Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2020/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 3 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2016/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Thanh tra;

d) Phòng Nghiệp vụ Y - Bảo hiểm y tế;

đ) Phòng Nghiệp vụ Dược.

3. Các cơ quan trực thuộc Sở Y tế:

a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Các Chi cục nêu trên có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và cơ cấu tổ chức của Chi cục gồm: Chi cục Trưởng, không quá 02 Phó Chi cục Trưởng và chuyên viên thực hiện chuyên môn, không thành lập phòng.

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế:

a) Lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang;

b) Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, gồm:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

- Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy;

- Bệnh viện Sản Nhi;

- Bệnh viện Phổi;

- Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu;

c) Lĩnh vực Kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm - Thiết bị y tế;

d) Lĩnh vực Pháp y: Trung tâm Pháp y;

đ) Lĩnh vực Giám định Y khoa: Trung tâm Giám định Y khoa;

e) Trung tâm Y tế huyện: Thực hiện chức năng về y tế dự phòng, dân số, vệ sinh an toàn thực phẩm, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng; các Phòng khám đa khoa khu vực và Trạm y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Nội vụ, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN - TP.HCM);
- Bộ Y tế;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP: Tỉnh ủy, các Ban đảng tỉnh;
- VP: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT,NCTH.tp
QD\QD sua doi QD03 03032016 CNNV So Y te

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Châu