Hệ thống pháp luật

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/QT-SGD

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2000

 

QUY TRÌNH

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Quyết định số 445/TTg ngày 23/08/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08 tháng 10 năm 1999 của thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Quy trình nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu Ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng như sau:

I. Công nhận thành viên tham gia nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu ngân hàng nhà nước.

Các tổ chức tín dụng (TCTD) phải thực hiện đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 của Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng/ Nhà nước (NHNN) ban hành kèm theo Quyết định số 362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08/10/1999 của Thống đốc NHNN, có đơn xin tham gia nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu NHNN theo mẫu số 01/QT đính kèm gửi Sở Giao dịch NHNN để xem xét, cấp giấy công nhận thành viên.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn của các TCTD Sở Giao dịch NHNN xem xét và cấp Giấy công nhận là thành viên tham gia nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu cho từng TCTD.

II. Trình tự thực hiện quy trình đấu thầu tín phiếu ngân hàng nhà nước tại sở giao dịch & chi nhánh NHNN được chỉ định.

1. Hình thức đặt thầu:

a. Đặt thầu qua mạng vi tính: Theo Công văn hướng dẫn của NHNN.

b. Đặt thầu trực tiếp: Phiếu đăng ký đấu thầu được TCTD niêm phong trong phong bì và bỏ vào hòm phiếu đặt tại Sở Giao dịch NHNN hoặc Chi nhánh NHNN được chỉ định.

2. Thông báo và đăng ký đấu thầu:

a. Cách thức thông báo đấu thầu: Trước ngày đấu thầu 2 ngày Sở Giao dịch NHNN thực hiện thông báo đấu thầu theo các hình thức sau:

- Fax thông báo đấu thầu tín phiếu NHNN theo mẫu số 02/QT (đính kèm) cho các thành viên và các Chi nhánh NHNN được chỉ định.

- Niêm yết thông báo đấu thầu tín phiếu NHNN tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHNN được chỉ định và thông báo đấu thầu tín phiếu NHNN trên một số phương tiện thông tin đại chúng.

b. Cách thức lập đăng ký đấu thầu của các thành viên:

- Trường hợp đấu thầu lãi suất:

+ Việc đăng ký đấu thầu được thực hiện theo mấu số 3/QT (đính kèm).

+ Mỗi phiếu đăng ký đấu thầu được đăng ký tối đa 5 mức lãi suất khác nhau.

+ Tại mỗi mức lãi suất, khối lượng đăng ký phải được ghi bằng số (là bội số của 100 triệu đồng) và bằng chữ.

+ Lãi suất đăng ký đấu thầu ghi theo tỷ lệ %/năm làm tròn đến 2 con số sau dấu phẩy.

+ Phiếu đăng ký đấu thầu (1 bản chính) phải có chữ ký của cán bộ có thẩm quyền đã đăng ký chữ ký mẫu tại đơn xin tham gia nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu NHNN bỏ vào phong bì có niêm phong.

- Trường hợp đấu thầu Khối lượng:

+ Việc đăng ký tham gia đấu thầu được thực hiện theo mẫu số 3/QT (đính kèm).

+ Mỗi phiếu đăng ký được đăng ký 1 mức lãi suất bằng lãi suất NHNN đã thông báo trong thông báo đấu thầu.

+ Khối lượng tín phiếu đăng ký tối đa bằng khối lượng thông báo đấu thầu được ghi bằng số (là bội số của 100 triệu đồng) và bằng chữ.

+ Phiếu đăng ký đấu thầu (1 bản chính) phải có chữ ký của cán bộ có thẩm quyền đã đăng ký chữ ký mẫu tại đơn xin tham gia nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu NHNN bỏ vào phong bì có niêm phong.

c. Ký quỹ: Các TCTD nộp ký quỹ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày đấu thầu.

3. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận thực hiện nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu ngân hàng nhà nước tại sở giao dịch NHNN.

3.1. Chuẩn bị đấu thầu:

a. Hòm phiếu đặt tại Phòng nghiệp vụ tín dụng và thị trường mở của Sở Giao dịch NHNN:

b. Lúc 7 giờ 45 phút của ngày đấu thầu, cán bộ phụ trách (Trưởng hoặc Phó Phòng nghiệp vụ) và chuyên viên giữ chìa khóa hòm đựng phiếu dự thầu phải kiểm tra hòm phiếu. Sau đó khóa hòm phiếu bằng hai khóa và đặt hòm phiếm vào nơi quy định; mở sổ theo dõi thành viên đăng ký đấu thầu và hướng dẫn các thành viên đến dự thầu bỏ phiếu đăng ký vào hòm phiếu.

c. Tiếp nhận đăng ký đấu thầu: từ 8 giờ đến 12 giờ của ngày đấu thầu.

d. Tiếp nhận thông báo ký quỹ của các thành viên đăng ký đấu thầu từ bộ phận Kế toán của Sở Giao dịch NHNN (trực tiếp) và các Chi nhánh NHNN được chỉ định (qua FAX): từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.

3.2. Mở thầu:

Hòm phiếu được mở vào lúc 13 giờ 30 phút của ngày đấu thầu với sự chứng kiến của Ban đấu thầu tín phiếu NHNN. Thành phần tham dự chứng kiến mở thầu, xét thầu và thực hiện nghiệp vụ đấu thầu gồm có:

- Ban đấu thầu Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước có 5 người bao gồm:

+ Giám đốc Sở Giao dịch NHN là Trưởng ban;

+ 2 Phó giám đốc Sở Giao dịch là Uỷ viên;

+ Trưởng phòng Nghiệp vụ Tín dụng & thị trường mở là Uỷ viên;

+ Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Tín dụng & thị trường mở là thư ký.

- Bộ phận thực hiện nghiệp vụ là cán bộ của Phòng Nghiệp vụ tín dụng & thị trường mở Sở Giao dịch NHNN gồm:

+ Trưởng hoặc Phó phòng là cán bộ phụ trách.

+ Hai chuyên viên tra.

+ Hai chuyên viên vận hành vi tính.

+ Một đến hai chuyên viên nhận và fax, photo copy văn bản.

3.3. Nhiệm vụ cụ thể của Ban đấu thầu Tín phiếu NHNN:

a. Căn cứ Quyết định của Thống đốc NHNN về chủ trương phát hành tín phiếu NHNN, chỉ đạo cho bộ phận nghiệp vụ gửi thông báo đấu thầu tín phiếu NHNN cho các thành viên.

b. Căn cứ khối lượng và lãi suất tín phiếu NHNN (hoặc lãi suất chỉ đạo) đã được Thống đốc phê duyệt, xét thầu cho các phiếu đăng ký của các thành viên, quyết định lãi suất, khối lượng trúng thầu, ký xác nhận trên các biểu tổng hợp kết quả đấu thầu do bộ phận nghiệp vụ lập.

3.4. Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ Phòng Nghiệp vụ tín dụng và thị trường mở Sở Giao dịch thực hiện mở thầu như sau:

a. Cán bộ phụ trách phòng: chịu trách nhiệm chỉ đạo cán bộ trong phòng gửi Thông báo đấu thầu tín phiếu NHNN cho các thành viên tham gia nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu NHNN và các chi nhánh NHNN được chỉ định, kiểm tra hòm phiếu trước lúc mở thầu và làm các nhiệm vụ cụ thể khi mở thầu như sau:

- Mở hòm phiếu, ghi số thứ tự trên các phiếu đăng ký đấu thầu, chuyển cho chuyên viên kiểm tra thứ nhất.

- Kiểm tra lại nội dung mà hai chuyên viên đã kiểm tra.

- Ký vào phiếu đăng ký đấu thầu và chuyển cho chuyên viên vận hành vi tính.

- Kiểm tra, đối chiếu các phiếu thầu bị loại bỏ với bảng kê các phiếu thầu bị loại bỏ và đề nghị lãnh đạo Sở Giao dịch ký thông báo cho các thành viên theo mẫu số 6/QT (đính kèm) về các trường hợp mức thầu hoặc phiếu thầu bị loại bỏ.

- Khi chuyên viên vận hành vi tính nhập hết số liệu của các phiếu đăng ký đấu thầu và in ra biểu số 1 “Bảng kê đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN”, cán bộ phụ trách sẽ cùng một chuyên viên kiểm tra lại các dữ liệu đã nhập vào máy.

+ Tên thành viên.

+ Các mức tiền và lãi suất đăng ký.

+ Tổng giá trị đăng ký.

+ Số tiền đã ký quỹ tại Ngân hàng Nhà nước.

- Nếu phát hiện có sai sót thì yêu cầu sửa lại, nếu đúng thì ký tắt để chuyển lại cho chuyên viên vận hành vi tính.

- Rà soát lại các bản fax phiếu đăng ký đấu thầu của các thành viên từ các Chi nhánh NHNN được chỉ định gửi tới theo các nội dung trên để bảo đảm tính chính xác của Biểu số 1 “Bảng kê đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN”.

b. Chuyên viên kiểm tra thứ nhất: Nhận được phiếu đăng ký đấu thầu của các thành viên từ cán bộ phụ trách, kiểm tra:

- Kiểm tra tính hợp lệ của thành viên thị trường và ghi mã số của thành viên.

- Đối chiếu chữ ký trên phiếu đăng ký đấu thầu với chữ ký mẫu của người được ủy quyền giao dịch tại thị trường.

- Kiểm tra quy định của việc kỹ quỹ.

- Nếu phát hiện phiếu đăng ký đấu thầu không hợp lệ thì ghi lý do vào Bảng tổng hợp đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN bị loại bỏ theo mẫu số 5/QT đính kèm.

- Rà soát lại các bản fax phiếu đăng ký đấu thầu của các thành viên từ các Chi nhánh NHNN được chỉ định gửi tới theo các nội dung trên.

- Ký xác nhận tại phiếu đăng ký đấu thầu và tại bản FAX phiếu đăng ký đấu thầu của các thành viên từ các Chi nhánh NHNN được chỉ định gửi tới và chuyển cho chuyên viên kiểm tra thứ hai.

c. Chuyên viên kiểm tra thứ hai: Kiểm tra các yếu tố trên phiếu đăng ký đấu thầu như:

- Kiểm tra ngày lập phiếu đăng ký đấu thầu.

- Số tiền đăng ký đấu thầu.

- Lãi suất đăng ký.

- Sự khớp đúng ở mỗi mức thầu giữa số tiền ghi bằng số và số tiền ghi bằng chữ Tổng số tiền đăng ký đấu thầu với tổng các mức đặt thầu ghi trong phiếu đăng ký đấu thầu.

Nếu phát hiện thấy phiếu đăng ký đấu thầu nào không hợp lệ, mức đăng ký không đúng thì dùng bút màu gạch ngang ở mức loại bỏ đó, ghi lý dô loại bỏ vào Bảng tổng hợp đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN bị loại bỏ theo mẫu số 5/QT đính kèm và chuyển toàn bộ phiếu đăng ký đấu thầu và Bảng tổng hợp đăng ký đấu thầu bị loại bỏ cho cán bộ phụ trách.

- Lập thông báo đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN không hợp lệ theo mẫu số 6/QT đính kèm, chuyển cho cán bộ phụ trách để trình Lãnh đạo ký thông báo cho các thành viên về các trường hợp phiếu đăng ký đấu thầu hoặc các mức đặt thầu bị loại bỏ.

- Rà soát lại, ký xác nhận các bản fax phiếu đăng ký đấu thầu của các thành viên từ các Chi nhánh NHNN được chỉ định gửi tới theo các nội dung trên và chuyển cho cán bộ phụ trách.

d. Chuyên viên fax và nhận fax:

- Fax Thông báo đấu thầu cho các thành viên và chi nhánh NHNN được chỉ định trước ngày đấu thầu tín phiếu NHNN 2 ngày;

- Tiếp nhận Bảng tổng hợp danh sách thành viên tham gia đấu thầu tín phiếu NHNN (mẫu số 4/QT) từ Chi nhánh NHNN được chỉ định và các bản fax phiếu đăng ký đấu thầu của các thành viên, Biểu số 1 “Bảng kê đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN”, mẫu số 5/QT “Bảng tổng hợp đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN bị loại bỏ”. Kiểm tra ký hiệu mật của bản Fax, ký xác nhận và chuyển cho cán bộ phụ trách để kiểm tra lại. Sau khi có kết quả đấu thầu, fax Thông báo kết quả trúng thầu cho từng thành viên và chi nhánh NHNN được chỉ định, mẫu số 6/QT “Thông báo đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN bị loại bỏ” cho các thành viên.

e. Chuyên viên vận hành máy vi tính:

- Nhập số liệu của các thành viên đăng ký đấu thầu tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vào máy vi tính. Tiếp nhận bằng Modem truyền tin và in Biểu số 1 “Bảng kê đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN” từ Chi nhánh NHNN được chỉ định. Tổng hợp các đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN tại Sở Giao dịch và tại các Chi nhánh NHNN được chỉ định truyền đến. Chuyển Biểu số 1 cho cán bộ phụ trách kiểm tra tính chính xác của các số liệu, tiến hành điều chỉnh số liệu (nếu có).

- In các biểu tổng hợp toàn quốc đã được quy định trong chương trình phần mềm máy tính.

f. Lập báo cáo, thông báo kết quả và quyết toán đấu thầu:

- Lập Báo cáo kết quả đấu thầu tín phiếu NHNN gửi Ban lãnh đạo NHNN, các Vụ, Cục của NHNN có liên quan, các Chi nhánh NHNN được chỉ định theo mẫu số 07/QT (đính kèm).

- Thông báo kết quả trúng thầu gửi bằng Fax cho từng thành viên.

- Gửi thông báo kết quả trúng thầu cho các cơ quan thông tin để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Niêm yết công khai tại Sở Giao dịch NHNN thông báo kết quả đấu thầu và FAX Thông báo kết quả đấu thầu cho Chi nhánh NHNN được chỉ định theo mẫu số 08/QT (đính kèm).

- Quyết toán chi phí đấu thầu tín phiếu NHNN.

3.5. Nhiệm vụ của Phòng kế toán Sở Giao dịch NHNN.

- Mở tài khoản ký quỹ cho các Thành viên.

- Nhận ký quỹ từ các thành viên vào ngày đấu thầu từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Tổng hợp ký quỹ và chuyển cho bộ phận đấu thầu trước khi mở thầu.

- Mở tài khoản tín phiếu NHNN ghi sổ cho các thành viên trúng thầu.

- Nhận tiền thanh toán mua tín phiếu NHNN từ các thành viên trúng thầu vào ngày làm việc thứ hai sau ngày đấu thầu.

- Lập phiếu xuất chứng chỉ tín phiếu NHNN hoặc hạch toán vào tài khoản ghi sổ tín phiếu NHNN cho các thành viên trúng thầu.

- Thanh toán tiền cho các tổ chức tín dụng sở hữu tín phiếu khi tín phiếu NHNN đến hạn.

- Lập báo cáo quyết toán về phát hành và thanh toán tín phiếu NHNN gửi về Vụ Kế toán - Tài chính.

3.6. Nhiệm vụ của Phòng Ngân hàng quỹ Sở Giao dịch:

- Giao, nhận, bảo quản tín phiếu trắng, tín phiếu hết hạn như giao nhận bảo quản tiền.

- Giao tín phiếu loại chứng chỉ cho các thành viên trúng thầu theo phiếu xuất của Phòng kế toán.

- Báo cáo số liệu phát hành tín phiếu và tín phiếu trắng còn lại về Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận thực hiện nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu ngân hàng nhà nước tại chi nhánh NHNN được chỉ định.

4.1. Chuẩn bị đấu thầu:

a. Niêm yết công khai Thông báo đấu thầu tín phiếu NHNN.

b. Nơi đặt hòm phiếu do chi nhánh NHNN được chỉ định quy định và bộ phận nghiệp vụ chịu trách nhiệm thông báo cho tổ chức tín dụng trên địa bàn biết để tham dự thầu.

c. Thực hiện như 3.1.b nêu trên.

d. Thực hiện như 3.1.c nêu trên.

e. Bộ phận kế toán lập và fax thông báo ký quỹ của các thành viên đăng ký đấu thầu cho phòng nghiệp vụ tín dụng & thị trường mở Sở Giao dịch: từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày đấu thầu.

4.2. Mở thầu

Mở thầu vào lúc 13 giờ 30 phút của ngày đấu thầu với sự chứng kiến của lãnh đạo chi nhánh NHNN được chỉ định.

Thành phần tham gia mở thầu gồm có:

+ 1 lãnh đạo Chi nhánh NHNN.

+ 1 Trưởng hoặc phó phòng nghiệp vụ là cán bộ phụ trách.

+ 3 Chuyên viên thực hiện nghiệp vụ (2 chuyên viên kiểm tra ghi ký hiệu mật và FAX các biểu tổng hợp cho Sở giao dịch, 1 chuyên viên vi tính để vào số liệu và truyền modem cho Sở giao dịch).

4.3. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận khi mở thầu:

a. Lãnh đạo Chi nhánh NHNN được chỉ định: ký xác nhận vào các biểu báo cáo do bộ phận nghiệp vụ lập để gửi cho Bộ phận xét thầu tại Sở Giao dịch NHNN.

b. Cán bộ phụ trách: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng trách nhiệm được phân công tại Quy chế phát hành tín phiếu NHNN và các nhiệm vụ cụ thể tại điểm 3.4.a của Quy trình này.

c. Chuyên viên kiểm tra thứ nhất: Thực hiện các nhiệm vụ như nhiệm vụ của chuyên viên kiểm tra thứ nhất thuộc Sở giao dịch tại điểm 3.4.b. của Quy trình này.

d. Chuyên viên kiểm tra thứ hai: Thực hiện các nhiệm vụ như nhiệm vụ của chuyên viên kiểm tra thứ hai thuộc Sở giao dịch tại điểm 3.4.c. của Quy trình này.

e. Chuyên viên nhận và Fax:

- Nhận Thông báo đấu thầu tín phiếu NHNN do Sở Giao dịch fax đến.

- Trước khi Fax cho Sở Giao dịch phải ghi mã khóa phiếu đăng ký đấu thầu của các thành viên (theo Công văn hướng dẫn riêng của Sở Giao dịch). Fax Bảng tổng hợp danh sách thành viên tham gia đấu thầu theo mẫu số 4/QT (đính kèm) cho bộ phận xét thầu tại Sở giao dịch NHNN. Sau khi Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước kiểm tra ký xác nhận vào Biểu số 1 “Bảng kê đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN”, mẫu số 5/QT “Bảng tổng hợp đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN bị loại bỏ”. Kiểm tra lại bằng điện thoại với Sở Giao dịch.

- Nhận Thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu NHNN do Sở Giao dịch fax.

- Fax kết quả đấu thầu tín phiếu NHNN cho từng thành viên (nếu các thành viên trên địa bàn có yêu cầu).

f. Chuyên viên vận hành máy tính:

- Nhập số liệu vào máy vi tính, kiểm tra lại và in Biểu số 1 “Bảng kê đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN”, chuyển cho cán bộ phụ trách kiểm tra. Sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cán bộ phụ trách về tính chính xác của các số liệu, điều chỉnh số liệu (nếu có). Khi được lãnh đạo Chi nhánh ký xác nhận vào Biểu số 1, tiến hành truyền bằng Modem truyền tin cho Sở Giao dịch.

- Sau khi nhận được Thông báo kết quả đấu thầu do Sở Giao dịch chuyển tới, thực hiện các công việc sau:

+ Kiểm tra bằng điện thoại việc nhận thông báo kết quả trúng thầu của các thành viên trúng thầu;

+ Niêm yết Thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu NHNN.

4.4. Bộ phận kế toán: Thực hiện nhiệm vụ như nhiệm vụ của Phòng Ngân quỹ của Sở giao dịch quy định tại điểm 3.6. của Quy trình này.

4.6. Thực hiện các nghiệp vụ khác theo quy chế phát hành tín phiếu NHNN quy định.

Trường hợp không có thành viên nào đăng ký cũng phải thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch (qua Fax).

III. Quy định về thanh toán và nhiệm vụ của các thành viên tham gia đấu thầu tín phiếu NHNN

1. Thanh toán

a. Ngày đầu tiên sau ngày tổ chức đấu thầu: TCTD trúng thầu đăng ký nhận tín phiếu NHNN (chứng chỉ hoặc ghi sổ) theo mẫu số 09/QT (Đính kèm) gửi về Bộ phận kế toán Sở Giao dịch NHNN (hoặc Chi nhánh NHNN được chỉ định).

b. Sau ngày đấu thầu hai ngày làm việc: Các thành viên trúng thầu thanh toán tiền mua tín phiếu NHNN cho Bộ phận kế toán Sở Giao dịch NHNN hoặc Chi nhánh NHNN được chỉ định để nhận chứng chỉ tín phiếu NHNN hoặc được hạch toán vào tài khoản ghi sổ tín phiếu NHNN.

c. Khi tín phiếu NHNN đến hạn:

- Đối với tín phiếu NHNN loại ghi sổ: Các thành viên có sở hữu tín phiếu nộp Thông báo đề nghị thanh toán cho bộ phận kế toán của Sở Giao dịch NHNN hoặc Chi nhánh NHNN chỉ định để được nhận tiền thanh toán.

- Đối với tín phiếu NHNN loại chứng chỉ: Các thành viên có sở hữu tín phiếu nộp tín phiếu lại cho Bộ phận kế toán của Sở Giao dịch NHNN hoặc chi nhánh NHNN chỉ định để được nhận tiền thanh toán.

2. Nhiệm vụ của các thành viên tham gia đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

a. Có đơn xin tham gia đấu thầu tín phiếu NHNN.

b. Mở tài khoản ký quỹ tại Sở Giao dịch NHNN hoặc tại Chi nhánh NHNN được chỉ định.

c. Ký quỹ trước mỗi đợt đăng ký dự thầu (tối thiểu bằng 5% khối lượng đăng ký).

d. Đăng ký lấy chứng chỉ tín phiếu (nếu có).

e. Thanh toán tiền mua tín phiếu theo thông báo trúng thầu đúng thời hạn quy định (vào ngày phát hành tín phiếu). Trường hợp không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền mua tín phiếu, kết quả đấu thầu bị loại bỏ toàn bộ hoặc một phần (phần thanh toán thiếu). Đồng thời tiền ký quỹ bị NHNN tịch thu toàn bộ.

Quy trình nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu NHNN được thực hiện tại Sở giao dịch NHNN và các chi nhánh NHNN được chỉ định. Quy trình này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các chi nhánh NHNN được chỉ định phản ánh kịp thời về Sở giao dịch NHNN để xem xét giải quyết. Mọi thay thế, sửa đổi Quy trình này sẽ do Giám đốc Sở giao dịch NHNN quyết định.

 

 

TL. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH
Trần Trọng Bộ

Tên thành viên.............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số...........

...., ngày      tháng         năm.....

 

ĐƠN XIN THAM GIA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU NHNN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Sở Giao dịch)

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Telex:                                       Telefax:

Tài khoản tiền gửi VNĐ:                         Tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh/thành phố...:

Xin được tham gia nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu NHNN với các cam kết sau:

- Chấp hành mọi quy định trong Quy chế phát hành tín phiếu NHNN.

- Cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước mọi thông tin liên quan đến giao dịch tín phiếu NHNN của đơn vị.

- Mở tài khoản tín phiếu NHNN ghi sổ tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (hoặc chi nhánh NHNN được chỉ định).

- Mẫu chữ ký của cán bộ có thẩm quyền (thông báo kịp thời có thay đổi tên, chữ ký và chức danh).

 

Họ và tên:

Chức vụ

Chữ ký 1

Chữ ký 2

Người thứ nhất:

Người thứ hai:

Người thứ ba:

Rất hân hạnh nếu đề nghị của chúng tôi được chấp thuận

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Ký, đóng dấu

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số /TB-SGD

Hà Nội, ngày tháng năm

 

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU NHNN

Kính gửi:................

Sở Giao dịch NHNN xin Thông báo chi tiết việc đấu thầu tín phiếu NHNN đợt..... năm.... như sau:

Tín phiếu NHNN: Loại chiết khấu

Ký hạn của tín phiếu: dưới 1 năm

Số lượng dự kiến phát hành:  ....... triệu đồng

Hình thức tín phiếu  .......

Ngày đấu thầu: .......

Ngày phát hành:  .......

Ngày đến hạn:  ........

Số lượng đăng ký tối thiểu ứng với mỗi mức lãi suất: 100 triệu đồng

Hình thức đấu thầu:

Mức tính lãi suất (theo năm):  Lấy tròn đến số thập phân thứ hai.

Lãi suất áp dụng đối với các đơn vị trúng thầu: Mức lãi suất trúng thầu cao nhất

Thời hạn nộp phiếu đăng ký đấu thầu: Từ 8 giờ đến 12 giờ ngày.....

Nơi nộp phiếu đăng ký đấu thầu: Sở giao dịch NHNN, Chi nhánh NHNN TP được chỉ định.

Ngày công bố kết quả đấu thầu:

Ngày thanh toán tiền mua tín phiếu:

Nơi thanh toán tín phiếu khi đến hạn: Tại các Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố và Sở Giao dịch NHNN.

 

 

TL. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

TÊN THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:...../

....., ngày..... tháng..... năm......

 

ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU NHNN

Kính gửi: sở giao dịch ngân hàng nhà nước.

Theo các điều kiện nêu trong Thông báo số:.... TB-SGD ngày tháng năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đấu thầu tín phiếu NHNN đợt ..., chúng tôi xin đăng ký tham gia đấu thầu tín phiếu NHNN như sau:

Đơn vị: triệu VNĐ

Số Thông tư

Lãi suất (lấy tròn đến hai số thập phân)

Số tiền (bằng số)

Số tiền (bằng chữ)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Tổng

 

 

 

Số tiền quỹ (triệu VNĐ)

Tại: Sở Giao dịch NHNN hoặc chi nhánh NHNN chỉ định.

Địa chỉ thành viên đăng ký: .........

Số điện thoại giao dịch:

 

 

Người có thẩm quyền
(ký tên, đóng dấu)

 

 

Phần dành riêng cho NHNN

Kiểm tra
Người kiểm tra 1
Người kiểm tra 2
Người phụ trách

Chữ ký

 

Mã số:

Số hiệu lô:

Mẫu số 4/QT

Chi nhánh NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      CV
V/v gửi đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN

.... ngày..... tháng .....năm 2000

 

Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Theo Thông báo số:...... ngày.... / .../... về................ của Sở Giao dịch NHNN, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước ......... gửi Ngân hàng nước Trung ương đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN của các thành viên đã đăng ký tại Chi nhánh, đến 12 giờ ngày..../ .../ như sau:

Tên NH tham gia đấu thầu

Giờ

Ngày đăng ký

1. Ngân hàng..............

2.............................

3......................

 

 

 

 

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước
 Giám đốc

Chi nhánh Ngân hàng.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU NHNN BỊ LOẠI BỎ

Đợt.... ngày đấu thầu......

Số TT

Tên thành viên

Mã số

Phiếu và mức đăng ký loại bỏ

Lý do bị loại bỏ

Ghi chú

Lãi suất

Số tiền (Triệu đ)

Thiếu kỹ quỹ

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập bảng Kiểm soát Chi nhánh NHNN chỉ định

 

Mẫu số 6/QT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số      /TB-SGD
V/v đăng ký đấu thầu tín phiếu, NHNN không hợp lệ

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm

 

THÔNG BÁO

Kính gửi:..................

Theo phiếu đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN số............. ngày.... /199.... của Quý đơn vị, Ngân hàng Nhà nước xin thông báo:

Phiếu thầu (hoặc mức đăng ký thầu) bị loại bỏ với lý do sau:

.............................

.............................

 

 

TL. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BC-SGD

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm

 

BÁO CÁO

THỰC HIỆN ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Đợt.... ngày .../../

Kính gửi:.....................

Thực hiện Thông báo của Ban đấu thầu số: /TB-BĐT ngày .../.../..., Sở Giao dịch NHNN báo cáo kết quả đấu thầu tín phiếu NHNN ký hạn..... đợt..... ngày .../.../... như sau:

1. Thành phần tham gia và quy trình mở thầu theo đúng quy định.

2. Số thành viên tham gia đấu thầu:.... thành viên, bằng..... % so với tổng số thành viên tham gia thị trường.

Trong đó:

- Số đơn vị đăng ký hợp lệ là:

Gồm:

+ Ngây hàng Thương mại Quốc doanh:

+ Ngân hàng Thương mại cổ phần:

+ Ngân hàng Liên doanh với nước ngoài:

+ Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài:

+ Tổ chức phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

- Số đơn vị đăng ký không hợp lệ:

3. Tổng khối lượng tín phiếu đưa ra đấu thầu: triệu đồng

4. Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ: triệu đồng

5. Lãi suất đăng ký thấp nhất: ... %/năm

6. Lãi suất đăng ký cao nhất: ....%/năm

7. Lãi suất trúng thầu: ..... %/năm

8. Khối lượng trúng thầu: ...... triệu đồng (Biểu số 6 kèm theo)

9. Khối lượng không trúng thầu:..... triệu đồng (Biểu số 7 kèm theo).

10. Tổng số tiền thanh toán tín phiếu NHNN trúng thầu:..... đồng.

 

 

TL. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số /TB-SGD

Hà Nội, ngày ...... tháng .... năm ....

 

THÔNG BÁO

Kết quả trúng thầu tín phiếu NHNN

Đợt .....

Ngày đấu thầu:  ../../

Ngày phát hành tín phiếu:  ./.../

Ngày đến hạn:  .../.../

Lãi suất trúng thầu: ...... %/năm

Đơn vị trúng thầu         Số lượng trúng thầu

1...........................       ...... triệu đồng

2..........................        ....... triệu đồng

Tổng số...............         triệu đồng

 

 

TL/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

Tên thành viên...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:................

....., ngày     tháng     năm

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Thành phố được chỉ định)

Tại phiên đấu đợt... ngày... chúng tôi đã trúng thầu với tổng mệnh giá là:.... tỷ đồng. Nay xin đăng ký nhận TP NHNN như sau:

1. Loại Ghi sổ:.... tỷ đồng

2. Loại chứng chỉ:.... tỷ đồng; bao gồm các loại mệnh giá sau:

- .... tỷ.... tờ

- ..... tỷ.... tờ

 

 

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
 (ký, đóng dấu)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quy trình 385/QT-SGD về quy trình nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

  • Số hiệu: 385/QT-SGD
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 06/04/2000
  • Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
  • Người ký: Trần Trọng Bộ
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/04/2000
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản