Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2018/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2017/QĐ-UBND NGÀY 11/7/2017 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2010/QD-UBND NGÀY 09/9/2010 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị đnh số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa tại Tờ trình số 16/TTr-SXD ngày 02 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa như sau:

“3. Sửa đổi nội dung Điều 16 Chương III (Lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị) của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND như sau:

“Điều 16. Phương thức cung ứng, lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và thực hiện dịch vụ công ích đô thị

1. Ủy quyền UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong quyết định phương thức cung ứng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đăng tải thông tin về đấu thầu các dịch vụ công ích đô thị thuộc phạm vi địa bàn của cấp huyện, của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong quản lý.

2. UBND cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức thực hiện việc lập kế hoạch, dự toán dịch vụ công ích đô thị; thẩm định và phê duyệt dự toán dịch vụ công ích đô thị thuộc phạm vi địa bàn mình quản lý.

3. UBND cấp huyện giao phòng chuyên môn hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong giao cơ quan chuyên môn trực thuộc phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dịch vụ công ích đô thị theo quy định của pháp luật về đấu thầu.” ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2018 và bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Quy định việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu
: VT, CN, HM, TN, KN, VC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định 10/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 29/2010/QĐ-UBND

  • Số hiệu: 02/2018/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 17/01/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
  • Người ký: Đào Công Thiên
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/01/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản