Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2021/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2008/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 34/2008/QĐ- UBND ngày 06 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh về thành lập Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế như sau:

“3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Chi cục, gồm: Chi Cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.

b) Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Dân số (trên cơ sở hợp nhất Phòng Truyền thông-Giáo dục và Phòng Dân số -Kế hoạch hóa gia đình).”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2021.

Các nội dung khác về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh về thành lập Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Y tế; Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm CNTT-VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (15b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái