Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (GIAI ĐOẠN 2011 - 2015)” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CỦ CHI

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015);

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Củ Chi tại Tờ trình số 266/TTr-PN ngày 30 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2011 - 2015)” trên địa bàn huyện Củ Chi.

Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch triển khai Đề án của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai Đề án và tổ chức thực hiện tại cơ quan, tổ chức, địa phương mình.

Điều 3. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Củ Chi chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Thị Gái

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (GIAI ĐOẠN 2011 - 2015)” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CỦ CHI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi)

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 - 2015” (gọi tắt là Đề án 343);

Thực hiện Quyết định số 5955/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 - 2015”;

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án từ 2010 - 2015 (gọi tắt là Đề án 343) trên địa bàn huyện, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU:

1. Mục tiêu chung:

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án 343 tại huyện Củ Chi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là của người phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí: có lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo đúng mục tiêu, đúng đối tượng và đúng nhiệm vụ của Đề án đã được Thủ tướng phê duyệt.

2. Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu đến năm 2015, công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ phấn đấu đạt các kết quả sau:

- Trên 70% phụ nữ và trên 95% hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, nữ cán bộ, nữ công chức, nữ viên chức, nữ công nhân được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Trên 95% cán bộ lãnh đạo nữ, cán bộ làm công tác tuyên truyền và cán bộ Hội

(từ Chi hội trưởng trở lên) được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Yêu cầu:

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 4 tiểu Đề án trong các cấp, các ngành đúng mục đích, tiến độ về thời gian, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với các ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để thực hiện đầy đủ mục tiêu của Đề án.

Thường xuyên có sự đổi mới về phương pháp, hình thức tuyên truyền để phù hợp với các đối tượng phụ nữ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua chuyên mục phát thanh phụ nữ - Đài truyền thanh huyện và hệ thống loa truyền thông không dây ở 21 xã, thị trấn, từ đó huy động sự ảnh hưởng, tham gia của toàn xã hội.

Xây dựng lực lượng cán bộ, tuyên truyền viên nòng cốt trong công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện.

Đảm bảo chế độ kiểm tra định kỳ và tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Tuyên truyền các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam được xây dựng, giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn phát triển của đất nước.

2. Tuyên truyền tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: có lòng yêu nước; có sức khỏe; có tri thức; kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu.

3. Định hướng các giá trị đạo đức, phẩm chất phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công thực hiện:

a) Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện:

- Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm chủ động phối hợp với các ngành thành viên (Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn và Hội Nông dân huyện), tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện trong việc xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện tiểu Đề án 1: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong cán bộ, hội viên, phụ nữ các giới (giai đoạn 2010 - 2015).

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức khảo sát, chọn điểm triển khai tuyên truyền các tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để rút kinh nghiệm và từng bước nhân rộng.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt huyện và cơ sở trong tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam (phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước).

- Phát hành các tài liệu tuyên truyền do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố cung cấp đến cơ sở, đồng thời đề xuất những biện pháp tuyên truyền phù hợp, có hiệu quả trong từng đối tượng.

- Chủ trì phối hợp tổ chức kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Đề án, tiểu Đề án. Đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố (Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 343 và 704) vào ngày 05 tháng 11 hàng năm.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tiểu Đề án 2: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống các trường học (giai đoạn 2010 - 2015).

- Tổ chức khảo sát, chọn điểm triển khai việc tuyên truyền trong ngành, định kỳ có tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm để nhân rộng, kiểm tra, giám sát, đánh giá tiểu Đề án 2.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nội dung của tiểu Đề án 2 về Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trước ngày 25 tháng 10 hàng năm, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo thực hiện đề án huyện.

c) Đài truyền thanh huyện:

- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tiểu Đề án 3: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng (giai đoạn 2010 - 2015).

- Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, các tin bài nhằm tôn vinh các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam được xây dựng, giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn phát triển.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nội dung của tiểu Đề án 3 về Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trước ngày 25 tháng 10 hàng năm, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo thực hiện đề án huyện.

d) Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao huyện:

Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tiểu Đề án 4: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa thể thao và du lịch (giai đoạn 2010 - 2015), bao gồm các hoạt động:

- Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ nghiệp vụ văn hóa thông tin xã, thị trấn.

- Tổ chức huy động lực lượng nghệ sỹ tham gia sáng tác, biểu diễn,… về tiêu chí người phụ nữ Việt Nam.

Đưa tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào các tiêu chuẩn Gia đình văn hóa của khu dân cư trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Trung ương.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nội dung của tiểu Đề án 4 về Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trước ngày 25 tháng 10 hàng năm, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo thực hiện đề án huyện.

e) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

- Cân đối, phân bổ ngân sách hàng năm đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Đề án và các tiểu Đề án.

- Có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị chủ trì thực hiện các tiểu Đề án xây dựng dự trù kinh phí hàng năm, hướng dẫn các ngành liên quan trong lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo đúng quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện Đề án.

2. Tiến độ triển khai một số công việc trọng tâm từ nay đến hết năm 2012:

- Quý 1 năm 2012: Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án 343 và 4 tiểu Đề án tới các cấp, các ngành trên địa bàn huyện.

+ Chuẩn bị tài liệu cho các lớp tập huấn, tài liệu tuyên truyền. Tham gia lớp tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp Thành phố; tổ chức tập huấn cho báo cáo viên và tuyên truyền viên cấp huyện.

- Quý 2 năm 2012: Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm.

- Quý 3 năm 2012: Tổ chức các đợt tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam tại cơ sở.

- Tháng 10 năm 2012: Tổ chức kiểm tra đánh giá công tác triển khai, tổ chức thực hiện Đề án và các tiểu Đề án.

- Tháng 12 năm 2012: Tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Đề án và các tiểu Đề án nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án và báo cáo Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố.

3. Kinh phí thực hiện:

- Ngân sách Huyện bảo đảm kinh phí đối với các nội dung công việc do các cơ quan được phân công trong kế hoạch thực hiện.

- Nguồn kinh phí thực hiện Đề án và các tiểu Đề án được bố trí từ ngân sách hàng năm của địa phương.

- Các cơ quan được giao chủ trì và thực hiện các tiểu Đề án có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết của từng tiểu Đề án gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án 343 huyện) để tổng hợp lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt làm căn cứ phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện các hoạt động nằm trong Đề án.

- Việc lập dự toán chi tiết hàng năm phải thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch này.

- Khuyến khích việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách và xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2011 - 2015)” trên địa bàn huyện, đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch này và đảm bảo đúng tiến độ thời gian, đúng tiến độ thực hiện kế hoạch đã đề ra./.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI