Thủ tục hành chính: Quy trình thẩm định chi phí Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Quy trình thẩm định chi phí Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-136063-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng