Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2012/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2009/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2009

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 9 Chương II như sau:

1. Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định đầu tư đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh uỷ quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách do Tỉnh quản lý có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng và được quyết định xử lý đối với các dự án này trong trường hợp điều chỉnh dự án theo quy định.”

2. Thay thế Điều 11 Chương II như sau:

“Điều 11. Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Đối với dự án đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư có trách nhiệm:

a) Lập hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện theo quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư xây dựng công trình và trình cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định, phê duyệt.

b) Thời điểm trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định như sau:

- Đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, chủ đầu tư phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản.

- Đối với dự án có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng.

- Đối với dự án không thuộc đối tượng quy định trên (dự án thăm dò, khai thác khoáng sản và dự án có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng), chủ đầu tư phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi quyết định đầu tư dự án. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để quyết định đầu tư dự án.

c) Lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc tham vấn cộng đồng sau khi được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

d) Thực hiện các trách nhiệm trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức được quy định tại Điều 23 của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ.

2. Sở Tài nguyên và Môi truờng là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (kể cả phần thẩm định chi phí lập báo cáo) đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh và trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trừ các dự án do các Bộ, ngành tổ chức thẩm định quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ và các dự án do Ban quản lý Khu kinh tế thẩm định và phê duyệt.

3. Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 37 của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ.”

4. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo quy định tại Chương IV Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT.

3. Bổ sung điểm đ vào khoản 2 Điều 27 Chương III như sau:

“đ) Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán mua sắm đồ dùng, máy móc, thiết bị đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ I, II;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT/TU; TT/UBND Tỉnh;
- TT/HĐND Tỉnh;
- Các Ban đảng, đoàn thể Tỉnh;
- Lưu: VT+NC/TH, KTTH, KTN (Q).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương