Hệ thống pháp luật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 09/2007/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội khóa XII về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;
Căn cứ Luật di sản văn hóa; Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;
Xét Công văn số 617/UBND-VX ngày 12 tháng 6 năm 2007 và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH LỊCH SỬ
ĐỊA ĐIỂM THÀNH LẬP ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
XÃ ĐIỂM MẶC, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 09/2007/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành

  • Số hiệu: 09/2007/QĐ-BVHTTDL
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 17/09/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
  • Người ký: Trần Chiến Thắng
  • Ngày công báo: 05/11/2007
  • Số công báo: Từ số 756 đến số 757
  • Ngày hiệu lực: 20/11/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản