Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 102/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 198/QĐ-UBND NGÀY 25/3/2019 CỦA UBND TỈNH VỀ CÔNG BỐ BÃI BỎ CÁC QUY HOẠCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết s110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 3761/SXD-KT&VL ngày 09/12/2019; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 172/SKHĐT-TH ngày 13/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dừng việc bãi bỏ Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trong Danh mục kèm theo Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tnh không điều chnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tỉnh Quảng Ngãi; UBND cp xã và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- V
ăn phòng Chính ph;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực T
nh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND t
nh (b/c);
- CT, PCT UBND tnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, TCD, CBTH;

- Lưu: VT, THptth40.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng