Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH THỜI HẠN GỬI VÀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HẰNG NĂM CỦA TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm của tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm của ngân sách huyện, thành phố quản lý, tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Email: sotp@soctrang.gov.vn
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: XD, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

QUY ĐỊNH

THỜI HẠN GỬI VÀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HẰNG NĂM CỦA TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng).

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm của tỉnh Sóc Trăng, bao gồm: lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định quyết toán và chỉnh lý quyết toán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Hằng năm, kết thúc niên độ ngân sách, các chủ đầu tư, các cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước và cơ quan tài chính cấp huyện, cấp xã (gọi chung là cơ quan tài chính) thực hiện việc lập, gửi, thẩm định quyết toán và thông báo kết quả thẩm định quyết toán theo nội dung, nguyên tắc, thời hạn quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính và Quy định này.

Điều 3. Thời hạn gửi báo cáo, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm

1. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm:

a) Đối với vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý:

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổng hợp, lập và gửi báo cáo quyết toán năm về Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm sau năm kế hoạch.

- Chủ đầu tư gửi báo cáo quyết toán về Sở Tài chính từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 6 năm sau năm kế hoạch.

b) Đối với vốn ngân sách do cấp huyện, cấp xã quản lý:

- Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, lập và gửi báo cáo quyết toán năm về Phòng Tài chính Kế hoạch trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm kế hoạch.

- Chủ đầu tư gửi báo cáo quyết toán về Phòng Tài chính Kế hoạch từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm sau năm kế hoạch.

- Báo cáo quyết toán năm do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố lập có xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và gửi về Sở Tài chính chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm sau.

- Báo cáo quyết toán năm do Ủy ban nhân dân xã lập và gửi về Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố chậm nhất vào ngày 28 tháng 02 năm sau.

2. Thời hạn thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm:

Thực hiện theo Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân, Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./.