Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI HẠN GỬI VÀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ; TRÌNH TỰ LẬP, GỬI, XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HẰNG NĂM, THUỘC NGUỒN VỐN DO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 39/TTr-STC ngày 09 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý theo niên độ ngân sách hằng năm

1. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm:

a) Đối với vốn do ngân sách cấp tỉnh quản lý:

- Các chủ đầu tư gửi báo cáo quyết toán năm cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh được phân cấp quản lý trước ngày 15 tháng 4 năm sau.

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh xét duyệt quyết toán năm của các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi cho Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm sau.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước do Kho bạc nhà nước kiểm soát thanh toán, gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm sau.

b) Đối với vốn do ngân sách huyện, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) quản lý:

-Các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán năm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trước ngày 15 tháng 3 năm sau.

- Kho bạc nhà nước cấp huyện tổng hợp báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước do Kho bạc nhà nước kiểm soát thanh toán, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trước ngày 15 tháng 3 năm sau.

- Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện thẩm định quyết toán năm của Kho bạc nhà nước huyện và các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm sau.

c) Đối với vốn do ngân sách cấp xã quản lý:

- Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo quyết toán năm cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trước ngày 15 tháng 3 năm sau.

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện thẩm định quyết toán năm của Ủy ban nhân dân cấpxã; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm sau.

2. Thời hạn thẩm định báo cáo quyết toán năm:

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo chế độ quy định), Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện phải hoàn thành việc thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với từng cơ quan, đơn vị cùng cấp và các đơn vị trực thuộc.

3. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính, Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

Điều 2. Trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán hằng năm thuộc nguồn vốn do ngân sách xã, phường, thị trấn quản lý

1. Ủy ban nhân dân cấp xã lập báo cáo quyết toán năm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hằng năm trình Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định quyết toán năm của Ủy ban nhân dân cấp xã; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính.

Trường hợp báo cáo quyết toán năm của Ủy ban nhân dân cấp xã lập chưa đúng quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện yêu cầu đơn vị giải trình hoặc cung cấp thông tin, số liệu cần thiết, điều chỉnh những sai sót, hoàn chỉnh lại báo cáo hoặc lập lại báo cáo để xét duyệt theo quy định; Đồng thời yêu cầu đơn vị nộp ngay các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định và xuất toán các khoản chi sai chế độ, chi không đúng kế hoạch được giao, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với chủ đầu tư chi sai chế độ.

3. Sau khi thẩm định, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi Ủy ban nhân dân cấp xã và Kho bạc Nhà nước huyện; tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hằng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để trình Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn.

4. Căn cứ kết quả thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch, nếu có sai lệch so với số liệu quyết toán đã được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn trước đó, Bộ phận tài chính, kế toán xã có trách nhiệm tổng hợp những nội dung cần điều chỉnh trên báo cáo quyết toán, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh bổ sung trong kỳ họp gần nhất.

5. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính, Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2018 và thay thế Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 07 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, về việc ban hành quy định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn do địa phươngquản lý theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin - Công báo;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn