Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2012/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 3 Về việc ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung nội dung “Và không quá 05 ngày” tại tiết c Điểm 5 Phần II Khoản 2.1 Điều 2 của Quy định kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ – UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sau khi bổ sung, tiết c Điểm 5 Phần II Khoản 2.1 Điều 2 như sau:

 

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (1.000 đồng)

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

c

Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban tổ chức cuộc thi (CHủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký, thành viên hội đồng thi và không quá 05 ngày)

Người/ngày

150

120

100

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bổ sung cho Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở: Tư pháp, Tài chính, giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử