Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 134/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 93/2002/QĐ-UB ngày 14 tháng 8 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại tờ trình số 226/TT-SKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2004 và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 117/TTr-SNV ngày 21 tháng 4 năm 2004
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.

Tên giao dịch tiếng Anh là : the center for applied geographical information systems of ho chi minh city.

Tên viết tắt là : Center applied gis of hcmc.

Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu, được hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước thành phố.

Trụ sở Trung tâm đặt tại 244 Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ :

1. Giúp Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về chiến lược, kế hoạch xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý Nhà nước ; triển khai các dự án thành phần của dự án hệ thống thông tin địa lý Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghiên cứu, đề xuất các phân hệ đưa vào ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý Nhà nước và phát triển công cụ thông tin địa lý trong quản lý.

3. Trung tâm chịu trách nhiệm :

a) Cung cấp kịp thời các thông tin địa lý định kỳ và theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố ;

b) Quản lý, bảo dưỡng, tích hợp và phát triển cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin địa lý Nhà nước thành phố ;

c) Hướng dẫn các phân hệ, tổ chức, cá nhân có yêu cầu trong việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin địa lý vào phục vụ công tác quản lý chuyên ngành ;

d) Điều phối các hoạt động của hệ thống thông tin địa lý Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định về công việc khung trên hệ thống thông tin địa lý được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

4. Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai ứng dụng bao gồm :

a) Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ có liên quan đến quản lý và khai thác hệ thống thông tin địa lý ;

b) Nghiên cứu, đánh giá, xây dựng chiến lược và quy hoạch sử dụng và khai thác dữ liệu thông tin địa lý trên địa bàn thành phố ;

c) Tập hợp và hợp tác với các chuyên gia chuyên ngành.

5. Đào tạo, tuyên truyền và phổ biến về hệ thống thông tin địa lý Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh :

a) Tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các nội dung liên quan cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị nghiên cứu, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu ;

b) Tổ chức đào tạo lực lượng quản lý, chuyên gia khai thác hệ thống thông tin địa lý (GIS).

6. Nhiệm vụ hợp tác :

a) Làm đầu mối triển khai các quan hệ của Sở Khoa học và Công nghệ với các tổ chức, dự án, chương trình trong và ngoài nước về hệ thống thông tin địa lý ;

b) Phối hợp với các Sở ban ngành, quận-huyện và các đơn vị có liên quan của thành phố triển khai các hoạt động về quản lý hệ thống thông tin địa lý đã được các cấp có thẩm quyền thống nhất và phê duyệt.

Điều 3. Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh có 1 Giám đốc phụ trách chung và có 1 đến 2 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố có trách nhiệm lãnh đạo Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu được giao ; duyệt ký Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Biên chế ban đầu của Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh là 7 người.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, Giám đốc các Sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện và Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 5
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, VX, CNN
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Công an thành phố (PC.13)
- Sở Nội vụ thành phố (2b)
- VPHĐ-UB : các PVP,
- Tổ VX, CNN, TH, TM, ĐT
- Lưu (CNN/HH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
Nguyễn Thiện Nhân