Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2020/QĐ-UBND

Long An, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2019/QĐ-UBND NGÀY 06/11/2019 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

Căn cứ Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 20/TTr-SXD ngày 06/01/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh, như sau:

“1. Sửa đổi Điều 16 như sau:

Điều 16. Kinh phí thực hiện đánh số và gắn biển số nhà

- Kinh phí thực hiện đánh số nhà: Chi từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách.

- Kinh phí gắn biển số nhà: Do chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sở hữu chi. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu hoặc người đại diện chủ sở hữu thì người đang sử dụng nhà có trách nhiệm chi kinh phí gắn biển số nhà.

2. Bãi bỏ Điều 17; khoản 2 Điều 25”.

Lý do: Nội dung này không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2020. Những quy định còn lại trong Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh vẫn có giá trị pháp lý để thực hiện.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Cục QLN-Bộ Xây dựng;
- Cục KTVB QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TTPVHCC (cổng thông tin điện tử tỉnh);
- Lưu: VT, SXD, An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần