Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1018/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH2 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của Ngân hàng Nhà nước, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước, ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

2. Văn phòng Ngân hàng Nhà nước đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các biện pháp cần thiết để bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Lưu VP, VP4.

KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 

KẾ HOẠCH

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số: 1018/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện, hoàn thành

Kết quả

I. Công tác chuẩn bị, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện

1

Kết nối và sử dụng phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Sau khi Văn phòng Chính phủ đưa vào sử dụng phần mềm

Hoàn thành việc kết nối; sử dụng phần mềm thống kê

2

Tham dự các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

 

Tháng 6/2020

Tham gia khóa đào tạo phục vụ cho việc thống kê, tính chi phí tuân thủ và rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

3

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Văn phòng

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Thường xuyên

Văn bản đôn đốc các đơn vị.

4

Xây dựng và tổ chức thực hiện, kế hoạch truyền thông để tuyên truyền về việc triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch.

Vụ Truyền thông

Văn phòng

Thường xuyên

Các sản phẩm truyền thông.

II. Triển khai thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

1

Thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (gồm: quy định về thủ tục hành chính, quy định về báo cáo; quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh) thuộc phạm vi quản lý của NHNN theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Văn phòng

15/9/2020

Các biểu mẫu thống kê, tính chi phí tuân thủ đã được hoàn thành theo hướng dẫn (cập nhật trên hệ thống phần mềm)

2

Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Văn phòng

15/10/2020

Dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và các Biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được bổ sung, hoàn thiện trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

3

Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi có thay đổi.

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Văn phòng

Thường xuyên

Nâng cao chất lượng dữ liệu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

4

Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Văn phòng

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

31/10/2020

Báo cáo tình hình, kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

III. Triển khai rà soát, đánh giá; tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

1

Thực hiện rà soát, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Văn phòng

Trước ngày 01/10/2020

Các Biểu mẫu rà soát, đánh giá; Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ; dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của NHNN.

2

Tổng hợp, xin ý kiến Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan về kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của NHNN.

Văn phòng

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

10/10/2020

Văn bản xin ý kiến.

3

Tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan và ý kiến của cá nhân, tổ chức, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

Văn phòng

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

20/10/2020

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

4

Trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

Văn phòng

 

31/10/2020

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án, cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN

IV. Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

1

Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Vụ Pháp chế(1)/ Đơn vị đầu mối xây dựng văn bản về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua

Văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của NHNN được ban hành.

2

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Pháp chế(1) hoặc Đơn vị đầu mối xây dựng văn bản về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN; đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.

3

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vụ Pháp chế(1) hoặc Đơn vị đầu mối xây dựng văn bản về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua

Dự thảo Văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định và tổng hợp để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

4

Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đơn vị đầu mối xây dựng văn bản

 

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản xin ý kiến thẩm định.

5

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Tư pháp, NHNN tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đơn vị đầu mối xây dựng văn bản

 

Thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN đã được tiếp thu, hoàn thiện, trình Chính phủ.

6

Tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh Biểu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau khi văn bản (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được ban hành.

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

Văn phòng

Thường xuyên

Biểu thống kê, biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa đã hoàn thành được cập nhật trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

7

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Văn phòng

Các đơn vị liên quan thuộc NHNN

25/12/2020

Báo cáo.

8

Công bố kết quả rà soát và phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được Thống đốc phê duyệt trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

Văn phòng

Vụ Truyền thông

Thường xuyên

Nội dung công bố trên Cổng thông tin điện tử NHNN.

 1 Trường hợp một văn bản sửa nhiều văn bản