Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình s 2957/TTr-LĐTBXH ngày 20 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 quyết định do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội sau đây:

1. Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 ban hành Quy định nội dung, mức chi, chế độ đóng góp và miễn giảm, htrợ thuốc cắt cơn nghiện cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 ban hành Quy định chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ trong thời gian chấp hành quyết định của người bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy đưa vào Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 01 năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm
tra văn bn QPPL (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- TT HĐND t
nh;
- CT và các PCT
UBND tỉnh;
- Các Ban củ
a HĐND tỉnh;
- Báo TT Huế;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Công báo t
nh;
- Lưu
: VT, TP, XH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ