Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2016/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN VÀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng TT ĐT Chính phủ;
- TV Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Báo TTH, Đài TRT;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP: PCVP và CV: NVTP, DL, XD;
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN VÀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này điều chỉnh hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị tham gia quản lý ca Huế và các tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế.

Điều 3. Nghiêm cấm các hành vi

1. Rút ngắn thời lượng, thay đổi nội dung chương trình làm ảnh hưởng chất lượng nghệ thuật ca Huế;

2. Các hành vi khác mà pháp luật cấm được quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Chương II

BIỂU DIỄN VÀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ

Điều 4. Tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế

1. Các tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người tổ chức biểu diễn theo quy định.

2. Đơn vị tổ chức biểu diễn ca Huế phải có văn phòng và địa chỉ giao dịch rõ ràng.

Điều 5. Chương trình biểu diễn ca Huế

1. Chương trình biểu diễn ca Huế là các bài bản ca Huế; một phần chương trình có thể giới thiệu một số làn điệu dân ca, ngâm thơ, hò vè Huế; có thể kết hợp phần thả hoa đăng truyền thống nhưng phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

2. Một chương trình biểu diễn ca Huế phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Có thời lượng từ 60 phút trở lên (không tính phần dịch ra tiếng nước ngoài đối với các buổi biểu diễn dành cho khách người nước ngoài);

b) Có tối thiểu 3 nhạc cụ trong các loại: Thập lục, Tỳ bà, Nhị, Nguyệt, Bầu;

c) Có tối thiểu 07 diễn viên và nhạc công khi biểu diễn trên thuyền đơn; 08 diễn viên và nhạc công khi biểu diễn trên thuyền đôi, các loại thuyền du lịch khác và ca Huế thính phòng tại các khách sạn, nhà hàng;

d) Có người điều hành chương trình. Người điều hành chương trình do đơn vị tổ chức biểu diễn giao nhiệm vụ; phải có năng lực giới thiệu và điều hành chương trình biểu diễn ca Huế. Người điều hành chương trình được quyền từ chối biểu diễn đối với trường hợp thuyền ghép khách chở quá số lượng quy định;

đ) Không sử dụng máy khuếch đại âm thanh cho chương trình biểu diễn ca Huế.

3. Các chương trình biểu diễn ca Huế phải được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Chương trình biểu diễn ca Huế phải niêm yết công khai tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức biểu diễn ca Huế, cơ sở lưu trú du lịch và giới thiệu cho khách trong quá trình biểu diễn.

5. Hoạt động biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh không được quá 12 giờ đêm đến 08 giờ sáng.

Điều 6. Trang phục của diễn viên, nhạc công tham gia hoạt động dịch vụ ca Huế

Diễn viên, nhạc công, người điều hành chương trình trong quá trình tham gia biểu diễn ca Huế phải mang trang phục truyền thống, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc và văn hóa Huế.

Điều 7. Quy định về thuyền du lịch tham gia phục vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương

1. Thuyền du lịch tham gia phục vụ biểu diễn ca Huế phải đảm bảo các điều kiện để được vận chuyển khách du lịch đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng được yêu cầu về địa điểm tổ chức biểu diễn ca Huế theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ.

2. Phạm vi neo đỗ khi biểu diễn ca Huế trên sông Hương từ cồn Hến đến cồn Dã Viên, khoảng cách giữa các thuyền tối thiểu là 30m (ba mươi mét);

3. Không gian biểu diễn ca Huế trên thuyền phải thông thoáng, đảm bảo vệ sinh, không trưng bày các vật dụng sinh hoạt gia đình; không trang trí các tranh ảnh không phù hợp với không gian diễn xướng ca Huế. Giữa không gian biểu diễn và buồng lái phải có rèm hoặc phông màn che chắn đảm bảo tính thẩm mỹ;

Đối với thuyền đôi, không gian biểu diễn của diễn viên, nhạc công cách khán giả tối thiểu là 02 (hai) mét tính từ hàng ghế đầu tiên đến vị trí diễn viên biểu diễn;

Đối với thuyền đơn, không gian biểu diễn trong khoang thuyền có trải chiếu hoa.

4. Trong thuyền đơn phải đảm bảo ánh sáng trên 10 Lux (tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W), trong thuyền đôi phải đảm bảo ánh sáng trên 20 Lux (tương đương với 02 bóng đèn sợi đốt 40W), không sử dụng máy phát điện gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến chất lượng của buổi biểu diễn;

5. Thuyền trưởng, thuyền viên phải đeo bảng tên, mang trang phục theo quy định hiện hành; không đi lại trong khoang thuyền lúc diễn viên, nhạc công đang biểu diễn;

6. Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ;

Điều 8. Quy định không gian biểu diễn ca Huế tại các khách sạn, nhà hàng

1. Không gian biểu diễn ca Huế tại các khách sạn, nhà hàng phải bảo đảm thông thoáng, không trang trí các loại tranh ảnh không phù hợp với không gian diễn xướng ca Huế.

2. Ánh sáng trong phòng biểu diễn phải đảm bảo trên 20 Lux tương đương 02 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.

Chương III

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan tham mưu của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn các chương trình ca Huế;

2. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng biểu diễn và phát triển đội ngũ diễn viên, nhạc công, nghệ sĩ, nghệ nhân ca Huế; bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ca Huế;

3. Hướng dẫn thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế và các quy định có liên quan;

4. Giám sát, theo dõi suất diễn ca Huế;

5. Chỉ đạo Thanh tra chuyên ngành văn hóa thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 10. Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế

Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các quy định về hoạt động biểu diễn ca Huế; tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công.

Điều 11. Trách nhiệm của các địa phương, cơ quan có liên quan

1. Ủy ban nhân dân thành phố Huế có trách nhiệm quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, môi trường tại các bến thuyền du lịch, đường Nguyễn Đình Chiểu, Công viên 3/2 và trên sông Hương.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm quản lý, kiểm tra phương tiện đường thủy hoạt động biểu diễn ca Huế theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra hoạt động ca Huế.

3. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm quản lý thuyền tham gia phục vụ hoạt động ca Huế theo quy định tại Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh quản lý hoạt động ca Huế phục vụ du lịch trên địa bàn theo quy định của Quy chế này và pháp luật hiện hành.

Chương IV

THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12. Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế.

Điều 13. Các hành vi vi phạm trong hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này; có quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi của tổ chức, cá nhân (kể cả người đang thi hành công vụ) vi phạm các quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Trong quá trình thực hiện nếu có điều nào cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.