Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2020/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2016/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc;

Căn cứ Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 05/TTr-SYT ngày 20 tháng 01 năm 2020 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 94/TTr-SNV ngày 12 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên:

1. Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế;

b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

c) Dự thảo các văn bản quy định mối quan hệ giữa Sở Y tế với các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác y tế ở địa phương;

d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phi hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh.

2. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Sở

1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Tổ chức cán bộ;

d) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

đ) Phòng Nghiệp vụ Y;

e) Phòng Nghiệp vụ Dược.

2. Các Chi cục trực thuộc Sở

a) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;

b) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

a) Đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Phục hồi chức năng; Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện Mắt; Bệnh viện Sản - Nhi; Trung tâm Da liễu; Trạm chuyên khoa Lao; Trạm chuyên khoa Tâm thần; Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm; Trung tâm Giám định y khoa; Trung tâm Pháp y; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Cấp cứu 115.

b) Đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố:

Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện đa chức năng: Khám, chữa bệnh; dự phòng và Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Đối với những nơi có Trung tâm y tế trên địa bàn cấp xã thì thực hiện sáp nhập Trạm y tế cấp xã vào Trung tâm y tế.

c) Các đơn vị sự nghiệp y tế được thành lập khi đủ điều kiện gồm:

Bệnh viện Phong và Da liễu thành lập trên cơ sở của Trung tâm Da liễu; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành lập trên cơ sở của Trạm chuyên khoa Lao; Bệnh viện Tâm thần thành lập trên cơ sở của Trạm chuyên khoa Tâm thần. Việc thành lập các đơn vị trên được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước”.

3. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 6. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

1. Văn phòng

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế về công tác văn thư, lưu trữ, thống kê, tin học y tế đối với các đơn vị y tế trực thuộc Sở và chịu trách nhiệm đảm bảo công tác hành chính quản trị của Sở.

b) Cơ cấu tổ chức: Văn phòng gồm có Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng, công chức và nhân viên.

2. Phòng Tổ chức cán bộ

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của Sở Y tế.

b) Cơ cấu tổ chức: Phòng Tổ chức cán bộ gồm có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

3. Phòng Nghiệp vụ Y

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ Y; phát triển khoa học kỹ thuật và quản lý hành nghề Y ngoài công lập (bao gồm cả Y học cổ truyền) trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức: Phòng Nghiệp vụ Y gồm có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

4. Phòng Nghiệp vụ Dược

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dược và các loại mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh; quản lý hành nghề dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức: Phòng Nghiệp vụ Dược gồm có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

5. Thanh tra

a) Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quản lý chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh; Thanh tra Sở Y tế có chức năng thực hiện quyền thanh tra nhà nước chuyên ngành về y tế trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch theo luật định; tham mưu thực hiện việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành và tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định.

b) Cơ cấu tổ chức: Thanh tra gồm có Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh thanh tra, thanh tra viên và công chức pháp chế.

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch và tài chính của ngành.

b) Cơ cấu tổ chức: Phòng Kế hoạch - Tài chính gồm có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

4. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 7. Các Chi cục trực thuộc Sở

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

a) Vị trí, chức năng:

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Yên có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi Cục trưởng, không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

Các phòng chức năng: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Công tác thanh tra;

Phòng Nghiệp vụ.

2. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh

a) Vị trí, chức năng:

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh là đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình, bao gồm các lĩnh vực: Quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh:

Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng, không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

Các phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Phòng Truyền thông giáo dục.”

5. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh

a) Vị trí, chức năng:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh có các chức năng: Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh; đào tạo cán bộ y tế; nghiên cứu khoa học về y học; chỉ đạo tuyến; phối hợp tham gia phòng bệnh; hợp tác quốc tế; quản lý kinh tế y tế; Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Bệnh viện: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Các phòng chức năng: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến; Phòng Điều dưỡng; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Hành chính - Quản trị; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Vật tư - Thiết bị y tế; Phòng Công tác xã hội; Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện.

Các khoa chuyên môn: Khoa Khám bệnh; Khoa Cấp cứu; Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc; Khoa Nội tổng hợp; Khoa Nội tim mạch; Khoa Lão học; Khoa Bệnh nhiệt đới; Khoa Lao; Khoa Y học cổ truyền; Khoa Ngoại tổng hợp; Khoa Chấn thương chỉnh hình; Khoa Gây mê - Hồi sức; Khoa Tai - Mũi - Họng; Khoa Răng - Hàm - Mặt; Khoa Mắt; Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng; Khoa Ung bướu (điều trị tia xạ); Khoa Huyết học truyền máu; Khoa Hóa sinh; Khoa Vi sinh; Khoa Chẩn đoán hình ảnh; Khoa Giải phẩu bệnh; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa Dược; Khoa Dinh dưỡng; Khoa Ngoại Thần kinh; Khoa Ngoại Tiết niệu; Khoa Nội Thận - Lọc máu; Khoa Nội Thần kinh - Nội tiết; Khoa Nội Hô hấp; Khoa Nội Tiêu Hóa; Khoa Nội Cơ - Xương - Khớp.

c) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Vị trí, chức năng

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cán bộ là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; chịu sự quản lý trực tiếp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và sự quản lý, chỉ đạo nhà nước của Sở Y tế. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng, trước mắt Trung tâm là đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Y tế.

Trung tâm có nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Sở Y tế thực hiện chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quản lý con dấu của Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo quy định; đồng thời là đơn vị trực tiếp quản lý, sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và tham gia khám bảo hiểm y tế cho các đối tượng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

Các bộ phận trực thuộc:

Bộ phận hành chính: Hành chính, kế toán, quản lý hồ sơ, tiếp đón cán bộ.

Bộ phận chuyên môn: Cấp cứu, khám lâm sàng, cận lâm sàng, cấp phát thuốc.

2. Bệnh viện Y học cổ truyền

a) Vị trí, chức năng:

Bệnh viện Y học cổ truyền là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, là tuyến khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền cao nhất của tỉnh, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh có chức năng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền với y học hiện đại; nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền của các cơ sở đào tạo y, dược và các đơn vị có nhu cầu.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Bệnh viện: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Các phòng chức năng: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch tổng hợp - Công nghệ thông tin; Phòng Hành chính - Quản trị; Phòng Vật tư thiết bị y tế; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Chỉ đạo tuyến; Phòng Điều dưỡng; Phòng Công tác xã hội.

Các khoa chuyên môn: Khoa Khám bệnh đa khoa; Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc; Khoa Nội tổng hợp; Khoa Nhi; Khoa Ngũ quan; Khoa Ngoại tổng hợp; Khoa Phụ; Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh; Khoa Phục hồi chức năng; Khoa Xét nghiệm; Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa Dược; Khoa Dinh dưỡng.

3. Bệnh viện Phục hồi chức năng

a) Vị trí, chức năng:

Bệnh viện Phục hồi chức năng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

Bệnh viện Phục hồi chức năng là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và tổ chức an dưỡng cho người bệnh và đối tượng khác có nhu cầu.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Bệnh viện: Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc.

Các phòng chức năng: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch tổng hợp; Phòng Tài chính kế toán; Phòng Hành chính - Quản trị; Phòng Vật tư - Thiết bị y tế; Phòng Đào tạo và chỉ đạo tuyến (bao gồm nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế); Phòng Điều dưỡng; Phòng Công tác xã hội.

Các khoa: Khoa Khám chuyên khoa Phục hồi chức năng; Khoa Khám bệnh đa khoa; Khoa Cấp cứu - Hồi sức; Khoa Vật lý trị liệu; Khoa Hoạt động trị liệu; Khoa Ngôn ngữ trị liệu; Khoa Tâm lý trị liệu; Khoa Nội; Khoa Ngoại - Chỉnh hình; Khoa Nhi; Khoa Mắt - Tai Mũi Họng- Răng Hàm Mặt; Khoa Y học cổ truyền; Khoa Dinh dưỡng; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa An dưỡng; Khoa Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng; Khoa Xét nghiệm; Khoa Dược; Xưởng sản xuất dụng cụ trợ giúp.

4. Bệnh viện Mắt

a) Vị trí, chức năng:

Bệnh viện Mắt là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

Bệnh viện Mắt là bệnh viện chuyên khoa khám bệnh, chữa bệnh về Mắt.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Bệnh viện: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Các phòng chuyên môn: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Chỉ đạo tuyến; Phòng Điều dưỡng; Phòng Công tác xã hội.

Các khoa chuyên môn: Khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú; Khoa Gây mê - Hồi sức; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa Dược - Cận lâm sàng; Khoa Điều trị tổng hợp.

5. Bệnh viện Sản - Nhi

a) Vị trí, chức năng:

Bệnh viện Sản - Nhi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động.

Chức năng: Bệnh viện Sản - Nhi là Bệnh viện chuyên khoa khám và điều trị bệnh về Sản và Nhi; giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước, các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Bệnh viện: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Các phòng chuyên môn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến; Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Vật tư trang thiết bị; Phòng Tài chính - kế toán; Phòng Điều dưỡng - Hộ sinh; Phòng Công tác xã hội.

Các khoa chuyên môn: Khoa khám bệnh; Khoa Cấp cứu - Hồi sức; Khoa Gây mê - Hồi sức; Khoa Dinh dưỡng; Khoa Chẩn đoán hình ảnh; Khoa Xét nghiệm; Khoa Dược; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa Hô hấp - Tim mạch; Khoa Sơ sinh và Hồi sức sơ sinh (kể cả sàng lọc sơ sinh); Khoa Nội tổng hợp; Khoa Chăm sóc thai phụ và đẻ; Khoa Sản bệnh lý; Khoa Hậu sản thường (kể cả đẻ và mổ đẻ); Khoa Phụ sản; Liên Khoa Tai - Mũi- Họng - Răng Hàm Mặt- Mắt; Khoa Ngoại.

6. Trạm chuyên khoa Lao

a) Vị trí, chức năng:

Trạm chuyên khoa Lao là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

Trạm chuyên khoa Lao có chức năng nhiệm vụ: Quản lý bệnh nhân Lao, kiểm tra giám sát tuyến dưới về công tác hoạt động phòng chống Lao trong toàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức: Trưởng trạm và không quá 02 Phó Trưởng trạm và viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

7. Trạm chuyên khoa Tâm thần

a) Vị trí, chức năng:

Trạm chuyên khoa Tâm thần là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

Trạm chuyên khoa Tâm thần có chức năng nhiệm vụ: Quản lý bệnh nhân tâm thần, kiểm tra giám sát tuyến dưới về công tác hoạt động phòng chống bệnh tâm thần trong toàn tỉnh;

b) Cơ cấu tổ chức: Trưởng trạm và không quá 02 Phó Trưởng trạm và viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

8. Trung tâm Da liễu.

a) Vị trí, chức năng:

Trung tâm Da liễu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

Trung tâm Da liễu có chức năng nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong, da liễu; chỉ đạo tuyến dưới về công tác phòng chống bệnh phong, da liễu trong cộng đồng.

b) Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Các phòng chuyên môn: Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Chỉ đạo tuyến.

Các khoa chuyên môn: Khoa Khám bệnh - Dược - Xét nghiệm; Khoa Phong; Khoa Da liễu.

9. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm

a) Vị trí, chức năng:

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại, thực phẩm; thuốc, mỹ phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người được sản xuất, lưu hành tại địa phương.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Các phòng chuyên môn: Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị; Phòng Kế hoạch - Tài chính - Kế toán; Phòng Hóa lý; Phòng Kiểm nghiệm Đông dược - Dược liệu; Phòng Kiểm nghiệm Mỹ phẩm - Thực phẩm; Phòng Dược lý - Vi sinh.

10. Trung tâm Giám định y khoa

a) Vị trí, chức năng:

Trung tâm Giám định y khoa là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động. Trung tâm Giám định y khoa quản lý con dấu nghiệp vụ của Hội đồng giám định y khoa tỉnh.

Trung tâm Giám định y khoa làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng giám định y khoa tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế và Hội đồng Giám định y khoa về lĩnh vực giám định y khoa.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Các phòng chuyên môn: Phòng Tổ chức hành chính; Phòng Khám giám định.

11. Trung tâm Pháp y

a) Vị trí, chức năng:

Trung tâm Pháp y là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

Trung tâm Pháp y có chức năng tổ chức thực hiện giám định pháp y trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Các phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị; Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Các khoa chuyên môn: Khoa Giám định; Khoa Giải phẫu bệnh; Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc Trung tâm có thể đề nghị Giám đốc Sở Y tế xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập thêm một số khoa, phòng khác như: Khoa Xét nghiệm ADN, Khoa Hóa pháp hoặc các khoa, phòng cần thiết khác khi có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

12.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

a) Vị trí, chức năng:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Các phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; Phòng Tài chính - Kế toán.

Các khoa chuyên môn: Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Kiểm dịch y tế quốc tế; Khoa Phòng, chống HIV/AIDS; Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm; Khoa Dinh dưỡng; Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp; Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe; Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng; Khoa Dược - Vật tư y tế; Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng; Phòng khám đa khoa, chuyên khoa.

13. Trung tâm Cấp cứu 115

a) Vị trí, chức năng:

Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Phú Yên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có trụ sở, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

Trung tâm Cấp cứu 115 có chức năng tổ chức, thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển người bệnh, người bị nạn đến các cơ sở y tế nhanh chóng, kịp thời và an toàn.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

Các phòng chức năng: Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Điều hành; Phòng Vận chuyển cấp cứu.

Trạm Cấp cứu trung tâm và các Trạm Cấp cứu vệ tinh (thành lập khi đủ điều kiện).

14. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố

a) Vị trí, chức năng:

Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động.

Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các hoạt động nâng cao sức khỏe theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Các phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Điều dưỡng; Phòng Công tác xã hội.

Các khoa chuyên môn: Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; Khoa Y tế công cộng; Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Khoa An toàn thực phẩm; Khoa Khám bệnh; Khoa Hồi sức cấp cứu; Khoa Ngoại tổng hợp; Khoa Nội tổng hợp; Khoa Nhi; Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; Khoa Liên chuyên khoa (Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi Họng); Khoa Truyền nhiễm; Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế; Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa Dinh dưỡng; Phòng Dân số và Y tế cơ sở; Phòng khám bác sĩ gia đình.

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. Đối với những nơi có Trung tâm Y tế trên địa bàn xã, phường, thị trấn thì thực hiện sáp nhập Trạm Y tế xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.”

Điều 2. Bãi bỏ Khoản 18 Điều 2 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2020./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng