Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2018/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2015/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 74/TB-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận phiên họp tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 138/TTr-SNV ngày 26 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư số 08/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ, nếu có vấn đề mới phát sinh hoặc cần cụ thể hóa để thực hiện trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu, trình Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Hội đồng TĐKT TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐKT TW, Vụ 3;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh uỷ;
- TTr. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, CVNCTH
Phòng HC-TC, Trung tâm TT-CB;
- Sở Tư pháp;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐTĐKT tỉnh;
- Hệ thống VNPT ioffice;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn