Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2018/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 07 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈ THỊ 01/2007/CT-UBND NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ, XÂY DỰNG HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG DBỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện về việc bãi bỏ Chỉ thị 01/2007/CT-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự, xây dựng huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Chỉ thị 01/2007/CT-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự, xây dựng huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2007.

Lý do: Chỉ thị 01/2007/CT-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự, xây dựng huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2007 không phù hợp Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Tư pháp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Sở Tư Pháp Thành phố;
- Trung tâm Công báo TP. Hồ Chí Minh;
- TT.UBND huyện (CT và các PCT);
- Các phòng, ban chuyên môn huyện;
- Lưu: VT PTP. 2.NQAnh.35.Website.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài Phú