Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 09/2008/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT MẠNG LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn;
Căn cứ Nghị định số 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn.

Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn áp dụng thống nhất trong cả nước, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và chấm dứt hiệu lực thi hành của Quyết định số 71/QĐ-KTTV ngày 06 tháng 02 năm 1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc ban hành Định mức máy, trang thiết bị, vật tư kỹ thuật lao động cho mạng lưới trạm điều tra cơ bản khí tượng thủy văn.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Thành

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 09/2008/QĐ-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • Số hiệu: 09/2008/QĐ-BTNMT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/11/2008
  • Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Người ký: Nguyễn Công Thành
  • Ngày công báo: 16/12/2008
  • Số công báo: Từ số 644 đến số 645
  • Ngày hiệu lực: 31/12/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản