Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2020/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ KHOẢN 6 ĐIỀU 17 QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2019/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế, quản lý sử dụng nhà chung cư;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư;

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 6100/UBND-SXD ngày 09 tháng 9 năm 2019 về việc liên quan đến xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1597/TTr-SXD ngày 09 tháng 3 năm 2020; Sở Tư pháp tại Công văn số 2895/STP-XDKTVB ngày 22/10/2019 và Công văn số 579/STP-XDKTVB ngày 27/02/2020 về thẩm định dự thảo văn bản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ Khoản 6 Điều 17 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc: Công an thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các sở ngành liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra VBQPPL của Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBNDTP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBNDTP;
- PCVP, các phòng: NC, KGVX, TH;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Công an TP, các quận, huyện, phường, xã;
- Lưu: VT, SXD, ĐTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ