Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2007/QĐ-UBND

Tân An, ngày 27 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 và Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND ngày 12/01/2007 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nầy Kế hoạch hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay cho Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận :
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, P. CT UBND tỉnh;
- Cục KTVB -Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH(NC);
- Lưu VT UB;TT,U.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 27 /02/2007 của UBND tỉnh)

I- Mục đích, yêu cầu:

- Khắc phục và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ công chức kỹ cương, liêm chính.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm và thống nhất hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

II- Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

1- Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thông tin, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp thông suốt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Có kế hoạch đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào chương trình giáo dục đào tạo một cách phù hợp.

Công tác tuyên truyền giáo dục phải thực hiện thường xuyên, sâu rộng, với nhiều loại hình đa dạng, phong phú nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và làm chuyển biến nhận thức người dân, cán bộ công chức, viên chức, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng hành động, việc làm cụ thể, qua đó tạo dư luận xã hội mạnh mẽ lên án hành vi tham nhũng, lãng phí.

2- Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các thể chế chính sách:

Các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách hiện hành do địa phương ban hành trong quản lý kinh tế-xã hội, tham mưu đề xuất loại bỏ ngay những nội dung, quy định không còn phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tế của địa phương, xoá bỏ điều kiện, sơ hở dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí trên lĩnh vực mình quản lý. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì đề xuất Trung ương sửa đổi, bổ sung hoàn thiện.

Hệ thống hóa các quy định về thủ tục giấy tờ cần thiết và thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc, công bố công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công sở để làm căn cứ cho nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện, trong đó tập trung các lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm như: quản lý nhà đất, xây dựng cơ bản, đăng ký kinh doanh, xét duyệt dự án, cấp vốn ngân sách Nhà nước, xuất nhập cảnh, quản lý hộ khẩu, thuế, hải quan, bảo hiểm...

3- Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Đây là giải pháp quan trọng, đòi hỏi các ngành và địa phương phát động sâu rộng và duy trì thường xuyên phong trào quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có cơ chế bảo vệ, khen thưởng động viên kịp thời tổ chức và cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân đối với những công việc phát sinh tại cơ sở để hạn chế tối đa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí phát sinh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên xây dựng quy chế phối hợp, giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chủ động giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách, các quỹ từ thiện, nhân đạo. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An làm tốt vai trò của mình, đẩy mạnh tuyên truyền vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia mặt trận phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kịp thời phát hiện, tố giác tiêu cực, nêu gương người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nội dung tin, bài do Báo, Đài đưa phải đảm bảo tính khách quan, trung thực và trên tinh thần xây dựng, nghiêm cấm và kiên quyết xử lý việc đưa tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt mang tính vụ lợi, gây dư luận xấu.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm kiểm tra làm rõ, cung cấp thông tin, trả lời cơ quan báo chí, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên về nội dung liên quan đến tham nhũng, lãng phí xảy ra trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

4- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ tiêu cực, tham nhũng, lãng phí:

Thanh tra tỉnh cùng các Sở ngành chức năng và địa phương tập trung thanh tra 4 lĩnh vực trọng tâm: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công gắn với thanh tra thực thi chức trách công vụ ở một số lĩnh vực nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm như cấp phép đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, đăng ký phương tiện giao thông, đăng kiểm, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu.... Trong quá trình thanh tra cần phải phối hợp chặt chẽ đồng bộ, không gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được thanh tra. Đặc biệt tập trung thanh tra công trình, dự án dư luận bức xúc, có dấu hiệu tiêu cực để kịp thời ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí phát sinh.

Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ngành, huyện thị tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận-kiến nghị của các cơ quan thanh tra, công khai việc thực hiện kiến nghị và kết quả xử lý về tham nhũng, lãng phí cho cán bộ, công chức biết.

Thủ trưởng các ngành, các cấp tập trung giải quyết tốt các khiếu nại tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm dù đương chức, nghỉ hưu hay đã chuyển công tác khác. Đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc tự kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình để chủ động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó lấy “phòng” là chính.

5- Hoàn thiện công tác Cán bộ phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

Tập trung rà soát, sắp xếp, luân chuyển, bố trí lại cán bộ để củng cố, kiện toàn các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xem xét bố trí, tăng cường cán bộ có năng lực về chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cách mạng cho bộ phận thanh tra, điều tra gắn với tập trung củng cố đội ngũ thanh tra viên của các cơ quan, đơn vị, trong đó trọng tâm là Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh nhằm đủ sức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong tình hình mới.

Thành lập bộ phận chuyên trách phòng chống tham nhũng, lãng phí thuộc Thanh tra tỉnh, củng cố tổ chức và tập huấn nghiệp vụ để các Ban Thanh tra nhân dân nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kiên quyết thay thế, không đề bạt, giới thiệu tái cử những cán bộ có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, lãng phí hoặc tiếp tay, bao che cho hành vi tham nhũng, lãng phí. Thực hiện miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ cán bộ có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Mỗi cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Khi kê khai phải trung thực và công khai tại nơi mình công tác, nơi quản lý cán bộ công chức.

6- Thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế-xã hội tập trung ở 4 lĩnh vực trọng tâm: quản lý đầu tư XDCB, quản lý sử dụng đất đai, quản lý sử dụng ngân sách và quản lý tài sản công.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong quyết định chủ trương đầu tư. Các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý, phê duyệt, triển khai dự án đầu tư phải thực hiện đúng quy trình, quy chế quản lý đầu tư của nhà nước. Phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm trong tất cả khâu, công đoạn XDCB từ khảo sát thiết kế, lập dự án, thẩm định phê duyệt, đấu thầu, thi công, giám sát,... Khảo sát thiết kế phải đúng quy định, quy trình và phải phù hợp với yêu cầu sử dụng thực tế, đảm bảo sử dụng hết công suất và theo khả năng nguồn vốn, tiết kiệm nguồn vốn. Thực hiện đầu tư tập trung theo kế hoạch giao, không dàn trải đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng đúng thời gian quy định, phát huy hiệu quả, khắc phục tình trạng thi công kéo dài, gây hư hao, lãng phí. Công trình nào chưa đảm bảo thủ tục, chưa cân đối được vốn đầu tư thì không khởi công. Kiên quyết không bổ sung công trình ngoài danh mục kế hoạch giao. Rà soát kiên quyết dừng đầu tư công trình xét thấy chưa thật cấp thiết hoặc hiệu quả đầu tư chưa cao. Tăng cường cán bộ có năng lực cho các Ban quản lý dự án xây dựng gắn với việc thực hiện tốt cơ chế giám sát của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng công trình và giảm tiêu cực phát sinh.

- Tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước cho cơ quan, đơn vị theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, kiểm tra việc sử dụng quỹ nhà công, đất công ở cơ quan, đơn vị, qua đó có kế hoạch điều phối, sử dụng đúng mục đích đảm bảo đúng quy định và đạt hiệu quả cao.

- Thực hiện nghiêm những quy định của Luật ngân sách nhà nước gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Việc chi tiêu ngân sách phải đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhà nước quy định và đảm bảo công khai, minh bạch, kể cả việc sử dụng các khoản hoa hồng.

Tiến hành rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ có liên quan đến chi ngân sách để điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với khả năng ngân sách địa phương trên tinh thần tiết kiệm.

Giảm bớt hội họp, giấy tờ và các hoạt động mang tính phô trương, hình thức như khởi công, động thổ, khánh thành, đón nhận huân chương...khi cần thiết tổ chức hội nghị tổng kết, lễ kỷ niệm phải kết hợp với các nội dung khác để nâng cao hiệu quả triệt để tiết kiệm. Cán bộ công chức phải gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chấp hành tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, tân gia, sinh nhật...không để người thân trong gia đình (vợ, chồng, con) lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi; lấy kết quả thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí làm một nội dung xem xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Đối với kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia phải sử dụng đúng mục đích và nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định.

- Quản lý chặt chẽ tài sản công và phát huy tốt tác dụng, thực hiện chế độ kiểm kê định kỳ, tránh hư hao mất mát, lãng phí. Có kế hoạch rà soát nắm chắc quỹ nhà công, đất công và tài sản ở các cơ quan, đơn vị Nhà nước, qua đó có kế hoạch điều phối hợp lý từ nơi thừa sang nơi thiếu sử dụng, hạn chế mua mới, tiết kiệm ngân sách. Trường hợp phải mua mới, tài sản công hoặc thanh lí tài sản nhất thiết phải tuân thủ quy định nhà nước và đảm bảo công khai minh bạch, không để phát sinh lãng phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

III -Tổ chức thực hiện :

Căn cứ nội dung Kế hoạch nầy, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành và địa phương mình cho phù hợp với điều kiện thực tế và triển khai thực hiện, phải xác định cụ thể công việc, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm từng khâu công việc. Thực hiện tốt cơ chế tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn vi phạm, nơi nào để xảy ra tham nhũng, lãng phí thì Thủ trưởng nơi đó phải chịu trách nhiệm.

Các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng tháng vào ngày 20, nội dung gửi về UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính.

Giao nhiệm vụ Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở ngành chức năng liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó tập trung những địa bàn, lĩnh vực trọng tâm, bức xúc. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch nầy, định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo kết quả cho UBND tỉnh./.