Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2012/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 17 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG - AN NINH CỦA UBND QUẬN NĂM 2012.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách; Chương trình công tác của UBND Quận năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/QU ngày 10/01/2012 của Quận ủy về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của Ủy ban nhân dân Quận năm 2012.

Điều 2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung kế hoạch này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Quận năm 2012.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT. UBND Thành phố;
- Văn phòng UBND Thành phố
(Phòng Tổng hợp-Kế hoạch);
- Sở Nội vụ Thành phố
(Đ/c Đặng Công Luận - UV.UBND.TP);
- Sở Kế hoạch-Đầu tư Thành phố;
(Phòng Kế hoạch-Tổng hợp);
- Phòng kiểm tra văn bản – Sở Tư pháp;
- TT. Quận ủy; TT. UBND quận;
- UBMTTQ và các Đoàn thể quận;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Việt