Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, VẬN CHUYỂN, KINH DOANH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y;

Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật;

Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung. Ký hiệu: QCVN 01 -150 : 2017/BNNPTNT);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 319/TTr-SNN ngày 31/12/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về kiểm soát giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 3 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Y tế; Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

QUY ĐỊNH

VỀ KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, VẬN CHUYỂN, KINH DOANH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Gia súc được đưa vào giết mổ gồm: Trâu, bò, dê, cừu, lợn, ngựa và một số loài gia súc khác được nuôi để làm thực phẩm.

2. Gia cầm được đưa vào giết mổ gồm: Gà, vịt, ngan, ngỗng, đà điểu, chim bồ câu, chim cút và một số loài chim nuôi khác để làm thực phẩm.

3. Sản phẩm gia súc, gia cầm bao gồm: Những sản phẩm có nguồn gốc từ các loài gia súc, gia cầm được quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế.

4. Phương tiện vận chuyển bao gồm: Các phương tiện dùng để chuyên chở động vật, sản phẩm động vật dạng tươi sống hoặc sơ chế.

5. Trang thiết bị, dụng cụ sử dụng trong vận chuyển bao gồm: Các trang, thiết bị, dụng cụ được sử dụng để nhốt giữ, chăm sóc động vật; các trang thiết bị, dụng cụ được sử dụng để bao gói, bảo quản sản phẩm động vật trong quá trình vận chuyển.

6. Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ (điểm giết mổ) là nơi giết mổ được cơ quan có thẩm quyền địa phương quy định, cho phép kinh doanh giết mổ tại những nơi chưa có cơ sở giết mổ tập trung, nhưng phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường theo quy định.

7. Các công trình công cộng: Bao gồm công sở, trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, khu tôn giáo, đường giao thông, hồ chứa nước.

Chương II

GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT VÀ KIỂM SOÁT GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT

Điều 4. Đối với động vật trước và sau khi giết mổ

Việc giết mổ động vật để kinh doanh phải được thực hiện tại cơ sở giết mổ tập trung hoặc cơ sở giết mổ nhỏ, lẻ đủ điều kiện vệ sinh thú y; động vật trước khi đưa vào giết mổ phải được cán bộ thú y kiểm tra và đáp ứng các yêu cầu:

1. Động vật được nhập về cơ sở giết mổ phải là động vật khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, được nhập từ vùng không có dịch bệnh; đối với động vật được vận chuyển từ ngoài tỉnh đến phải có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định. Đảm bảo đủ thời gian ngừng sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

2. Động vật phải được nghỉ ngơi để bảo đảm trở về trạng thái bình thường trước khi giết mổ; nếu do quá trình vận chuyển động vật bị tổn thương, kiệt sức không có khả năng phục hồi và không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm sẽ được đưa vào giết mổ trước.

3. Khi phát hiện động vật chuẩn bị giết mổ hoặc sản phẩm thịt sau giết mổ có dấu hiệu bị bệnh thì phải được đưa tới khu vực cách ly và kiểm tra, xử lý theo quy định của Ngành Thú y, đồng thời thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng và khu vực nuôi nhốt.

4. Sản phẩm động vật sau khi giết mổ và trước khi tiêu thụ phải được cơ quan thú y kiểm tra, đóng dấu kiểm soát giết mổ hoặc dán tem kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều 5. Quy định kiểm soát giết mổ, mã số dấu kiểm soát

1. Kiểm tra động vật trước và sau khi giết mổ thực hiện theo Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

2. Trang phục, sắc phục của cán bộ làm công tác kiểm soát giết mổ:

a) Cán bộ trực tiếp thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật phải mang trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, thẻ kiểm dịch động vật khi thi hành công vụ theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT- BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật;

b) Việc quản lý, sử dụng trang phục, sắc phục kiểm dịch động vật phải đúng chế độ, đúng đối tượng.

3. Quy định thu, nộp phí kiểm soát giết mổ:

a) Người làm nhiệm vụ kiểm soát giết mổ thực hiện thu phí giết mổ đối với chủ cơ sở hoặc chủ hộ giết mổ động vật theo quy định của pháp luật.

b) Chủ cơ sở hoặc chủ hộ giết mổ động vật phải nộp phí giết mổ theo quy định.

c) Mức thu phí giết mổ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 285/2016/TT- BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

4. Mã số dấu kiểm soát giết mổ của cơ sở giết mổ các huyện, thành phố, thị xã gồm: 02 (hai) số đầu là mã số của tỉnh; 02 (hai) số tiếp theo là mã số của huyện, thị xã, thành phố; 02 (hai) chữ số cuối cùng là số thứ tự. Được quy định cụ thể như sau:

Tp. Tuy Hoà: Mã số 39.01... Huyện Đồng Xuân: Mã số 39.02...

Thị xã Sông Cầu: Mã số 39.03... Huyện Tuy An: Mã số 39.04... Huyện Sơn Hoà: Mã số 39.05... Huyện Sông Hinh: Mã số 39.06... Huyện Đông Hoà: Mã số 39.07... Huyện Phú Hoà: Mã số 39.08... Huyện Tây Hoà: Mã số 39.09...

Ví dụ: Mã số 39.01.03 (39 là mã số của tỉnh Phú Yên; 01 là mã số của thành phố Tuy Hoà; 03 là số thứ tự).

Chương III

KINH DOANH, VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT

Điều 6. Vận chuyển động vật và sản phẩm động vật

1. Đối với trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tươi sống và sơ chế, yêu cầu chung vệ sinh thú y theo quy định tại Thông tư số 30/2012/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y (ký hiệu: QCVN 01-100: 2012/BNNPTNT).

2. Đối với động vật và sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

3. Đối với động vật và sản phẩm động vật nhập vào địa bàn tỉnh:

Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4, khoản 4 Điều 5 của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

4. Vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trong địa bàn tỉnh:

Vận chuyển sản phẩm động vật từ địa bàn huyện này sang địa bàn huyện khác phải có dấu kiểm soát giết mổ đóng trên thân thịt; tem kiểm tra vệ sinh thú y (hoặc biên lai có mệnh giá thu phí kiểm soát giết mổ trong ngày).

5. Trách nhiệm của chủ hàng và chủ phương tiện vận chuyển:

a) Chấp hành nghiêm các quy định về kiểm dịch vận chuyển của Luật Thú y và pháp luật có liên quan, thực hiện nộp đầy đủ phí và lệ phí kiểm dịch theo quy định;

b) Chịu trách nhiệm nuôi giữ, chăm sóc động vật, bảo quản sản phẩm động vật, phương tiện vận chuyển, nội dung khai báo kiểm dịch; bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển theo quy định;

c) Trả kinh phí xử lý, bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, XÃ

Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ngành

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

b) Phối hợp, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018-2021, định hướng đến năm 2030.

c) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Thanh tra Sở, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm về giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế chính sách, hỗ trợ về tài chính để phục vụ công tác quản lý giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm của động vật đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia thẩm định các dự án xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức hướng dẫn, thẩm định hồ sơ đối với cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên nước;

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm các quy định trong lĩnh vực môi trường.

5. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ban, ngành có liên quan trong việc phòng, chống các bệnh truyền lây giữa động vật và người; kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh, sử dụng thực phẩm đã qua chế biến; kiểm soát ô nhiễm vi sinh vật và tồn dư hóa chất trong thực phẩm lưu thông trên thị trường.

6. Sở Công Thương: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật sản phẩm động vật trên địa bàn theo nhiệm vụ, chức năng được giao.

7. Cục Quản lý thị trường: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật và sản phẩm của động vật.

8. Công an tỉnh: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành cùng cơ quan thú y kiểm tra các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường trong hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật.

9. Sở Giao thông Vận tải: Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan và các địa phương tổ chức kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Thông tin và Truyền thông: Thông tin, phối hợp với các cơ quan báo chí; định hướng, chỉ đạo Trung tâm Văn hoá-Thể thao và Truyền thanh cấp huyện thực hiện tuyên truyền các quy định về điều kiện giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.

11. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các quy định về điều kiện giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh; đưa tin biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định, đồng thời phản ánh các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Phối với với các phòng, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai việc xây dựng các cơ sở giết mổ động vật tập trung theo Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018-2021, định hướng đến năm 2030.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật. Hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kỹ thuật, trong hoạt động vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý.

3. Chỉ đạo, tổ chức thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật.

4. Kêu gọi đầu tư, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở giết mổ tập trung.

5. Cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các cơ sở giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo quy định.

6. Tổ chức xác nhận, hướng dẫn môi trường đối với các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật về môi trường và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền quản lý việc giết mổ động vật ở cơ sở giết mổ động vật tập trung, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ động vật theo quy định tại khoản 3 Điều 76 của Luật Thú y năm 2015.

2. Quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ trên địa bàn.

3. Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn gây ra.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các địa phương chưa có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thì việc giết mổ gia súc, gia cầm tạm thời được thực hiện tại các điểm giết mổ nhỏ lẻ do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, phải đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật. Sau khi địa phương xây dựng xong cơ sở giết mổ động vật tập trung thì chủ cơ sở giết mổ phải đưa gia súc, gia cầm đến giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung.

11. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này; đồng thời tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh cần phải bổ sung, sửa đổi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổng hợp ý kiến các sở, ngành và các địa phương để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.