Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2018/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TỈNH HƯNG YÊN TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 110/TTr-SNV ngày 07/02/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên.

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Bệnh viện) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên, có chức năng thực hiện các hoạt động phòng, chống, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho các bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Sau khi Bệnh viện được thành lập, hoạt động ổn định, Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức, quản lý Bệnh viện để thực hiện lộ trình đến năm 2020, chuyển đổi Bệnh viện sang mô hình tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật liên quan.

2. Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Trụ sở làm việc của Bệnh viện đặt tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các hoạt động về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương về chăm sóc sức khỏe nhân dân, trình Giám đốc Sở Y tế hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:

a) Tiếp nhận, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS;

b) Tư vấn các vấn đề liên quan tới bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS;

c) Phối hợp với các cơ sở y tế khác khám sức khỏe cho các đối tượng đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài và kết hôn với người nước ngoài khi có yêu cầu;

d) Tham gia khám giám định sức khỏe và khám giám định y khoa khi có yêu cầu;

đ) Phục hồi chức năng sau điều trị và phục hồi chức năng cộng đồng cho bệnh nhân thuộc chuyên khoa, bệnh nhân điều trị nghiện chất;

e) Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho các đối tượng có thẻ Bảo hiểm y tế khi được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ;

g) Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt khả năng của bệnh viện.

3. Đào tạo cán bộ y tế:

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành đồng thời tham gia giảng dạy, đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa ở bậc trung học, cao đẳng và đại học;

b) Tổ chức đào tạo liên tục, đào tạo lại cho cán bộ, viên chức của bệnh viện và các cơ sở y tế khác có nhu cầu.

4. Nghiên cứu khoa học về y học:

a) Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa;

b) Tham gia với y tế cơ sở triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình theo chuyên khoa tại cộng đồng;

c) Nghiên cứu triển khai dịch tễ học cộng đồng thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

5. Chỉ đạo tuyến về chuyên môn, kỹ thuật:

a) Giúp Sở Y tế chỉ đạo hoạt động chuyên môn, kỹ thuật chuyên khoa các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS ở tuyến dưới và những người hành nghề tư nhân chuyên khoa trên địa bàn tỉnh để phát triển và nâng cao chất lượng cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa;

b) Kết hợp với y tế cơ sở thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu và các hoạt động chuyên khoa tại cộng đồng;

c) Tham gia phòng, chống, ứng phó, khắc phục thiên tai, thảm họa.

6. Phòng, chống bệnh dịch:

a) Phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn để dự phòng, phát hiện, ngăn chặn, hạn chế lây lan, dập tắt dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh nguy hiểm và dịch bệnh mới phát sinh;

b) Tổ chức thực hiện chương trình phòng bệnh các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS; tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh theo sự phân công của Sở Y tế;

c) Chuẩn bị cơ sở để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly bệnh nhân, khống chế dịch bệnh và đề xuất với cấp có thẩm quyền dự trữ các nguồn lực để kịp thời chống dịch nếu có dịch xảy ra.

7. Tổ chức các hoạt động truyền thông, can thiệp và huy động cộng đồng trong dự phòng lây nhiễm và điều trị các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS; điều trị nghiện chất theo hướng dẫn.

8. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS; tổ chức thực hiện dự án phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS và các dự án liên quan theo quy định của pháp luật; hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân ngoài nước về phòng, chống, khám bệnh, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới, HIV/AIDS và đào tạo cán bộ theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách, quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xã hội hoá ngành y tế nhằm huy động nguồn vốn trong xã hội để đầu tư, nâng cấp Bệnh viện theo đúng quy định của pháp luật.

10. Quản lý, sử dụng các nguồn lực của Bệnh viện có hiệu quả và theo quy định của pháp luật; bố trí, sắp xếp, quản lý, sử dụng tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động, tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, tài chính, tài sản, thuốc, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật của Bệnh viện theo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh.

11. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, quy mô giường bệnh, số lượng người làm việc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý và kinh phí hoạt động

1. Lãnh đạo Bệnh viện:

a) Bệnh viện có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Bệnh viện là người đứng đầu Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bệnh viện.

c) Phó Giám đốc Bệnh viện là người giúp Giám đốc Bệnh viện, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Bệnh viện phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện và trước pháp luật về kết quả công tác được phân công. Khi Giám đốc Bệnh viện vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Bệnh viện.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh lãnh đạo Bệnh viện do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Kế hoạch - Tài chính và Chỉ đạo tuyến (bao gồm cả nhiệm vụ quản lý chất lượng bệnh viện, công tác điều dưỡng và công tác xã hội);

b) Phòng Tổ chức - Hành chính (bao gồm cả nhiệm vụ công nghệ thông tin).

3. Các khoa chuyên môn:

a) Khoa Khám bệnh (bao gồm cả nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, điều trị ngoại trú và điều trị nghiện chất);

b) Khoa Hồi sức cấp cứu;

c) Khoa Nội tổng hợp;

d) Khoa Truyền nhiễm (bao gồm bệnh viêm gan, HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác);

đ) Khoa Xét nghiệm (bao gồm cả nhiệm vụ chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng);

e) Khoa Dược - Chống nhiễm khuẩn (bao gồm cả nhiệm vụ vật tư y tế và dinh dưỡng).

Các phòng chức năng và các khoa chuyên môn có Trưởng phòng (hoặc Trưởng khoa), Phó Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng khoa) và viên chức chuyên môn (phòng, khoa có từ 05 người trở xuống không bố trí Phó Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng khoa; phòng, khoa có từ 06 người đến 10 người bố trí 01 Phó Trưởng phòng hoặc 01 Phó Trưởng khoa; phòng, khoa có từ 11 người trở lên bố trí 02 Phó Trưởng phòng hoặc 02 Phó Trưởng khoa). Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa của Bệnh viện thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và theo tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa của Bệnh viện do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

4. Quy mô giường bệnh và số lượng người làm việc:

a) Chủ trương quy mô của bệnh viện đến năm 2020 là 150 giường bệnh; trước mắt, giao quy mô giường bệnh của Bệnh viện là 60 giường bệnh.

b) Số lượng người làm việc của Bệnh viện do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

c) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của Bệnh viện được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm (nếu có) và kế hoạch số lượng người làm việc của Bệnh viện theo quy định của pháp luật, báo cáo Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước mắt, giao số lượng người làm việc của Bệnh viện là 61 người trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng số lượng người làm việc của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS được giao năm 2017 về Bệnh viện.

d) Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quản lý viên chức, người lao động của Bệnh viện phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

5. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Bệnh viện mới thành lập chưa có số liệu theo các tiêu chuẩn về xếp hạng bệnh viện, tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp lại hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, viên chức lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế. Sau khi Bệnh viện hoạt động ổn định sẽ thực hiện việc xếp hạng Bệnh viện theo quy định.

6. Kinh phí hoạt động:

a) Kinh phí hoạt động của Bệnh viện thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật có liên quan đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

b) Thực hiện lộ trình đến năm 2020, chuyển Bệnh viện thành đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với những người đã được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, sau khi sắp xếp, tổ chức lại mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

2. Các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS được chuyển đổi thành Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa các phòng chức năng, các khoa chuyên môn của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc bố trí, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và các vấn đề khác có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng số lượng người làm việc, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (nếu có), không bao gồm lao động hợp đồng khác; tài chính, tài sản, đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các công trình nhà làm việc, nhà điều trị và các công trình khác, chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư (nếu có), hồ sơ, tài liệu, giấy tờ, sổ sách và các vấn đề khác có liên quan của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS về Bệnh viện; đồng thời, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chuyển số lượng người làm việc, tài chính, tài sản và những vấn đề khác có liên quan của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS về Bệnh viện theo quy định;

c) Chỉ đạo Bệnh viện xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế của Bệnh viện; thẩm định, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt để tổ chức thực hiện; chỉ đạo Bệnh viện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, lộ trình tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và tài chính theo quy định;

d) Chỉ đạo Bệnh viện xây dựng và ban hành quyết định phê duyệt quy chế làm việc của Bệnh viện; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng và các khoa chuyên môn của Bệnh viện sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ; quy định trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các viên chức và người lao động của Bệnh viện; quy định chế độ thông tin, báo cáo, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các viên chức, người lao động của Bệnh viện theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức.

2. Giao Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước Hưng Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều này theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý được giao; hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Bệnh viện trong quá trình thực hiện tổ chức lại; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2018.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước Hưng Yên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng