Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2020/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG THUỘC CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2957/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 25/TTr-SGDĐT-TCCB ngày 19 tháng 3 năm 2020; Báo cáo thẩm định số 08/BCTĐ-STP ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng như sau:

1. Sửa đổi Điều 1 như sau:

"1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng và tương đương (gọi chung là Trưởng phòng), Phó Trưởng phòng và tương đương (gọi chung là Phó Trưởng phòng) của các phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Sở); người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở.

2. Đối tượng điều chỉnh: Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các phòng thuộc cơ quan Sở, đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở; các tổ chức, cá nhân có liên quan".

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

"Điều 5. Về trình độ

1. Đạt trình độ đào tạo chuẩn phù hợp với vị trí đề nghị bổ nhiệm.

2. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trở lên.

3. Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

5. Có Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương".

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

"Điều 6. Về năng lực lãnh đạo, quản lý

1. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý.

2. Có năng lực phân tích, nghiên cứu, dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi, năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

3. Có năng lực tham mưu cho cấp trên trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý.

4. Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức mạnh tập thể, năng động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, làm việc có hiệu quả.

5. Có năng lực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao".

4. Sửa đổi khoản 4 Điều 7 như sau:

“4. Về tuổi bổ nhiệm: Có thời gian công tác còn ít nhất 5 năm (tròn 60 tháng trở lên) tính từ ngày được bổ nhiệm".

5. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 8 như sau:

"b) Đối với Phòng Kế hoạch - Tài chính: Có bằng Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc có bằng Đại học trở lên với chuyên ngành, chuyên môn phù hợp với lĩnh vực công tác".

6. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 9 như sau:

"b) Đối với Phòng Kế hoạch - Tài chính: Có bằng Đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc có bằng Đại học trở lên với chuyên ngành, chuyên môn phù hợp với lĩnh vực công tác".

7. Sửa đổi điểm g, điểm h khoản 1 Điều 10 như sau:

"g) Giám đốc Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp và bồi dưỡng nhà giáo: Tốt nghiệp đại học trở lên và đã công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm.

h) Giám đốc Trung tâm Tin học: Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm".

8. Sửa đổi khoản 7, khoản 8; bổ sung khoản 9 vào Điều 11 như sau:

“7. Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp và bồi dưỡng nhà giáo: Tốt nghiệp đại học trở lên và đã công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm.

8. Phó Giám đốc Trung tâm Tin học: Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

9. Tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị đối với các chức danh quy định tại Điều này: Có bằng Trung cấp lý luận chính trị trở lên.”

9. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 14 như sau:

"2. Căn cứ vào Quy định này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện, đề xuất, giới thiệu công chức, viên chức khi đề nghị bổ nhiệm đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

3. Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả việc thực hiện Quy định này; tham mưu công tác quy hoạch, bổ nhiệm công chức, viên chức theo quy định của pháp luật".

10. Bổ sung Điều 15. Xử lý chuyển tiếp

“Đến hết năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đi với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ phải có Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Đến hết năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức phải có Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.”

Điều 2. Bãi bỏ: Điều 1; khoản 3, khoản 4 Điều 2; Điều 5; Điều 6; khoản 4 Điều 7; điểm b khoản 1 Điều 8; điểm b khoản 1 Điều 9; điểm a, điểm đ, điểm g, điểm h khoản 1 Điều 10; khoản 1, khoản 5, khoản 7, khoản 8 Điều 11; Điều 12; Điều 13; khoản 2, khoản 3 Điều 14 tại Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ GD&ĐT;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Như Điều 4;
- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp;
- Cổng TTĐT TP, Công báo TP;
- Báo HP, Đài PTTHHP;
- CPVP;
- Phòng NCKTGS;
- CV: GD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng