Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2021/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 40/TTr-STP ngày 12 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 14 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (Có phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh;
- Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CM;
- Lưu: VT, THNC (HTMĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BÃI BỎ TOÀN BỘ 14 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Ghi chú

1

Quyếtđịnh

75/2000/QĐ-UB ngày 21/12/2000

Về việc ban hành Quy chế quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn

 

2

Quyết định

21/2002/QĐ-UB ngày 08/5/2002

Về việc ban hành Quy định về quản lý phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

3

Quyết định

38/2004/QĐ-UB ngày 23/6/2004

Về việc quy định tạm thời mức thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở Giáo dục - Đào tạo, các cơ sở dạy nghề công lập và bán công áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

4

Quyết định

31/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005

Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đền, chùa và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

5

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007

Về việc cấp giấy phép xây dựng trong đô thị đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt

 

6

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

Ban hành Đề án xây dựng mạng lưới thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

7

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND ngày 23/4/2008

Về việc miễn các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

8

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND ngày 29/5/2008

Không thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

9

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2009

Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

10

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010

Về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự án vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm và Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh

 

11

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011

Về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

12

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 11/5/2011

Quy định số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, khối phố và điều chỉnh chế độ trợ cấp mai táng đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

13

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh quy định số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn,ở thôn, khối phố và điều chỉnh chế độ trợ cấp mai táng đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

14

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND ngày 21/8/2012

Về việc bổ sung Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, khối phố và điều chỉnh chế độ trợ cấp mai táng đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

* Danh mục này ấn định 14 văn bản./.