Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2021/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 13 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ 06 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG DO UBND TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 403/TTr-SCT ngày 05 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 06 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Công Thương do UBND tỉnh ban hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng, các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- VPCP; Bộ CT;
- Cục KTVB QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh BP;
- CT; các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- LĐVP, các phòng;
- Trung tâm CNTT và TT (Sở TT&TT);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

DANH MỤC

BÃI BỎ 06 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG DO UBND TỈNH BAN HÀNH
(Kèm theo Quyết định số: 10/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Phước)

Số TT

Số, ký hiệu

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do bãi bỏ

01

Quvết định số 95/1998/QĐ-UB

ngày 06 tháng 8 năm 1998

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo giao nhận và quản lý điện nông thôn tỉnh Bình Phước

Không còn phù hợp với nội dung của Luật Điện lực năm 2004 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện lực năm 2012

02

Quyết định số 31/2003/QĐ-UB

ngày 14 tháng 4 năm 2003

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng hàng lang an toàn lưới điện phục vụ thi công các công trình điện khí hóa trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với nội dung của Luật Điện lực năm 2004 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện lực năm 2012

03

Quyết định số 32/2003/QĐ-UB

ngày 14 tháng 4 năm 2003

Về việc thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng hàng lang an toàn lưới điện phục vụ thi công các công trình điện khí hóa trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với nội dung của Luật Điện lực năm 2004 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện lực năm 2012

04

Quyết định số 38/2003/QĐ-UBND

ngày 21 tháng 4 năm 2003

Về việc thành lập Đội Quản lý thị trường số 8 trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

Không còn phù hợp với nội dung của Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường.

05

Quvết định số 39/2003/QĐ-UBND

ngày 21 tháng 4 năm 2003

Về việc thành lập Đội quản lý thị trường số 9 trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

Không còn phù hợp với nội dung của Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường.

06

Quyết định số 50/2068/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 8 năm 2008

Về việc Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2015, tầm nhìn 2020

Không còn phù hợp với nội dung của Luật Quy hoạch năm 2017