Hệ thống pháp luật

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2006

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2006/QĐ-TTG NGÀY 07/3/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HOÁ PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội;
Căn cứ Nghị định 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng”.

Điều 2. Cục An toàn lao động phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng và các Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo./.

 

Nơi nhận:
 - Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu VP, Cục ATLĐ,PC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Bạch Hồng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg về danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng do Bộ trưởng Bộ lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  • Số hiệu: 08/2006/QĐ-BLĐTBXH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 20/11/2006
  • Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Người ký: Lê Bạch Hồng
  • Ngày công báo: 03/12/2006
  • Số công báo: Từ số 5 đến số 6
  • Ngày hiệu lực: 18/12/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 10/07/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản