Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2016/QĐ-UBND NGÀY 18/5/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN CẤP, ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN, CẤP LẠI VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 25/TTr-SXD ngày 05/4/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 2 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Sửa đổi Điểm đ, Khoản 1, Điều 2 như sau:

“đ) Những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính tại thành phố Lạng Sơn (trừ nhà ở riêng lẻ), bao gồm: Đường Trần Đăng Ninh (đoạn từ Bắc cầu Kỳ Lừa tới nút giao với đường Bông Lau), đường Bà Triệu, đường Hùng Vương, đường Lê Lợi, đường Ngô Quyền”.

2. Bổ sung các Điểm e, g, h tại Khoản 1, Điều 2 như sau:

“ e) Công trình xây dựng thuộc dự án nằm trên địa giới hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;

g) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m­2) trở lên.

h) Các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn khác (không phải vốn ngân sách nhà nước) do Sở Xây dựng thẩm định theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (trừ các công trình thuộc Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)”.

3. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 như sau:

“ Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng:

a) Nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý.

b) Các công trình khác không thuộc Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 của Quyết định này”.

Điều 2. Bãi bỏ Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh;
- Công báo tỉnh,
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CM;
- Lưu: VT, KTN(HVTr).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng