Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP HUYỆN, XÃ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 1979

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào vào điều 32 và điều 33 của Pháp lệnh bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp ngày 18 tháng 01 năm 1961;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 02 tháng 01 năm 1979,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, quận, khu phố, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, phường, xã, thị trấn sẽ tiến hành xong trước ngày 31 tháng 05 năm 1979.

Căn cứ vào thời gian trên, các Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương ấn định ngày bầu cử cho các huyện, quận, khu phố, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, phường, xã, thị trấn trong tỉnh, thành phố

Điều 2. – Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng