Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QCVN 127:2021/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 5G ĐỘC LẬP-PHẦN TRUY NHẬP VÔ TUYẾN

National technical regulation on Standalone 5G User Equipment - Radio Access

 

Mục lục

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Tài liệu viện dẫn

1.4. Giải thích từ ngữ

1.5. Ký hiệu

1.6. Chữ viết tắt

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu đối với UE hoạt động trên dải tần FR1

2.1.1. Yêu cầu đối với máy phát

2.1.1.1. Công suất đầu ra cực đại

2.1.1.2. Công suất đầu ra cực tiểu

2.1.1.3. Phát xạ phổ đầu ra

2.1.2. Yêu cầu đối với máy thu

2.1.2.1. Độ nhạy tham chiếu

2.1.2.2. Độ chọn lọc kênh lân cận

2.1.2.3. Đặc tính chặn

2.1.2.4. Đáp ứng giả

2.1.2.5. Đặc tính xuyên điều chế

2.1.2.6. Phát xạ giả

2.2. Yêu cầu đối với UE hoạt động trên dải tần FR2

2.2.1. Yêu cầu đối với máy phát

2.2.1.1. Công suất đầu ra cực đại

2.2.1.2. Công suất đầu ra cực tiểu

2.2.1.3. Phát xạ phổ đầu ra

2.2.2. Yêu cầu đối với máy thu

2.2.2.1. Độ nhạy tham chiếu

2.2.2.2. Độ chọn lọc kênh lân cận

2.2.2.3. Đặc tính chặn

2.2.2.4. Phát xạ giả

3. PHƯƠNG PHÁP ĐO

3.1. Điều kiện môi trường

3.2. Giải thích kết quả đo

3.2.1. Độ không đảm bảo đo của hệ thống đối với UE hoạt động ở dải tần FR1

3.2.2. Độ không đảm bảo đo của hệ thống đối với UE hoạt động ở dải tần FR2

3.3. Phương pháp đo đối với UE hoạt động trên dải tần FR1

3.3.1. Yêu cầu đối với máy phát

3.3.1.1. Công suất đầu ra cực đại

3.3.1.2. Công suất đầu ra cực tiểu

3.3.1.3. Phát xạ phổ đầu ra

3.3.2. Yêu cầu đối với máy thu

3.3.2.1. Độ nhạy tham chiếu

3.3.2.2. Độ chọn lọc kênh lân cận

3.3.2.3. Đặc tính chặn

3.3.2.4. Đáp ứng giả

3 3.2.5. Đặc tính xuyên điều chế

3.3.2.6. Phát xạ giả

3.4. Phương pháp đo đối với UE hoạt động trên dải tần FR2

3.4.1. Yêu cầu đối với máy phát

3.4.1.1. Công suất đầu ra cực đại

3.4.1.2. Công suất đầu ra cực tiểu

3.4.1.3. Phát xạ phổ đầu ra

3.4.2. Yêu cầu đối với máy thu

3.4.2.1. Độ nhạy tham chiếu

3.4.2.2. Độ chọn lọc kênh lân cận

3.4.2.3. Đặc tính chặn

3.4.2.4. Phát xạ giả

4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phụ lục A (Quy định) Quy định về mã HS của thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập

Thư mục tài liệu tham khảo

 

Lời nói đu

QCVN 127:2021/BTTTT do Cục Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 06/TT-BTTTT ngày 31 tháng 8 năm 2021.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 5G ĐỘC LẬP-PHẦN TRUY NHẬP VÔ TUYẾN

National technical regulation on Standalone 5G User Equipment - Radio Access

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật phần truy nhập vô tuyến đối với các thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong các băng tần quy định tại Bảng 1 và tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.

Bảng 1 - Băng tần hoạt động

Băng tần 5G

Băng tần hướng lên UL BS thu / UE phát

FUL,low - FUL,high (MHz)

Băng tần hướng xuống DL BS phát / UE thu

FDL,low - FDL,high (MHz)

Chế độ song công

Phân loại

n1

1 920 - 1 980

2 110 - 2 170

FDD

FR1

n3

1 710 - 1 785

1 805 - 1 880

n5

824 - 835

869 - 880

n8

880 - 915

925 - 960

n28

703 - 733

758 - 788

n40

2 300 - 2 400

2 300 - 2 400

TDD

n41

2 496 - 2 690

2 496 - 2690

n77

3 300 - 4 200

3 300 - 4 200

n78

3 300 - 3 800

3 300 - 3 800

n258

24 250 - 27 500

24 250 - 27 500

TDD

FR2

Các thiết bị điện thoại di động mạng thông tin di động 5G độc lập phải đảm bảo hoạt động tối thiểu trong tất cả các băng tần n1, n3, n28, n41, n77, n78.

CHÚ THÍCH: Các băng tần n77, n78 phải sẵn sàng và chỉ được kích hoạt, sử dụng sau khi băng tần này được quy hoạch tại Việt Nam.

Quy chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa là thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập có mã số HS quy định tại Phụ lục A.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3. Tài liệu viện dẫn

3GPP TS 38.508-1: "5G; User Equipment (UE) conformance specification; Part 1: Common test environment".

3GPP TS 38.133: "NR; Requirements for support of radio resource management".

3GPP TS 38.321: "NR; Medium Access Control (MAC) protocol specification".

1.4. Giải thích từ ngữ

1.4.1. Băng thông kênh UE

Băng thông kênh UE hỗ trợ sóng mang đơn tần số vô tuyến 5G ở đường lên hoặc đường xuống của UE. Từ phía trạm gốc, các băng thông kênh UE khác nhau có thể được hỗ trợ trong cùng phổ tần cho phát/thu từ các UE kết nối tới trạm gốc. Việc truyền tải đa sóng mang trên cùng một UE hay trên các UE khác nhau có thể được hỗ trợ trong cùng một băng thông kênh trạm gốc.

Từ phía đầu cuối, UE được cấu hình với 1 hoặc nhiều sóng mang/sóng mang thành phần, mỗi sóng mang này là băng thông kênh của UE đó, và UE không cần biết băng thông kênh BS hay việc ấn định băng thông cho UE như thế nào.

Cấu trúc băng thông kênh, cấu hình băng thông truyền dẫn và bảo vệ như trong Hình 1.

Hình 1 - Băng thông kênh và cấu hình băng thông truyền dẫn đối với một sóng mang

a) Quy định đối với UE hoạt động trên dải tần FR1

Cấu hình băng thông truyền dẫn tối đa NRB đối với mỗi băng thông kênh UE và khoảng cách giữa các sóng mang con (SCS) được quy định tại Bảng 2.

Bảng 2 - Cấu hình băng thông truyền dẫn tối đa NRB

SCS (kHz)

5 MHz

10 MHz

15 MHz

20 MHz

25 MHz

30 MHz

40 MHz

50 MHz

60 MHz

70 MHz

80 MHz

90 MHz

100 MHz

NRB

NRB

NRB

NRB

NRB

NRB

NRB

NRB

NRB

NRB

NRB

NRB

NRB

15

25

52

79

106

133

160

216

270

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30

11

24

38

51

65

78

106

133

162

189

217

245

273

60

N/A

11

18

24

31

38

51

65

79

93

107

121

135

Cấu hình băng bảo vệ tối thiểu đối với mỗi băng thông kênh UE và SCS được quy định tại Bảng 3.

Bảng 3 - Cấu hình băng bảo vệ tối thiểu đối với mỗi băng thông kênh UE và SCS (kHz)

SCS (kHz)

5 MHz

10 MHz

15 MHz

20 MHz

25 MHz

30 MHz

40 MHz

50 MHz

60 MHz

70 MHz

80 MHz

90 MHz

100 MHz

15

242,5

312,5

382,5

452,5

522,5

592,5

552,5

692,5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30

505

665

645

805

785

945

905

1 045

825

955

925

885

845

60

N/A

1010

990

1330

1310

1290

1610

1570

1530

1490

1450

1410

1370

CHÚ THÍCH: Băng bảo vệ tối thiểu được tính là: (BWChannel x 1 000 (KHz) - NRB x SCS x 12)/2 - SCS/2. Trong đó NRB được quy định trong Bảng 2.

b) Quy định đối với UE hoạt động trên dải tần FR2

Cấu hình băng thông truyền dẫn tối đa NRB đối với mỗi băng thông kênh UE và khoảng cách giữa các sóng mang con (SCS) được quy định tại Bảng 4.

Bảng 4 - Cấu hình băng thông truyền dẫn tối đa NRB

SCS (kHz)

50 MHz

100 MHz

200 MHz

400 MHz

NRB

NRB

NRB

NRB

60

66

132

264

N/A

120

32

66

132

264

Cấu hình băng bảo vệ tối thiểu đối với mỗi băng thông kênh UE và SCS được quy định tại Bảng 5.

Bảng 5 - Cấu hình băng bảo vệ tối thiểu đối với mỗi băng thông kênh UE và SCS (kHz)

SCS (kHz)

50 MHz

100 MHz

200 MHz

400 MHz

60

1 210

2 450

4 930

N/A

120

1 900

2 420

4 900

9 860

CHÚ THÍCH: Băng bảo vệ tối thiểu được tính là: (BWChannel x 1 000 (KHz) - NRB x SCS x 12)/2 - SCS/2, trong đó giá trị NRB trong Bảng 5.

Băng thông bảo vệ tối thiểu của khối thu BS SCS 240 kHz SS/PBCH đối với mỗi băng thông kênh UE quy định trong Bảng 6.

Bảng 6 - Băng thông bảo vệ tối thiểu (kHz) của SCS 240 kHz SS/PBCH block

SCS (kHz)

100 MHz

200 MHz

400 MHz

240

3 800

7 720

15 560

CHÚ THÍCH: Băng thông bảo vệ tối thiểu trong Bảng 6 chỉ áp dụng khi SCS 240 kHz SS/PBCH block thu tại cận biên của băng thông kênh UE.

1.4.2. Ấn định kênh (Channel arrangement)

1.4.2.1. Khoảng cách kênh

Khoảng cách kênh danh định giữa 2 sóng mang 5G lân cận được định nghĩa:

- Trường hợp băng tần hoạt động 5G với kênh raster 100 kHz (Channel Raster)

o Khoảng cách kênh danh định = (BWChannel(1) + BWChannel(2))/2

- Trường hợp băng tần hoạt động 5G với kênh raster 15 kHz (Channel Raster)

o Khoảng cách kênh danh định = (BWChannel(1) + BWChannel(2))/2+{-5 kHz, 0 kHz, 5 kHz} khi ∆FRaster = 15 kHz

o Khoảng cách kênh danh định = (BWChannel(1) + BWChannel(2))/2+{-10 kHz, 0 kHz, 10 kHz } khi ∆FRaster = 30 kHz

Trong đó: BWChannel(1) và BWChannel(2) là băng thông kênh của các sóng mang.

1.4.2.2. Phân tách tần số phát - thu

Khoảng cách mặc định từ kênh Tx (tần số trung tâm sóng mang) và kênh Rx (tần số trung tâm sóng mang) trong băng tần hoạt động tuân thủ theo Bảng 7.

Bảng 7 - Phân tách tần số Thu - Phát

Băng tần hoạt động 5G

Phân tách tần số trung tâm sóng mang Tx - Rx

n1

190 MHz

n3

95 MHz

n5

45 MHz

n8

45 MHz

n28

50 MHz

CHÚ THÍCH: Phân tách tần số trung tâm sóng mang Tx-Rx mặc định

1.4.3. Biên của kênh (channel edge)

Tần số thấp nhất và cao nhất của sóng mang, cách nhau bởi băng thông kênh.

1.4.4. Sóng mang liền kề (contiguous carriers)

Tập hợp của hai hay nhiều sóng mang được cấu hình trong một khối phổ tần mà không có yêu cầu RF dựa trên sự cùng tồn tại cho các hoạt động không phối hợp trong cùng khối phổ.

1.4.5. Công suất đầu ra cực đại (maximum output power)

Mức công suất đầu ra cực đại đối với bất kỳ băng thông truyền dẫn trong băng thông kênh của sóng mang 5G, trừ khi có yêu cầu khác

1.4.6. Công suất trung bình (mean power)

Khi áp dụng cho truyền sóng 5G, công suất trung bình là công suất đo được trong băng thông hệ thống hoạt động của sóng mang

CHÚ THÍCH: Thời gian đo được giả định là ít nhất một khung phụ (1 ms), trừ khi có quy định khác.

1.4.7. Tham số báo hiệu mạng (network signalled value)

Được gửi từ các BS đến UE để chỉ ra thêm các yêu cầu phát xạ không mong muốn tới UE.

1.4.8. Băng thông chiếm dụng (occupied bandwidth)

Độ rộng của băng tần số mà công suất trung bình được phát xạ tại các tần số thấp hơn cận dưới và cao hơn cận trên của băng tần đó bằng số phần trăm cho trước β/2 của tổng công suất trung bình của phát xạ đó.

1.4.9. Băng tần hoạt động (operating band)

Dải tần được định nghĩa với một tập các yêu cầu kỹ thuật mà 5G hoạt động.

CHÚ THÍCH: Băng tần cho 5G được chỉ định bằng chữ n đứng trước, các băng tần hoạt động tương ứng được thể hiện bằng số tự nhiên tương ứng

1.4.10. Công suất đầu ra (output power)

Công suất trung bình của một sóng mang của UE phát tới tải có điện trở bằng trở kháng danh định của máy phát.

1.4.11. Băng thông tham chiếu (reference bandwidth)

Băng thông ở đó mức phát xạ được xác định.

1.4.12. Khối tài nguyên (resource block)

Tài nguyên vật lý bao gồm một số ký hiệu trong miền thời gian và một số sóng mang con liên tiếp kéo dài 180 kHz trong miền tần số.

1.4.13. Khối con (sub-block)

Khối phân bổ liền kề của dải tần truyền và nhận bởi cùng một UE, trong đó có thể có nhiều thể hiện của khối con trong một băng thông vô tuyến.

1.4.14. Băng thông truyền dẫn (transmission bandwidth)

Băng thông truyền dẫn tức thời từ UE hoặc BS, được đo bằng đơn vị khối tài nguyên.

1.4.15. Cấu hình băng thông truyền dn (transmission bandwidth configuration)

Băng thông truyền dẫn cao nhất cho phép đối với đường lên hoặc đường xuống trong một băng thông kênh nhất định, được đo bằng đơn vị khối tài nguyên.

1.4.16. Phân tập phát (transmit diversity)

Phân tập phát dựa trên kỹ thuật mã hóa khối không gian - tần số cùng với phân tập thời gian dịch - tần số khi bốn ăng ten phát được sử dụng.

1.5. Ký hiệu

∆fOOB

∆ Tần số phát xạ ngoài băng

RIB,4R

Giá trị điều chỉnh độ nhạy thu cho 4 cổng ăng ten

BWChannel

Băng thông kênh

BWChannel,block

Băng thông khối con, thể hiện qua MHz

BWGB

Giá trị lớn nhất của băng thông bảo vệ tối thiểu (BWGB, Channel(k))

BWGB, Channel(k)

Băng thông bảo vệ tối thiểu (Bảng 69) của sóng mang k

BWinterferer

Băng thông của nhiễu

FC

Tần số tham chiếu RF trên kênh Raster

FC,low

FC của sóng mang thấp nhất, thể hiện qua MHz

FC,high

FC của sóng mang cao nhất, thể hiện qua MHz

FDL_low

Tần số thấp nhất của băng tần hoạt động đường xuống

FDL_high

Tần số cao nhất của băng tần hoạt động đường xuống

FUL_low

Tần số thấp nhất của băng tần hoạt động đường lên

FUL_high

Tần số cao nhất của băng tần hoạt động đường lên

Fedge,block,low

Biên dưới của khối con

Fedge,block,high

Biên trên của khối con

Fedge_low

Biên dưới của băng thông kênh kết hợp

Fedge_high

Biên trên của bảng thông kênh kết hợp

Finterferer (offset)

Độ lệch tần của nhiễu (giữa tần số trung tâm của nhiễu và tần số sóng mang của sóng mang đo được)

Finterferer

Tần số của nhiễu

FIoffset

Độ lệch tần của nhiễu (giữa tần số trung tâm của nhiễu và biên gần nhất của sóng mang đo được)

Foffset

Độ lệch tần từ FC_high tới biên cao hoặc FC_low tới biên thấp

Foffset,high

Độ lệch tần từ FC,high tới biên trên băng thông UE RF, hoặc từ FC,block, high tới biên trên khối con

Foffset,low

Độ lệch tần từ FC,low tới biên dưới băng thông UE RF, hoặc từ FC,block, low tới biên dưới khối con

FOOB

Biên giữa phát xạ ngoài băng 5G và miền phát xạ giả

LCRB

Băng thông truyền dẫn thể hiện chiều dài của phân bổ khối tài nguyên liên tục

NRACLR

Tỉ số công suất dò kênh lân cận 5G

NRB

Cấu hình băng thông truyền dẫn

NRB_agg

Cấu hình băng thông truyền dẫn kết hợp, số lượng RB kết hợp trong toàn bộ băng thông kênh kết hợp được phân bổ

NRB,c

Cấu hình băng thông truyền dẫn của sóng mang c

NRB,largest BW

Cấu hình băng thông truyền dẫn lớn nhất của các sóng mang thành phần trong băng thông tổ hợp

NRB,low

Cấu hình băng thông truyền dẫn của sóng mang thành phần cấp phát thấp nhất được cấp phát

NRB,high

Cấu hình băng thông truyền dẫn của sóng mang thành phần cấp phát cao nhất được cấp phát

PCMAX

Cấu hình công suất đầu ra UE cực đại

PCMAX, c

Cấu hình công suất đầu ra UE cực đại đối với cell phục vụ c

PCMAX, f, c

Cấu hình công suất đầu ra UE cực đại đối với sóng mang f của cell phục vụ c trong mỗi khe thời gian

Plnterferer

Công suất điều chế trung bình của nhiễu

Plargest BW

Công suất cấu hình băng thông truyền dẫn lớn nhất của các sóng mang thành phần trong băng thông tổ hợp

PPowerClass

Giá trị danh định công suất UE lớn nhất không tính lượng dung sai

PUMAX

Công suất đầu ra UE cực đại cấu hình đo được

RBstart

Chỉ số RB thấp nhất của các khối tài nguyên phát

SCSc

SCS của sóng mang thành phần c

SCSlargest BW

SCS cấu hình băng thông truyền dẫn lớn nhất của các sóng mang thành phần trong băng thông tổ hợp

SCSlow

SCS của sóng mang thành phần thấp nhất được cấp phát

SCShigh

SCS của sóng mang thành phần cao nhất được cấp phát

UTRAACLR

Tỉ số công suất rò kênh lân cận UTRA

1.6. Chữ viết tắt

ACLR

Tỉ số công suất rò kênh lân cận

Adjacent Channel Leakage Ratio

ACS

Độ chọn lọc kênh lân cận

Adjacent Channel Selectivity

BS

Trạm gốc

Base Station

BW

Băng thống

Bandwidth

BWP

Phần băng thông

Bandwidth Part

CA

Kết hợp sóng mang

Carrier Aggregation

CC

Các sóng mang thành phần

Component Carriers

CW

Sóng liên tục

Continuous Wave

DC

Kết nối kép

Dual Connectivity

DFT-s-OFDM

OFDM trải phổ bằng DFT

Discrete Fourier Transform-spread-OFDM

E-UTRA

Truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS tiên tiến

Evolved UTRA

FR

Dải tần

Frequency Range

ITU-R

Lĩnh vực Thông tin vô tuyến của ITU

Radiocommunication Sector of the International Telecommunication Union

MBW

Băng thông đo

Measurement bandwidth

NR

Mạng vô tuyến 5G

New Radio

NS x

Giá trị báo hiệu mạng x

Network Signalling x

OCNG

Tạo nhiễu kênh OFDMA

OFDMA Channel Noise Generator

QAM

Điều chế biên độ cầu phương

Quadrature Amplitude Modulation

RE

Thành phần tài nguyên

Resource Element

REFSENS

Nhạy thu tham chiếu

Reference Sensitivity

RF

Tần số vô tuyến

Radio Frequency

Rx

Máy thu

Receiver

SC

Sóng mang đơn

Single Carrier

SCS

Khoảng cách sóng mang con

Subcarrier spacing

SDL

Băng tần phụ đường xuống

Supplementary Downlink

SEM

Mặt nạ phát xạ phổ

Spectrum Emission Mask

SNR

Tỷ số tín hiệu trên nhiễu

Signal-to-Noise Ratio

SUL

Băng tần phụ đường lên

Supplementary uplink

Tx

Máy phát

Transmitter

UE

Thiết bị đầu cuối

User Equipment

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu đối với UE hoạt động trên dải tần FR1

2.1.1. Yêu cầu đối với máy phát

2.1.1.1. Công suất đầu ra cực đại

Các loại công suất của UE sau đây xác định công suất ra cực đại đối với băng thông truyền dẫn bất kỳ thuộc băng thông kênh của sóng mang 5G. Thời gian đo ít nhất phải là 1 khung con (1 ms).

Công suất ra cực đại của UE không được vượt các giá trị tại Bảng 8.

Bảng 8 - Phân loại công suất UE

Băng tần 5G

Loại 2 (dBm)

Dung sai (dB)

Loại 3 (dBm)

Dung sai (dB)

n1

 

 

23

±2

n3

 

 

23

±2

n5

 

 

23

±2

n8

 

 

23

±2

n28

 

 

23

+2/-2,5

n40

 

 

23

±2

n41

26

+2/-3

23

±2

n77

26

+2/-3

23

+2/-3

n78

26

+2/-3

23

+2/-3

2.1.1.2. Công suất đầu ra cực tiểu

Công suất đầu ra cực tiểu là công suất đầu ra tối thiểu điều khiển được của một UE là công suất trong băng thông kênh của tất cả các cấu hình băng thông phát (các khối tài nguyên) khi được thiết lập phát công suất tối thiểu.

Công suất đầu ra tối thiểu được định nghĩa là công suất trung bình tại ít nhất một khung con 1 ms và không được vượt quá giá trị trong Bảng 9.

Bảng 9 - Công suất đầu ra cực tiểu

Băng thông kênh
(MHz)

Công suất ra tối thiểu
(dBm)

Băng thông đo kiểm
(MHz)

5

-40

4,515

10

-40

9,375

15

-40

14,235

20

-40

19,095

25

-39

23,955

30

-38,2

28,815

40

-37

38,895

50

-36

48,615

60

-35,2

58,35

70

-34,6

68,07

80

-34

78,15

90

-33,5

88,23

100

-33

98,31

2.1.1.3. Phát xạ phổ đầu ra

2.1.1.3.1. Băng thông chiếm dụng

Băng thông chiếm dụng là băng thông bao hàm 99% tổng công suất trung bình của phổ phát xạ trên kênh được gán.

Băng thông chiếm dụng đối với tất cả các cấu hình băng thông truyền tải (cán khối tài nguyên) phải nhỏ hơn băng thông kênh trong Bảng 10.

Bảng 10 - Băng thông chiếm dụng

 

Băng thông kênh 5G (MHz)

5

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

Băng thông kênh chiếm dụng (MHz)

5

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

2.1.1.3.2. Phát xạ ngoài băng

Phát xạ ngoài băng gồm các phát xạ không mong muốn nằm ngay ngoài băng thông kênh được gán do quá trình điều chế và đặc tính phi tuyến của máy phát nhưng không bao gồm phát xạ giả.

Giới hạn phát xạ ngoài băng này được quy định theo mặt nạ phổ phát xạ và tỉ số công suất rò kênh lân cận.

2.1.1.3.2.1. Mặt nạ phát xạ phổ

Mặt nạ phát xạ phổ của UE áp dụng đối với các tần số (∆fOOB) bắt đầu từ ± biên băng thông kênh 5G được cấp phát.

Đối với độ lệch tần số lớn hơn ∆fOOB, các phát xạ giả phải tuân thủ quy định tại 2.3.3.

Công suất phát xạ của UE không được vượt quá giá trị quy định tại Bảng 11.

Bảng 11 - Mặt nạ phát xạ phổ 5G

Giới hạn phát xạ phổ (dBm)/Băng thông kênh (MHz)

∆fOOB (MHz)

5

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

Băng thông đo kiểm

±0-1

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-13

 

 

 

 

 

 

1 % băng thông kênh

±0-1

 

 

 

 

 

 

 

-24

-24

-24

-24

-24

-24

30 kHz

±1-5

-10

-10

-10

-10-

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

 

±5-6

-13

-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±6-10

-25

-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±10-15

 

-25

 

-13

-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±15-20

 

 

-25

 

-13

 

 

 

 

 

 

 

 

±20-25

 

 

 

-25

 

 

-13

 

 

 

 

 

 

 

±25-30

 

 

 

 

-25

 

 

 

 

 

 

 

 

±30-35

 

 

 

 

 

-25

 

-13

 

 

 

 

 

 

±35-40

 

 

 

 

 

 

 

 

-13

 

 

 

 

 

±40-45

 

 

 

 

 

 

-25

 

 

-13

 

 

 

 

±45-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±50-55

 

 

 

 

 

 

 

-25

 

 

-13

 

 

 

±55-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-13

 

 

±60-65

 

 

 

 

 

 

 

 

-25

 

 

 

-13

 

±65-70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MHz

±70-75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-25

 

 

 

 

±75-80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±80-85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-25

 

 

 

±85-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±90-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-25

 

 

±95-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±100-105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-25

 

2.1.1.3.2.2. Tỷ số công suất dò kênh lân cận

Tỉ số công suất rò kênh lân cận (ACLR) là tỉ số giữa công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh được cấp phát và công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh lân cận.

a) 5G ACLR

Tỉ số công suất rò kênh lân cận 5G (5GACLR) là tỷ số giữa công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh 5G được cấp phát và công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh 5G lân cận.

Công suất kênh 5G được cấp phát và công suất kênh 5G lân cận được đo với bộ lọc chữ nhật có băng thông đo quy định tại Bảng 12.

Bảng 12 - Băng thông đo kiểm 5GACLR

Băng thông kênh 5G (MHz) / Băng thông đo kiểm 5G ACLR (MHz)

 

5

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

Băng thông đo kiểm 5GACLR

4,515

9,375

14,235

19,095

23,955

28,815

38,895

48,615

58,35

68,07

78,15

88,23

98,31

Nếu công suất kênh lân cận đo được lớn hơn -50 dBm thì 5GACLR phải lớn hơn giá trị tại Bảng 13.

Bảng 13 - Yêu cầu 5GACLR

 

Công suất loại 2 (dB)

Công suất loại 3 (dB)

5GACLR

31

30

b) Tỷ số công suất rò kênh lân cận đối với UTRA

Tỉ số công suất rò kênh lân cận đối với UTRA (UTRAACLR) là tỷ số giữa công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh 5G được cấp phát và công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh UTRA lân cận.

UTRAACLR được quy định cho kênh lân cận đầu tiên (UTRAACLR1) có tần số trung tâm ± 2,5 MHz so với biên kênh 5G và cho kênh lân cận UTRA thứ 2 (UTRAACLR2) có tần số trung tâm lệch ± 7,5 MHz so với biên kênh 5G.

Công suất kênh UTRA được đo kiểm với bộ lọc RRC với hệ số Roll-off α = 0, 22 và băng thông bằng 3,84 MHz. Công suất kênh 5G được cấp phát và công suất kênh 5G lân cận được đo với một bộ lọc chữ nhật có băng thông đo quy định tại Bảng 12 - Băng thông đo kiểm 5GACLR

Nếu công suất kênh lân cận đo được lớn hơn -50 dBm thì UTRAACLR1 và UTRAACLR2 phải lớn hơn giá trị tại Bảng 14.

Bảng 14 - Yêu cầu UTRAACLR

 

Công suất loại 3 (dB)

UTRAACLR1

33

UTRAACLR2

36

2.1.1.3.3. Phát xạ giả máy phát

Phát xạ giả của máy phát là các phát xạ được tạo ra bởi các hiệu ứng không mong muốn của máy phát như: các phát xạ hài, phát xạ ký sinh, các thành phần xuyên điều chế và các thành phần đổi tần nhưng không bao gồm các phát xạ ngoài băng.

Các giới hạn phát xạ giả được quy định tại các điều khoản yêu cầu chung phù hợp với khuyến nghị ITU-R SM.329-12 và yêu cầu băng tần hoạt động NR của UE co-existence.

Để nâng cao độ chính xác thử nghiệm, độ nhạy và hiệu quả của phép đo, băng thông phân giải có thể nhỏ hơn băng thông đo. Khi băng thông phân giải nhỏ hơn băng thông đo, kết quả đo phải được lấy tích phân trên băng thông đo để thu được băng thông tạp âm tương đương của băng thông đo.

2.1.1.3.3.1. Các yêu cầu chung đối với phát xạ giả

Trừ khi có quy định khác, các giới hạn phát xạ giả áp dụng đối với các dải tần lớn hơn FOOB (MHz) trong Bảng 15 tính từ biên của băng thông kênh.

Bảng 15 - Ranh giới giữa ngoài băng 5G và miền phát xạ giả

Băng thông kênh

Biên OOB FOOB (MHz)

BWChannel

BWChannel + 5

Các giới hạn phát xạ giả trong Bảng 16 áp dụng đối với tất cả các cấu hình băng tần của máy phát (NRB) và tất cả các băng thông kênh.

Bảng 16 - Yêu cầu đối với phát xạ giả

Dải tần

Mức cực đại

Băng thông đo

Chú thích

9 kHz ≤ f < 150 kHz

-36 dBm

1 kHz

 

150 kHz ≤ f < 30 MHz

-36 dBm

10 kHz

 

30 MHz ≤ f < 1 000 MHz

-36 dBm

100 kHz

 

1GHz ≤ f< 12,75 GHz

-30 dBm

1 MHz

 

-25 dBm

1 MHz

3

12,75 GHz ≤ f < hài bậc 5th tại biên trên của băng tần hoạt động UL (GHz)

-30 dBm

1 MHz

1

12,75 GHz < f < 26 GHz

-30 dBm

1 MHz

2

CHÚ THÍCH 1: Áp dụng với các tần số thuộc dải tần từ biên trên của băng UL lớn hơn 2,69 GHz

CHÚ THÍCH 2: Áp dụng với các tần số thuộc dải tần từ biên trên của băng UL lớn hơn 5,2 GHz

CHÚ THÍCH 3: Áp dụng với băng n41, các cấu hình CA băng n41, và các cấu hình cho phép kết nối kép EN-DC mà bao gồm băng n41 được quy định tại mục 5.2B của TS 38.101-3 khi mạng báo hiệu là NS_04.

2.1.1.3.3.2. Phát Xạ giả đối với UE đồng kết hợp

Yêu cầu này áp dụng đối với các băng 5G để cùng tồn tại với các băng bảo vệ.

Bảng 17 - Các yêu cầu về phát xạ giả đối với UE đồng kết hợp

Băng 5G

Phát xạ giả đối với UE kết hợp

Băng bảo vệ

Dải tần số (MHz)

Mức cực

MBW

Chú thích

n1

E-UTRA Băng 1, 5, 8, 28

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

5G Băng n77

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

E-UTRA Băng 3

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

15

Dải tần số

1880

-

1895

-40

1

15, 27

Dải tần số

1895

-

1915

-15,5

5

15, 26, 27

Dải tần số

1915

-

1920

+1,6

5

15, 26, 27

n3

E-UTRA Băng 1,5, 8, 28

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

E-UTRA Băng 3

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

15

5G Băng n77

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

Dải tần số

1884,5

-

1915,7

-41

0,3

13

n5

E-UTRA Băng 1, 3, 5, 8, 28

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

Dải tần số

1884,5

-

1915,7

-41

6,3

8,39

n8

E-UTRA Băng 1, 28

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

E-UTRA Băng 3 5G- Băng.n77

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

E-UTRA băng 8

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

15

Dải tần số

1884,5

-

1915,7

-41

0,3

8

n28

E-UTRA Băng 1 5G Băng n77, n78

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

2

E-UTRA Băng 1

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

19, 25

E-UTRA Băng 3, 5, 8

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

Dải tần số

470

-

694

-42

8

15, 35

Dải tần số

470

-

710

-26,2

6

34

Dải tần số

662

-

694

-26,2

6

15

Dải tần số

758

-

773

-32

1

15

Dải tần số

773

-

803

-50

1

 

Dải tần số

1884,5

-

1915,7

-41

0.3

8, 19

n40

E-UTRA Băng 1, 3, 5, 8, 28

5G Băng n77, n78

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

n41

E-UTRA Băng 1, 3, 5, 8, 28

5G Băng n77, n78

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

Dải tần số

1884,5

 

1915,7

-41

0,3

8, 30

n77

E-UTRA Băng 1, 3, 5, 8, 28

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

Dải tần số

1884,5

-

1915,7

-41

0,3

8

n78

E-UTRA Băng 1, 3, 5, 8, 28

FDL_low

-

FDL_high

-50

1

 

Dải tần số

1884,5

-

1915,7

-41

0,3

8

CHÚ THÍCH 1: FDL_low và FDL_high được quy định tại bảng 5.2-1 của TS 38.101-1 hoặc tại bảng 5.5-1 của TS 36.101.

CHÚ THÍCH 2: Ngoại lệ, các phép đo phù hợp với các yêu cầu tại Bảng 16 áp dụng cho mỗi sóng mang 5G cấp phát, được sử dụng trong phép đo phát xạ giả hài bậc 2, 3, 4 hay bậc 5. Do sự mở rộng (spreading) của phát xạ hài, dải tần số 1 MHz đầu tiên phải được loại trừ tại cả hai phía của phát xạ hài. Khoảng cách loại trừ tổng cộng nằm tại tâm của phát xạ hài (2 MHz + N x LCRB x 180 kHz), với N là 2, 3, 4, 5 tương ứng với hài bậc 2, 3, 4, 5. Ngoại lệ được phép nếu băng thông đo MBW chồng lấn toàn bộ hoặc một phần lên khoảng cách loại trừ tổng cộng.

CHÚ THÍCH 3: Khoảng cách sóng mang con (SCS) được giả định là 15 kHz khi băng thông kênh nhỏ hơn hoặc bằng 50 MHz. Đối với trường hợp băng thông kênh lớn hơn 50 MHz, khoảng cách sóng mang con nhỏ hơn 15 kHz. Băng thông truyền dẫn xác định theo khối tài nguyên (RB), không bị giới hạn tới 15 kHz SCS và sẽ điều chỉnh tương ứng với SCS

CHÚ THÍCH 5: Đối với chế độ không đồng bộ TDD, để đáp ứng các yêu cầu này các giới hạn sẽ được áp dụng đối với cả băng tần hoạt động và băng bảo vệ.

CHÚ THÍCH 8: Áp dụng khi hoạt động cùng với hệ thống PHS trong băng 1884,5 -1915,7 MHz.

CHÚ THÍCH 13: Yêu cầu này áp dụng đối với băng thông kênh 5G là 5, 10, 15 và 20 MHz trong băng cấp phát 1744,9 MHz và 1784,9 MHz.

CHÚ THÍCH 15: Các yêu cầu này cũng áp dụng đối với dài tần số mà nhỏ hơn FOOB (MHz) trong bảng 6.5.3.1-1 tính từ biên của băng thông kênh.

CHÚ THÍCH 19: Áp dụng khi sóng mang 5G được cấp phát nằm trong dải 718 MHz và 748 MHz, và khi băng thông kênh sử dụng là 5 hoặc 10 MHz.

CHÚ THÍCH 21: Yêu cầu này được áp dụng với các băng thông kênh bất kỳ nằm trong dải 2 500 - 2 570 MHz với các hạn chế sau: đối với các sóng mang của băng thông 15 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 2560,5 - 2562,5 MHz và đối với các sóng mang của băng thông 20 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 2552 - 2560 MHz, yêu cầu chỉ áp dụng cho đường lên có băng thông truyền dẫn ≤ 54 RB.

CHÚ THÍCH 22: Yêu cầu này áp dụng đối với UE công suất loại 3 và các băng thông kênh bất kỳ nằm trong dải 2570 - 2615 MHz với các hạn chế sau: Đối với các sóng mang của băng thông 15 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 2 605,5 - 2 607,5 MHz và đối với các sóng mang của băng thông 20 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 2 597 - 2 605 MHz, yêu cầu chỉ áp dụng cho đường lên có băng thông truyền dẫn ≤ 54 RB. Đối với UE công suất loại 2 và các băng thông kênh bắt kỳ nằm trong dải 2 570 - 2 615 MHz phải áp dụng NS 44. Đối với UE công suất loại 2 hoặc loại 3 mà băng thông kênh bao trùm dải tần số 2 615 - 2 620 MHz thì yêu cầu áp dụng với công suất đầu ra cực đại được cấu hình + 19 dBm trong IE P-Max.

CHÚ THÍCH 24: Ngoại lệ, các phép đo phù hợp với yêu cầu áp dụng -38 dBm/MHz cho mỗi sóng mang 5G cấp phát được sử dụng trong phép đo hài phát xạ giả bậc 2. Phép loại trừ này cũng áp dụng nếu có ít nhất một RB riêng lẻ trong băng truyền dẫn mà hài bậc 2 chồng lấn toàn bộ hoặc một phần lên băng thông đo (MBW).

CHÚ THÍCH 25: Ngoại lệ, các phép đo phù hợp với yêu cầu áp dụng -36 dBm /MHz cho mỗi sóng mang 5G cấp phát được sử dụng trong phép đo hài phát xạ giả bậc 3. Phép loại trừ này cũng áp dụng nếu có ít nhất một RB riêng lẻ trong băng truyền dẫn mà hài bậc 3 chồng lấn toàn bộ hoặc một phần lên băng thông đo (MBW).

CHÚ THÍCH 26: Đối với các băng lân cận, giới hạn phát xạ có thể gây can nhiễu tới UE đang hoạt động trong băng tần hoạt động được bảo vệ.

CHÚ THÍCH 27: Yêu cầu này áp dụng đối với các băng thông kênh bất kỳ nằm trong dải 1 920 - 1 980 MHz với các hạn chế sau: Đối với các sóng mang của băng thông 15 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 1 927,5 -1 929,5 MHz và đối với các sóng mang của băng thông 20 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 1 930 -1 938 MHz, yêu cầu chỉ áp dụng cho đường lên có băng thông truyền dẫn ≤ 54 R6.

CHÚ THÍCH 30: Yêu cầu này áp dụng khi sóng mang 5G trong dải 2 545 - 2 575 MHz hoặc 2595 - 2 645 MHz và băng thông kênh là 10 hoặc 20 MHz

CHÚ THÍCH 33: Yêu cầu này chỉ áp dụng đối với các sóng mang có băng thông trong dải 1885-1920 MHz (không áp dụng đối với sóng mang mà có ít nhất 1RB trong dải 1880 -1885 MHz). Yêu cầu này áp dụng cho đường lên có băng thông truyền dẫn ≤ 54 RB của sóng mang với băng thông 15 MHz khi tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 1 892,5 -1 894,5 MHz và đối với các sóng mang của băng thông 20 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 1 895 -1903 MHz. Đối với băng thông kênh là 25 MHz, 30 MHz, và 40 MHz, áp dụng NS 45.

CHÚ THÍCH 35: Yêu cầu này áp dụng trong trường hợp băng thông 10 MHz phân bổ trong 703 MHz và 733 MHz, nếu không yêu cầu -25 dBm với áp dụng băng thông đo là 8 MHz.

CHÚ THÍCH 41: Áp dụng trong trường hợp khi biên dưới (lower edge) của tần số kênh 5G hướng lên ≤ 1 427 MHz + BW kênh cấp phát 5 và 10 MHz, và khi biên dưới (lower edge) của tần số kênh 5G hướng lên ≥ 1 440 MHz đối với băng thông kênh là 15 và 20 MHz.

CHÚ THÍCH 42: Áp dụng cho các trường hợp sau: băng thông 5 MHz, và khi biên dưới (lower edge) của tần số kênh 5G hướng lên ≤ 1 467 MHz đối với băng thông 10 MHz, và khi biên dưới của tần số kênh 5G hướng lên ≤ 1463,8 MHz với băng thông 15 MHz, và khi biên dưới của tần số kênh 5G hướng lên ≤ 1 460,8 MHz với băng thông 20 MHz.

2.1.2. Yêu cầu đối với máy thu

2.1.2.1. Độ nhạy tham chiếu

Mức công suất độ nhạy tham chiếu là công suất trung bình tối thiểu áp dụng cho mỗi cổng ăng ten UE mà khi đó thông lượng sẽ bằng hoặc lớn hơn các yêu cầu của kênh đo tham chiếu.

Thông lượng phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm chuẩn được quy định tại A.2.2.2, A.2.3.2, A3.2 và A.3.3 của ETSI TS 138 101-1 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1 của ETSI TS 138 101-1) với các tham số xác định trong Bảng 18 và Bảng 19.


Bảng 18 - Độ nhạy tham chiếu 2 cổng ăng ten QPSK PREFSENS

Băng tần hoạt động (MHz)/ scs/ Băng thông kênh (MHz)/ Chế độ song công

Băng tần hoạt động

SCS (kHz)

5 (dBm)

10 (dBm)

15 (dBm)

20 (dBm)

25 (dBm)

30 (dBm)

40 (dBm)

50 (dBm)

60 (dBm)

70 (dBm)

80 (dBm)

90 (dBm)

100 (dBm)

Chế độ song công

n1

15

-100,0

-96,8

-95,0

-93,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-97,1

-95,1

-94,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

-97,5

-95,4

-94,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n3

15

-97,0

-93,8

-92,0

-90,8

-89,7

-88,9

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-94,1

-92,1

-91,0

-89,8

-89,0

 

 

 

 

 

 

 

60

 

-94,5

-92,4

-91,2

-90,0

-89,1

 

 

 

 

 

 

 

n5

15

-98,0

-94,8

-93,0

-86,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-95,1

-93,1

-88,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n8

15

-97,0

-93,8

-91,4

-85,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-94,1

-91,7

-87,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n28

15

-98,5

-95,5

-93,5

-90,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

-95,6

-93,6

-91,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n40

15

-100,0

-96,8

-95,0

-93,8

-92,7

-91,9

-90,6

-89,6

 

 

 

 

 

TDD

30

 

-97,1

-95,1

-94,0

-92,8

-92,0

-90,7

-89,7

-88,9

 

-87,6

 

 

60

 

-97,5

-95,4

-94,2

-93,0

-92,1

-90,9

-89,8

-89,1

 

-87,6

 

 

n411

15

 

-94,8

-93,0

-91,8

 

 

-88.6

-87,6

 

 

 

 

 

TDD

30

 

-95,1

-93,1

-92,0

 

 

-88,7

-87,7

-86,9

 

-85,6

-85,1

-84,7

60

 

-95,5

-93,4

-92,2

 

 

-88,9

-87,8

-87,1

 

-85,6

-85,1

-84,7

n771,4

15

 

-95,3

-93,5

-92,2

 

 

-89,1

-88,1

 

 

 

 

 

TDD

30

 

-95,6

-93,6

-92,4

 

 

-89,2

-88,2

-87,4

-86,7

-86,1

-85,6

-85,1

60

 

-96,0

-93,9

-92,6

-91,5

-90,6

-89,4

-88,3

-87,5

-86,8

-86,2

-85,7

-85,2

n781,4

15

 

-95,8

-94,0

-92,7

-91,7

-90,9

-89,6

-88,6

 

 

 

 

 

TDD

30

 

-96,1

-94,1

-92,9

-91,8

-91

-89,7

-88,7

-87,9

-87,2

-86,6

-86,1

-85,6

60

 

-96,5

-94,4

-93,1

-92

-91,1

-89,9

-88,8

-88,0

-87,3

-86,7

-86,2

-85,7

CHÚ THÍCH 1: Sử dụng 4 cổng ăng ten Rx cho băng tần hoạt động này, trừ trường hợp UE trên phương tiện giao thông 2 Rx.

CHÚ THÍCH 2: Máy phát thiết lập giá trị tới PUMAX như quy định trong 6.2.4 của TS 138 101 -1.

CHÚ THÍCH 3: Yêu cầu được điều chỉnh -0,5 dB khi băng thông kênh 5G cấp phát nằm trong dải 1 475,9 -1 510,9 MHz.

CHÚ THÍCH 4: Yêu cầu được điều chỉnh -0,5 dB khi băng thông kênh UE cấp phát nằm trong dải 3 300 - 3 800 MHz.

 


Đối với thiết bị UE có 4 cổng ăng ten Rx, giá trị tại Bảng 18 đối với trường hợp 2 cổng ăng ten Rx, sẽ phải điều chỉnh một lượng ∆RIB,4R quy định tại Bảng 19

Bảng 19 - Độ nhạy tham chiếu 4 cổng ăng ten với phụ trợ ARIB,4R

Dải tần hoạt động

RIB,4R(dB)

n1, n3, n40, n41

-2,7

n77, n78

-2,2

Yêu cầu độ nhạy tham chiếu trong Bảng 18 và Bảng 19 phải đảm bảo đối với băng thông truyền dẫn hướng lên nhỏ hơn hoặc bằng giá trị quy định tại Bảng 20.

Bảng 20 - cấu hình hướng lên đối với độ nhạy tham chiếu

Băng tần hoạt động

SCS (kHz)

5

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

Chế độ song công

n1

15

25

501

751

1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

24

361

501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

101

18

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n3

15

25

501

501

501

501

501

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

24

241

241

241

241

 

 

 

 

 

 

 

60

 

101

101

101

101

101

 

 

 

 

 

 

 

n5

15

25

251

201

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

121

101

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n8

15

25

251

201

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

121

101

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n28

15

25

251

251

251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDD

30

 

101

101

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n40

15

25

50

75

100

128

160

216

270

 

 

 

 

 

TDD

30

 

24

36

50

64

75

100

128

162

 

216

 

 

60

 

10

18

24

30

36

50

64

75

 

100

 

 

n41

15

 

50

75

100

 

 

216

270

 

 

 

 

 

TDD

30

 

24

36

50

 

 

100

128

162

 

216

243

270

60

 

10

18

24

 

 

50

64

75

 

100

120

135

n77

15

 

50

75

100

128

160

216

270

 

 

 

 

 

TDD

30

 

24

36

50

64

75

100

128

162

180

216

243

270

60

 

10

18

24

30

36

50

64

75

90

100

120

135

n78

15

 

50

75

100

128

160

216

270

 

 

 

 

 

TDD

30

 

24

36

50

64

75

100

128

162

180

216

243

270

60

 

10

18

24

30

36

50

64

75

90

100

120

135

CHÚ THÍCH 1: Các khối tài nguyên UL được phân bổ phải tối ưu dải tần hoạt động hướng xuống nhưng phải trong cấu hình băng thông truyền dẫn của băng thông kênh tại Bảng 2.

2.1.2.2. Độ chọn lọc kênh lân cận

Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu là tham số đánh giá khả năng nhận tín hiệu 5G tại kênh tần số được cấp phát của nó khi có sự hiện diện của tín hiệu kênh lân cận tại tần số lệch cho trước so với tần số trung tâm của kênh được cấp phát. ACS là tỉ số giữa mức suy hao của bộ lọc máy thu trên tần số kênh được cấp phát với mức suy hao của bộ lọc máy thu trên (các) kênh lân cận.

UE phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu tối thiểu tại Bảng 21 và Bảng 22 tại các băng 5G tương ứng. Các yêu cầu này áp dụng cho tất cả các giá trị của nhiễu kênh liền kề lên đến -25 dBm và bất kỳ khoảng cách kênh đối với băng thông kênh của tín hiệu mong muốn.

Trường hợp không đo được trực tiếp ACS, thì thực hiện đo thay thế các tham số ở dải trên và dưới tại Bảng 23 và Bảng 24 cho tham số tại Bảng 21, và Bảng 25 và Bảng 26 cho tham số tại Bảng 22.

Đối với các tham số đo kiểm này, thông lượng phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm tham chiếu theo xác định tại A.2.2, A.2.3, A.3.2, và A.3.3 của ETSI TS 138 101-1 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1 của ETSITS 138 101-1).

Bảng 21 - ACS băng 5G với FDL_high < 2 700 MHz và FUL_high < 2 700 MHz

Tham số Rx

Đơn v

ng thông kênh (MHz)

5

10

15

20

25

30

40

50

60

80

90

100

ACS

dB

33

33

30

27

26

25,5

24

23

22,5

21

20,5

20

Bảng 22 - ACS băng 5G với FDL_low ≥ 3 300 MHz và FUL_low 3 300 MHz

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

5

10

15

20

25

30

40

50

60

80

90

100

ACS

dB

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Bảng 23 - Tham s đo băng 5G với FDL_high < 2 700 MHz and FUL_high < 2 700 MHz, trường hợp 1

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

5

10

15

20

25

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

REFSENS + 14 dB

Plnterferer

dBm

REFSENS + 45,5 dB

REFSENS + 45,5 dB

REFSENS + 42,5 dB

REFSENS + 39,5 dB

REFSENS + 38,5 dB

BWlnterferer

MHz

5

5

5

5

5

Flnterferer (offset)

MHz

5/-5

7,5/-7,5

10 / -10

12,5/-12,5

15 / -15

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

30

40

50

60

80

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

REFSENS + 14 dB

Plnterferer

dBm

REFSENS + 38 dB

REFSENS + 36,5 dB

REFSENS + 35,5 dB

REFSENS + 35 dB

REFSENS + 33,5 dB

BWlnterferer

MHz

5

5

5

5

5

Flnterferer (offset)

MHz

17,5 / -17,5

22,5/-22,5

27,5/-27,5

32,5/-32,5

42,5 / -42,5

Tham số RX

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

90

100

 

 

 

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

REFSENS + 14 dB

Plnterferer

dBm

REFSENS + 33 dB

REFSENS + 32,5 dB

 

 

 

BWlnterferer

MHz

5

5

 

 

 

Flnterferer (offset)

MHz

47,5/-47,5

52,5/-52,5

 

 

 

CHÚ THÍCH 1: Máy phát được đặt ở mức PCMAX_L,f,c -4 dB tại cấu hình đường lên tối thiểu xác định theo bảng 7.3.2-3với PCMAX_L,f,c quy định tại 6.2.4, ETSI TS 138 101-1.

CHÚ THÍCH 2: Giá trị tuyệt đối độ lệch tần của nhiễu Flnterferer (offset) sẽ phải điều chỉnh thêm

( éFlnterferer / SCS ù + 5.0 SCS ) MHz với SCS là khoảng cách sóng mang con của tín hiệu mong muốn MHz Nhiễu là tín hiệu 5G với SCS 15 kHz.

CHÚ THÍCH 3: Nhiễu bao gồm nhiễu RMC được quy định tại phụ lục A.3.2.2 và A.3.3.2 với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1, ETSI TS 138 101-1.

Bảng 24 - Tham số đo băng 5G với FDL_high < 2 700 MHz và FUL_high < 2 700 MHz, trường hợp 2

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

5

10

15

20

25

30

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

-56,5

-56,5

-53,5

-50,5

-49,5

-49

Plnterferer

dBm

-25

 

 

 

 

 

BWlnterferer

MHz

5

5

5

5

5

5

Flnterferer (offset)

MHz

5/-5

7,5/-7,5

10/-10

12,5 /-12,5

15/-15

17,5/-17,5

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

40

50

60

80

90

100

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

-47

-46,5

-46

-44,5

-44

-43,5

Plnterferer

dBm

-25

BWlnterferer

MHz

5

5

5

5

5

5

Flnterferer (offset)

MHz

22,5/-22,5

27,5 / -27,5

32,5/-32,5

42,5/-42,5

47,5/-47,5

52,5/-52,5

CHÚ THÍCH 1: Máy phát được đặt ở mức PCMAX_L,f,c -24 dB tại cấu hình đường lên tối thiểu xác định theo bảng 7.3.2-3với PCMAX_L,f,c quy định tại 6.2.4, ETSI TS 138 101-1.

CHÚ THÍCH 2: Giá trị tuyệt đối độ lệch tần của nhiễu Flnterferer (offset) sẽ phải điều chỉnh thêm

([ Flnterferer / SCS ] + 5.0 SCS ) MHz với SCS là khoảng cách sóng mang con của tín hiệu mong muốn MHz. Nhiễu là tín hiệu 5G với SCS 15 kHz.

CHÚ THÍCH 3: Nhiễu bao gồm nhiễu RMC được quy định tại phụ lục A.3.2.2 và A.3.3.2 với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1, ETSI TS 138 101-1.

Bảng 25 - Tham số đo băng 5G với FDL_low ≥ 3 300 MHz và FUL_low ≥ 3 300 MHz, trường hợp 1

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

10

15

20

25

30

40

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

REFSENS + 14 dB

Plnterferer

dBm

REFSENS + 45,5 dB

BWlnterferer

MHz

10

15

20

25

30

40

Flnterferer (offset)

MHz

10/-10

15/-15

20/-20

25/-25

30/-30

40/-40

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

50

60

70

80

90

100

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

10

15

20

25

30

40

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

REFSENS + 14 dB

Plnterferer

dBm

REFSENS + 45,5 dB

BWlnterferer

MHz

50

60

70

80

90

100

Flnterferer (offset)

MHz

50 / -50

60/-60

70/-70

80/-80

90/-90

100/-100

CHÚ THÍCH 1: Máy phát được đặt ở mức PCMAX_L,f,c -4 dB tại cấu hình đường lên tối thiểu xác định theo bảng 7.3.2-3với PCMAX_L,f,c quy định tại 6.2.4, ETSI TS 138 101-1.

CHÚ THÍCH 2: Giá trị tuyệt đối độ lệch tần của nhiễu Flnterferer (offset) sẽ phải điều chỉnh thêm

(é Flnterferer / SCS ù + 5.0 SCS ) MHz với SCS là khoảng cách sóng mang con của tín hiệu mong muốn MHz. Nhiễu là tín hiệu 5G với SCS 15 kHz.

CHÚ THÍCH 3: Nhiễu bao gồm nhiễu RMC được quy định tại phụ lục A.3.2.2 và A.3.3.2 với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1, ETSI TS 138 101-1.

Bảng 26 - Tham số đo băng 5G với FDL_low ≥ 3 300 MHz và FUL_low ≥ 3 300 MHz, trường hợp 2

Tham số RX

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

10

15

20

25

30

40

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

-56,5

Plnterferer

dBm

-25

BWlnterferer

MHz

10

15

20

25

30

40

F Interferer (offset)

MHz

10 / -10

15 / -15

20 / -20

25/-25

30/ -30

40/ -40

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh

50

60

70

80

90

100

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

-56,5

Plnterferer

dBm

-25

BWlnterferer

MHz

50

60

70

80

90

100

Flnterferer (offset)

MHz

50/-50

60/-60

70/-70

80/-80

90/-90

100/-100

CHÚ THÍCH 1: Máy phát được đặt ở mức PCMAX_L,f,c -24 dB tại cấu hình đường lên tối thiểu xác định theo bảng 7.3.2-3 với PCMAX_L,f,c quy định tại 6.2.4, ETSI TS 138 101-1.

CHÚ THÍCH 2: Giá trị tuyệt đối độ lệch tần của nhiễu Flnterferer (offset) sẽ phải điều chỉnh thêm

([ Flnterferer / SCS ] + 5.0 SCS ) MHz với SCS là khoảng cách sóng mang con của tín hiệu mong muốn MHz Nhiễu là tín hiệu 5G với SCS 15 kHz.

CHÚ THÍCH 3: Nhiễu bao gồm nhiễu RMC được quy định tại phụ lục A.3.2.2 và A.3.3.2 với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1, ETSI TS 138 101-1.

2.1.2.3. Đặc tính chặn

Đặc tính chặn là một tham số đánh giá khả năng của máy thu thu được tín hiệu mong muốn tại tần số kênh được cấp phát khi có sự hiện diện của nhiễu không mong muốn trên các tần số khác với các tần số đáp ứng giả này hoặc các tần số kênh lân cận, mà không có tín hiệu vào không mong muốn này gây ra sự suy giảm chỉ tiêu của máy thu vượt quá giới hạn quy định. Chỉ tiêu chặn áp dụng đối với tất cả các tần số ngoại trừ các tần số xảy ra đáp ứng giả.

2.1.2.3.1. Chặn trong băng

Đối với băng tần FDL_high < 2 700 MHz và FUL_high < 2 700 MHz, chặn trong băng được xác định chặn tín hiệu nhiễu không mong muốn ở băng thu của UE hoặc nằm trên/dưới 15 MHz băng thu của UE.

Thông lượng của tín hiệu mong muốn phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm tham chiếu theo xác định tại A.2.2, A.2.3, A.3.2 và A.3.3 của ETSI TS 138 101-1 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1 của ETSI TS 138 101-1) của mỗi thành sóng mang thành phần với các tham số được quy định tại Bảng 27 và Bảng 28.

Bảng 27 - Tham số chặn trong băng đối với các băng tần 5G ứng với FDL_high < 2 700 MHz và FUL_high < 2 700 MHz

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

5

10

15

20

25

30

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

REFSENS + giá trị băng thông kênh cụ thể phía dưới

dB

6

6

7

9

10

11

BWInterferer

MHz

5

FIoffset, trường hợp 1

MHz

7,5

FIoffset, trường hợp 2

MHz

12,5

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

40

50

60

80

90

100

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

REFSENS + giá trị băng thông kênh cụ thể phía dưới

dB

12

13

14

15

15,5

16

BWInlerferer

MHz

5

FIoffset, trường hợp 1

MHz

7,5

FIoffset, trường hợp 2

MHz

12,5

CHÚ THÍCH 1: Máy phát được đặt ở mức PCMAX_L,f,c -4 dB tại cấu hình đường lên tối thiểu xác định theo bảng 7.3.2-3 với PCMAX_L,f,c quy định tại 6.2.4, ETSI TS 138 101-1.

CHÚ THÍCH 2: Nhiễu bao gồm nhiễu RMC được quy định tại phụ lục A.3.2.2 và A.3.3.2 với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1, ETSI TS 138 101-1 và SCS 15 kHz.

Bảng 28 - Chặn trong băng đối với các băng tần 5G ứng với FDL_high < 2 700 MHz và FUL_high < 2 700 MHz

Băng 5G

Tham số

Đơn vị

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 3

Plnterferer

dBm

-56

-44

-15

n1, n3, n5, n8, n28, n40, n41

Plnterferer

(offset)

MHz

- BWChannel /2 - FIoffset, trường hợp 1 và BWChannel/2 + FIoffset, trường hợp 1

≤ - BWChannel /2 - FIoffset, trường hợp 2 và

≥ BWChannel/2 + FIoffset, trường hợp 2

 

Flnterferer

MHz

Chú thích 2

FDL_low - 15 đến

FDL_high + 15

 

CHÚ THÍCH 1: Giá trị tuyệt đối độ lệch tần của nhiễu FInterferer (offset) sẽ phải điều chỉnh thêm (é FInterferer / SCS ù + 5.0 SCS ) MHz với SCS là khoảng cách sóng mang con của tín hiệu mong muốn MHz. Nhiễu là tín hiệu 5G với SCS 15 kHz.

CHÚ THÍCH 2: Đối với mỗi tần số sóng mang, yêu cầu áp dụng đối với 2 tần số sóng mang nhiễu như sau: a: -CBW/2- FIoffset,trường hợp 1; b: CBW/2 + FIoffset,trường hợp 1.

Đối với băng tần FDL_low ≥ 3 300 MHz và FUL_low ≥ 3 300 MHz, chặn trong băng được xác định chặn tín hiệu nhiễu không mong muốn ở băng thu của UE hoặc dải tần liền kề trên/dưới 3CBW băng thu của UE, với CBW là băng thông tín hiệu mong muốn.

Thông lượng của tín hiệu mong muốn phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm tham chiếu theo xác định tại A.2.2, A.2.3, A.3.2 và A.3.3 của ETSI TS 138 101-1 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1 của ETSI TS 138 101-1) với mỗi các tham số quy định trong Bảng 29 và Bảng 30. Yêu cầu thông lượng tương ứng sẽ phải phù hợp với bất kỳ SCS ứng với băng thông kênh của tín hiệu mong muốn.

Bảng 29 - Tham số chặn trong băng đối với các băng tần 5G ứng với FDL_low ≥ 3 300 MHz va FUL_low ≥ 3 300 MHz

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

10

15

20

25

30

40

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

REFSENS + giá trị băng thông kênh cụ thể phía dưới

dB

6

BWInterferer

MHz

10

15

20

25

30

40

FIoffset, trường hợp 1

MHz

15

22,5

30

37,5

45

60

FIoffset, trường hợp 2

MHz

25

37,5

50

62,5

75

100

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

50

60

70

80

90

100

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

REFSENS + giá trị băng thông kênh cụ thể phía dưới

dB

6

BWInterferer

MHz

50

60

70

80

90

100

FIoffset, trường hợp 1

MHz

75

90

105

120

135

150

Floffset, trường hợp 2

MHz

125

150

175

200

225

250

CHÚ THÍCH 1: Máy phát được đặt ở mức PCMAX_L,f,c-4 dB tại cấu hình đường lên tối thiểu xác định theo bảng 7.3.2-3 với PCMAX_L,f,c quy định tại 6.2.4, ETSI TS 138 101-1.

CHÚ THÍCH 2: Nhiễu bao gồm nhiễu RMC được quy định tại phụ lục A.3.2.2 và A.3.3.2 với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1, ETSI TS 138 101-1 và SCS 15 kHz.

Bng 30 - Chặn trong băng đối với các băng tn 5G ứng với
FDL low 3 300 MHz và FUL_low 3 300 MHz

Băng 5G

Thông số

Đơn vị

Trường hợp 1

Trường hợp 2

PInterferer

dBm

-56

-44

n77, n78

Flnterferer
(offset)

MHz

- BWchannel/2 - FIoffset, trường hợp 1 và BWchannel/2 + FIoffset, trường hợp 1

≤ - BWchannel /2 - FIoffset, trường hợp 2 và

≥ BWchannel /2 + FIoffset, trường hợp 2

FInterferer

 

Chú thích 2

FDL_low - 3* BWchannel

Đến

FDL_high + 3* BWchannel

CHÚ THÍCH 1: Giá trị tuyệt đối độ lệch tần của nhiễu Finterferer (offset) sẽ phải điều chỉnh thêm

([Finterferer / SCS ] + 5.0 SCS ) MHz với SCS là khoảng cách sóng mang con của tín hiệu mong muốn MHz. Nhiễu là tín hiệu 5G với SCS 15 kHz.

CHÚ THÍCH 2: Đối với mỗi tần số sóng mang, yêu cầu áp dụng đối với 2 tần số sóng mạng nhiễu như sau: a: -CBW/2 - FIoffset, trường hợp 1; b: CBW/2 + FIoffset trường hợp 1

CHÚ THÍCH 3; BWchannel biểu thị băng thông kênh của tín hiệu mong muốn.

2.1.2.3.2. Chặn ngoài băng

Đối với băng tần FDL_high < 2 700 MHz và FUL_high < 2 700 MHz, chặn ngoài băng được xác định chặn tín hiệu nhiễu không mong muốn CW ở nằm ngoài dải tần trên/dưới 15 MHz băng thu của UE.

Thông lượng của tín hiệu mong muốn phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm tham chiếu theo xác định tại A.2.2, A.2.3, A.3.2 và A.3.3 của ETSI TS 138 101-1 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1 của ETSI TS 138 101-1) với mỗi các tham số quy định trong Bảng 31 và Bảng 32. Yêu cầu thông lượng tương ứng sẽ phải phù hợp với bất kỳ SCS ứng với băng thông kênh của tín hiệu mong muốn.

Bảng 31 - Tham s chặn ngoài băng đối với các băng tần 5G ứng với

FDL_high < 2 700 MHz and FUL_high < 2 700 MHz

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

5

10

15

20

25

30

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

REFSENS + giá trị băng thông kênh cụ thể phía dưới

dB

6

6

7

9

10

11

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

40

50

60

80

90

100

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

REFSENS + giá trị băng thông kênh cụ thể phía dưới

dB

12

13

14

15

15,5

16

CHÚ THÍCH: Máy phát được đặt ở mức PCMAX_L,f,c -4 dB tại cấu hình đường lên tối thiểu xác định theo bảng 7.3.2-3 với PCMAX_L,f,c quy định tại 6.2.4, ETSI TS 138 101-1.

Bảng 32 - Chn ngoài băng đối với các băng tần 5G ứng với FDL_high < 2 700 MHz và FUL_high < 2 700 MHz

Bảng 5G

Tham số Rx

Đơn vị

Di 1

Dải 2

Dải 3

n1, n3, n5, n8, n28, n40, n41

Pinterferer

dBm

-44

-30

-15

Finterferer
(CW)

MHz

-60 < f - FDL_low < -15

hoặc

15 < f - FDL_high < 60

-85 < f - FDL_low ≤ -60 hoặc

60 ≤ f - FDL_high < 85

1 ≤ f ≤ FDL_low - 85 hoặc

FDL_high + 85 ≤ f ≤ 12750

CHÚ THÍCH 1: Mức công suất của nhiễu (Pinterferer) đối với dải 3 (Range 3) sẽ phải điều chỉnh tới -20 dBm đối với Finterferer > 6 000 MHz

CHÚ THÍCH 2: Đối với UE hỗ trợ cả 2 băng 38 và 41. FDL_high và FDL_low của băng 41 được xác định là FDL_high và FDL_low của băng 38.

Đối với các tần số nhiễu trong các dải 1.2 và 3 tại Bảng 32 tới [max{24,6.[n - NRB/6]}/min / {[n - NRB/10],5}] áp dụng phép ngoại trừ đối với các tần số đáp ứng giả trong mỗi kênh tần số được cấp phát khi phép đo sử dụng kích thước bước min([ BWchannel / 2],5) MHz với NRB là số lượng khối tài nguyên trong cấu hình băng thông truyền dẫn đường xuống, BWchannel là băng thông của kênh tần số (MHz) và n = 1,2,3 tương ứng với SCS =15,30, 60 kHz. Đối với các ngoại trừ này áp dụng yêu cầu của 2.1.2.4.

Đối với băng tần FDL_low ≥ 3 300 MHz và FUL_low ≥ 3 300 MHz, chặn ngoài băng được xác định chặn tín hiệu nhiễu không mong muốn CW ở nằm ngoài dải tần trên/dưới 3* BWchannel băng thu của UE, trong đó BWchannel là băng thông của tín hiệu mong muốn.

Thông lượng của tín hiệu mong muốn phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm tham chiếu theo xác định tại A.2.2, A.2.3, A.3.2 và A.3.3 của ETSI TS 138 101-1 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1 của ETSI TS 138 101-1) với mỗi các tham số quy định trong Bảng 33.

Bảng 33 - Tham s chặn ngoài băng đối với các băng tần 5G ứng với FDL_low 3 300 MHz và FUL_low 3 300 MHz

Tham s Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

10

15

20

25

30

40

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

REFSENS + giá trị băng thông kênh cụ thể phía dưới

dB

6

7

9

9

9

9

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

50

60

70

80

90

100

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

REFSENS + giá trị băng thông kênh cụ thể phía dưới

dB

9

9

9

9

9

9

CHÚ THÍCH: Máy phát được đặt ở mức PCMAX_L,f,c -4 dB tại cấu hình đường lên tối thiểu xác định theo bảng 7.3.2-3 với PCMAX_L,f,c quy định tại 6.2.4, ETSI TS 138 101-1.

Bảng 34 - Chặn ngoài băng đối với các băng tần 5G ứng với FDL_low 3 300 MHz và FUL_low 3 300 MHz

Băng tần 5G

Tham số Rx

Đơn vị

Dải 1

Dải 2

Dải 3

n77, n78

(Chú thích 3)

Pinterferer

dBm

-44

-30

-15

Finterferer (CW)

MHz

-60 < f - FDL_low ≤ -3* BWchannel hoặc

3* BWchannel ≤ f - FDL_high < 60

-200 < f - FDL_low ≤ -MAX(60, 3* BWchannel) hoặc

MAX(60.3* BWchannel) ≤ FDL_high < 200

1 ≤ f ≤ FDL_low - MAX(200.3* BWchannel) hoặc

FDL_high + MAX(200,3* BWchannel) ≤ f ≤ 12750

CHÚ THÍCH 1: Mức công suất của nhiễu (Pinterferer) đối với dải 3 sẽ phải điều chỉnh tới -20 dBm đối với Finterferer > 6 000 MHz.

CHÚ THÍCH 2: BWchannel biểu thị băng thông kênh của tín hiệu mong muốn.

CHÚ THÍCH 3: Mức công suất của nhiễu (Pinterferer) đối với dải 3 sẽ phải điều chỉnh tới -20 dBm đối với Finterferer > 2 700 MHz và Finterferer < 4 800 MHz. Đối với CBW > 15 MHz, không áp dụng đối với dải 1 và đối với dải 2 áp dụng độ lệch tần số 3 CBW tính từ biên của băng. Đối với CBW > 60 MHz, không áp dụng đối với dải 2 và đối với dải 3 áp dụng độ lệch tần số 3 CBW tính từ biên của băng.

CHÚ THÍCH 4: Mức công suất của nhiễu (Pinterferer) đối với dải 3 sẽ phần điều chỉnh tới -20 dBm đối với Finterferer > 3 650 MHz và Finterferer < 5 750 MHz. Đối với CBW ≥ 40 MHz. không áp dụng đối với dải 2 và đối với dải 3 áp dụng đò lệch tần số 3 CBW tính từ biên của băng.

Đối với các tần số nhiễu trong các dải 1,2 và 3 tại Bảng 34 tới tới [max{24,6-[n - NRB]/ min {n - NRB /10],5}] áp dụng phép ngoại trừ đối với các tần số đáp ứng giả trong mỗi kênh tần số được cấp phát khi phép đo sử dụng kích thước bước min([BWchannel / 2],5) MHz với NRB là số lượng khối tài nguyên trong cấu hình băng thông truyền dẫn đường xuống, BWchannel là băng thông của kênh tần số (MHz) và n =1,2,3 tương ứng với SCS =15,30, 60 kHz. Đối với các ngoại trừ này áp dụng yêu cầu của 2.1.2.4.

2.1.2.3.3. Chặn băng hẹp

Yêu cầu này đánh giá khả năng của máy thu thu được tín hiệu 5G mong muốn tại tần số kênh được cấp phát khi có sự hiện diện của nhiễu CW băng hẹp không mong muốn tại một tần số khác với các tần số mà nhỏ hơn khoảng cách kênh danh định. Chặn băng hẹp tuân thủ quy định trong Bảng 35.

Bảng 35 - Chặn băng hẹp

Băng 5G

Thông s

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

5

10

15

20

25

30

40

50

60

80

90

100

n1, n3, n5, n8, n28, n40, n41

Pw

dBm

PREFSENS + giá trị băng thông kênh cụ thể phía dưới

Puw

(CW)

dBm

-55

Puw

(CW)

MHz

16

13

14

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Fuw (offset)

SCS=15 kHz)

MHz

2,7075

5,2125

7,7025

10,2075

13,0275

15,6075

20.5575

25,7025

NA

NA

NA

NA

Fuw (offset SCS= 30 kHz)

MHz

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

30,855

40,935

45,915

50,865

CHÚ THÍCH 1: Máy phát được đặt ở mức PCMAX_L,f,c -4 dB tại cấu hình đường lên tối thiểu xác định theo bảng 7.3.Z-3 với PCMAX_L,f,c quy định tại 6.2.4. ETSITS 138 101-1.

CHÚ THÍCH 2: Kênh đo tham chiếu được quy định tại phụ lục A.3.2 và A.3.3 với một mặt đông OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1 của ETSI TS 133 101-1.

CHÚ THÍCH 3: Mức công suất PREFSENS quy định tại bảng 7.3.2-1 và bảng 7.3.2-2 tương ứng với 2 và 4 cổng ăng ten, ETSI TS 133 101-1

2.1.2.4. Đáp ứng gi

Đáp ứng giả là tham số đánh giá khả năng máy thu thu tín hiệu mong muốn tại tần số kênh được cấp phát của nỏ mà không vượt quá độ suy giảm cho trước do sự hiện diện của một tín hiệu gây nhiễu CW không mong muốn tại bất cứ tần số não khác, mà tại đó có tồn tại đáp ứng.

Thông lượng của tín hiệu mong muốn phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm tham chiếu theo xác định tại A.2.2, A.2.3, A 3.2 và A.3.3 của ETSI TS 138 101-1 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1 của ETSI TS 138 101-1) với các tham số tương ứng quy định trong các bảng dưới đây.

Yêu cầu đáp ứng giả của máy thu tuân thủ theo các bảng dưới sau:

Bảng 36 - Tham số đáp ứng giả đối với bảng 5G FDL_high < 2 700 MHz và FUL_high < 2 700 MHz

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

5

10

15

20

25

30

Công suất trong cấu hình băng thông truyền dẫn

dBm

REFSENS + giá trị băng thông kênh cụ thể phía dưới

dB

6

6

7

9

10

11

Tham số Rx

Units

Băng thông kênh (MHz)

40

50

60

80

90

100

Công suất trong cấu hình băng thông truyền dẫn

dBm

REFSENS + giá trị băng thông kênh cụ thể phía dưới

 

dB

12

13

14

15

15,5

16

CHÚ THÍCH 1: Máy phát được đặt ở mức PCMAX_L,f,c dB tại cấu hình đường lên tối thiểu xác định theo bảng 7.3.2-3 với PCMAX_L,f,c quy định tại 6.2.4, ETSI TS 138 101-1.

Bảng 37 - Tham số đáp ứng giả đối với bảng 5G FDL_low ≥ 3 300 MHz và FUL_low 3 300 MHz

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

10

15

20

25

30

40

Công suất trong cấu hình băng thông truyền dẫn

dBm

REFSENS + giá trị băng thông kênh cụ thể phía dưới

dB

6

7

9

9

9

9

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

50

60

70

80

90

100

Công suất trong cấu hình băng thông truyền dẫn

dBm

REFSENS + giá trị băng thông kênh cụ thể phía dưới

dB

9

9

9

9

9

9

CHÚ THÍCH 1: Máy phát được đặt ở mức PCMAX_L,f,c -4 dB tại cấu hình đường lên tối thiểu xác định theo bảng 7.3.2-3 với PCMAX_L,f,c quy định tại 6.2.4, ETSI TS 138 101 -1.

Bảng 38 - Đáp ứng giả máy thu

Tham số

Đơn vị

Mức

Pinterferer (CW)

dBm

-44

Finterferer

MHz

Các tần số đáp ứng giả

Bảng 39 - Tham số đáp ứng giả đối vi kết hợp sóng mang liền kề trong băng

Tham số Rx

Đơn vị

Loại băng thông kết hợp 5G

C

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải, mỗi CC

dBm

REFSENS + giá trị băng thông kênh kết hợp sống mang cụ thể phía dưới

dB

9

CHÚ THÍCH 1: Máy phát được đặt ở mức PCMAX_L,f,c -4 dB tại cấu hình đường lên tối thiểu xác định theo bảng 7.3.2-3 với PCMAX_L,f,c quy định tại 6.2.4, ETSI TS 138 101-1

Bảng 40 - Đáp ứng giả đối với kết hợp sóng mang

Tham số

Đơn vị

Mức

Pinterferer (CW)

dBm

-44

Finterferer

MHz

Các tần số đáp ứng giả

2.1.2.5. Đặc tính xuyên điều chế

Loại bỏ đáp ứng xuyên điều chế là tham số đánh giá khả năng của máy thu thu một tín hiệu mong muốn tại tần số kênh được cấp phát khi có hai hoặc nhiều tín hiệu gây nhiễu có mối liên quan tần số đặc thù với tín hiệu mong muốn.

2.1.2.5.1. Xuyên điều chế băng rộng

Xuyên điều chế băng rộng sử dụng tín hiệu sóng mang liên tục và tín hiệu điều chế 5G tương ứng như tín hiệu nhiễu 1 và nhiễu 2.

Thông lượng của tín hiệu mong muốn phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm tham chiếu theo xác định tại A.2.2, A.2.3, A.3.2 và A.3.3 của ETSI TS 138 101-1 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5 1.1/A.5.2.1 của ETSI TS 138 101-1) với các tham số tương ứng quy định tại Bảng 41 và Bảng 42.

Bảng 41 - Tham số xuyên điều chế băng rộng 5G FDL_high < 2 700 MHz và FUL_high < 2 700 MHz

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

5

10

15

20

25

30

40

50

60

80

90

100

Công suất trong cấu hình băng thông truyền dẫn, mỗi CC

dBm

REFSENS + giá trị băng thông kênh cụ thể phía dưới

6

6

7

9

10

11

12

13

14

15

15

16

Pinterferer 1 (CW)

dBm

-46

Pinterferer 2 (Modulated)

dBm

-46

BWinteferer 2

MHz

5

Finterferer 1 (Offset)

MHz

-BW/2 - 7.5 / +BW/2 + 7,5

Finterferer 2 (Offset)

MHz

2* Finterferer 1

CHÚ THÍCH 1: Máy phát được đặt ở mức PCMAX_L,f,c -4 dB tại cấu hình đường lên tối thiểu xác định theo băng 7.3.2-3 với PCMAX_L,f,c quy định tại 6.2.4, ETSI TS 136 101-1.

CHÚ THÍCH 2: Kênh đo tham chiếu được quy định tại phụ lục A.2.2. A.3.2 và A.3.3 với một mặt động OCWG Pattern OP 1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1, ETSI TS 138 101-1.

CHÚ THÍCH 3: Nhiễu điều chế bao gồm Kênh đo tham chiếu được quy định tại phụ lục A.2.2.2, và A.3.3.2 với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDE) đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.T/A.5.2.1 (ETS1 TS 138 101-1) và 15 kHz SCS.

CHÚ THÍCH 4: Finterferer 1 (offset) là phân tách tần số của tần số trung tâm của sóng mang gần nhất với nhiễu và tần số trung tâm của nhiễu CW; Finterferer 2 (offset) là phân tách tần số của tần số trung tâm của sóng mang gần nhất với nhiễu và tần số trung tâm của nhiễu điều chế.

Bảng 42 - Tham số xuyên điều chế băng rộng 5G FDL_low 3 300 MHz và FUL_low 3 300 MHz

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

10

20

30

40

50

80

90

100

Công suất trong cấu hình băng thông truyền dẫn, mỗi CC

dBm

REFSENS + 6

Pinterferer 1 (CW)

dBm

-46

Pinterferer 2 (Modulated)

dBm

-46

BWinterferer 2

MHz

BW

Finterferer 1 (Offset)

MHz

-2*BW / +2*BW

Finterferer 2 (Offset)

MHz

2* Finterferer 1

CHÚ THÍCH 1: Máy phát được đặt ở mức PCMAX_L,f,c -4 dB tại cấu hình đường lên tối thiểu xác định theo bảng 7.3.2-3 với PCMAX_L,f,c quy định tại 6.2.4. ETSl TS 133 101-1.

CHÚ THÍCH 2: Kênh đo tham chiếu được quy định tại phụ lục A.2.2 A.3.2 và A.3.3 với một mật động OCMG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1-1/A.5.2.1, ETSI TS 133 101-1.

CHÚ THÍCH 3: Nhiễu điều chế bao gồm kênh đo tham chiếu được quy định tại phụ lục A.2.2.2, và A.3.3.2 với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD./TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1 (ETSITS 138 101-1) và 15 kHz SCS.

CHÚ THÍCH 4; Finterferer 1 (offset) là phân tách tần số của tần số trung tâm của sóng mang gần nhất với nhiễu và tần số trung tâm của nhiễu CW; Finterferer 2 (offset) là phân tách tần số của tần 30 trung tâm của sóng mang gần nhất với nhiễu và tần số trung tâm của nhiễu điều chế.

2.1.2.6. Phát xạ giả

Công suất phát xạ giả là công suất của các phát xạ được tạo rạ hoặc được khuếch đại trong máy thu xuất hiện tại đầu nối ăng ten của UE. Công suất của bất kỳ phát xạ giả tín hiệu liên tục băng hẹp không được vượt quá mức cực đại tại Bảng 43.

Bảng 43 - Yêu cu phát xạ gi máy thu

Dải tần

Băng thông đo

Mức tối đa

Chú thích

30 MHz ≤ f < 1 GHz

100 kHz

-57 dBm

 

1 GHz ≤ f ≤ 12.75 GHz

1 MHz

-47 dBm

 

12,75 GHz ≤ f ≤ hài bậc 5th biên tần dưới của băng tần hoạt động DL (GHz)

1 MHz

-47 dBm

2

12,75 GHz-26 GHz

1 MHz

-47 dBm

3

CHÚ THÍCH 1: Các tài nguyên PDCCH không sử dụng được độn với các nhóm tài nguyên có mức công suốt đưa ra bởi PDCCH như định nghĩa tại C.3.1. ETSI TS 138 101-1.

CHÚ THÍCH 2: Áp dụng đối với băng tần mà biên tần trên của băng DL lớn hơn 2.69 GHz.

CHÚ THÍCH 3: Áp dụng đối với băng tần mà biên tần trên của băng DL lớn hơn 5.2 GHz.

2.2. Yêu cầu đối với UE hoạt động trên dải tần FR2

2.2.1. Yêu cầu đối với máy phát

2.2.1.1. Công suất đầu ra cực đại

UE được chia theo 4 loại công suất quy định trong Bảng 44, trong đó công suất loại 3 là mặc định.

Bảng 44 - Các loại UE

Loại công suất UE

Loại UE

1

Thiết bị truy nhập vô tuyến cố định (UE Fixed wireless access - FWA)

2

UE trên các phương tiện giao thông (Vehicular)

3

Thiết bị cầm tay (Handheld UE)

4

Thiết bị công suất cao không cầm tay (High power non-handheld UE)

2.2.1.1.1.1. Công suất ra cực đại của máy phát đối với công suất loại 1

Công suất đầu ra phát xạ bởi UE cấu hình không kết hợp băng thông đối với bất kỳ băng thông truyền dẫn trong băng thông kênh quy định trong Bảng 45. Thời gian đo ít nhất phải là 1 khung con (1 ms). Yêu cầu này xác định qua phép đo bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP).

Bảng 45 - Giới hạn EIRP cực tiểu UE đối với công suất loại 1

Băng tần hoạt động

Giá trị đnh tối thiểu EIRP (dBm)

n258

40

CHÚ THÍCH 1: Giá trị đỉnh tối thiểu EIRP được xác định là giới hạn thấp nhất không có sai số

Công suất đầu ra cực đại đối với công suất phát xạ tổng (Total Radiated Power - TRP) và EIRP được quy định tại Bảng 46.

Bảng 46 - Giới hạn công suất cc đi UE đối với công suất loại 1

Băng tần hoạt động

Giá trị cực đại TRP (dBm)

Giá trị cực đại EIRP (dBm)

n258

35

55

Mức EIRP cực tiểu tại phân vị 85th của mật độ công suất phát xạ đo trên toàn bộ mặt cầu xung quanh UE được quy định tại Bảng 47.

Bảng 47 - Vùng mặt cầu đối với công suất loại 1

Băng tần hoạt động

Giá trị đnh tối thiểu EIRP at 85 %-tile CDF (dBm)

n258

32

CHÚ THÍCH 1: Giá trị đỉnh tối thiểu EIRP tại phân vị 85 %-tile CDF là mức thấp nhất không bao gồm dung sai

CHÚ THÍCH 2: Yêu cầu này chỉ xác định dưới điều kiện nhiệt độ thông thường được mô tả trong E.2.1. ETSI TS 138 101-2.

2.2.1.1.1.2. Công suất ra cực đại của máy phát đối với công suất loại 2

Công suất đầu ra phát xạ bởi UE cấu hình không kết hợp băng thông đối với bất kỳ băng thông truyền dẫn trong băng thông kênh quy định trong Bảng 48. Thời gian đo ít nhất phải là 1 khung con (1 ms). Yêu cầu này xác định qua phép đo bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP).

Bảng 48 - Giới hạn EIRP cực tiu UE đối với công suất loại 2

Băng tần hoạt động

Giá trị đỉnh tối thiểu EIRP (dBm)

n258

29

CHÚ THÍCH 1: Giá trị đỉnh tối thiểu EIRP được xác định là giới hạn thấp nhất không có sai số

Công suất đầu ra cực đại đối với công suất phát xạ tổng (Total Radiated Power TRP) và EIRP được quy định tại Bảng 49.

Bảng 49 - Giới hạn công suất cực đại UE đối với công suất loại 2

Băng tần hoạt động

Giá trị cực đại TRP (dBm)

Giá trị cực đại EIRP (dBm)

n258

23

43

Mức EIRP cực tiểu tại phân vị 60th của mật độ công suất phát xạ đo trên toàn bộ mặt cầu xung quanh UE được quy định tại Bảng 50.

Bảng 50 - Vùng mặt cầu đối với công suất loại 2

Băng tần hoạt động

Giá trị tối thiểu EIRP at 60 %-tile CDF (dBm)

n258

18

CHÚ THÍCH 1: Giá trị tối thiểu EIRP tại phân vị 60 %-tile CDF là mức thấp nhất không bao gồm dung sai

CHỦ THÍCH 2: Yêu cầu này chỉ xác định dưới điều kiện nhiệt độ thông thường được mô tả trong E.2.1. ETSI TS 138 101-2.

2.2.1.1.1.3. Công suất ra cực đại của máy phát đối với công suất loại 3

Công suất đầu ra phát xạ bởi UE cấu hình không kết hợp băng thông đối với bất kỳ băng thông truyền dẫn trong băng thông kênh quy định trong Bảng 51. Thời gian đo ít nhất phải là 1 khung con (1 ms). Yêu cầu này xác định qua phép đo bức xạ đẳng hưởng tương đương (EIRP).

Bảng 51 - Giới hạn EIRP cực tiu UE đối với công sut loại 3

Băng tn hoạt động

Giá trị đnh tối thiểu EIRP (dBm)

n258

22,4

CHÚ THÍCH 1: Giá trị đỉnh tối thiểu EIRP được xác định là giới hạn thấp nhất không có sai số

Công suất đầu ra cực đại đối với công suất phát xạ tổng (Total Radiated Power - TRP) và EIRP được quy định tại Bảng 52.

Bảng 52 - Giới hạn công sut cực dại UE đối với công suất loại 3

Băng tần hoạt động

Max TRP (dBm)

Max EIRP (dBm)

n258

23

43

Mức EIRP tối thiểu tại phân vị 50th của mật độ công suất phát xạ đo trên toàn bộ mặt cầu xung quanh UE được quy định tại Bảng 53. Yêu cầu này áp dụng với UE hỗ trợ đơn băng FR2. Đối với UE hỗ trợ nhiều băng FR2 thì phải tuân thủ quy định trong Bảng 53 và Bảng 54.

Bảng 53 - Vùng mặt cầu đối với công suất loại 3

Băng tần hoạt động

Mức EIRP tối thiểu tại phân vị 50 %-tile CDF (dBm)

n258

11,5

CHÚ THÍCH 1: Giá trị đỉnh tối thiểu EIRP tại phân vị 50 %-tile CDF là mức thấp nhất không bao gồm dung sai.

CHÚ THÍCH 2: Yêu cầu này chỉ xác định dưới điều kiện nhiệt độ thông thường được mô tả trong E.2.1. ETSI TS138 101-2.

Đối với UE hỗ trợ nhiều bảng FR2, yêu cầu tối thiểu đối với mức đỉnh EIRP và vùng phủ cầu EIRP trong Bảng 51 và Bảng 53 được giảm 1 lượng tương ứng lần lượt là ΔMBP,n và ΔMBS,n trên mỗi băng. Tổng ΣMBP và ΣMBS tại tất cả các băng tần không được vượt quá giá trị trong Bảng 54.

Bảng 54 - Hệ số giãn đa bảng UE đối với công sut loại 3

Băng tần hỗ trợ

ΣMBP (dB)

ΣMBS (dB)

n258

0,6

0,7

2.2.1.1.1.4. Công suất ra cực đại của máy phát đối với công suất loại 4

Công suất đầu ra phát xạ bởi UE cấu hình không kết hợp băng thông đối với bất kỳ băng thông truyền dẫn trong băng thông kênh quy định trong Bảng 55. Thời gian đo ít nhất phải là 1 khung con (1 ms). Yêu cầu này xác định qua phép đo bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP).

Bảng 55 - Giới hạn EIRP cực tiểu UE đối với công suất loại 4

Băng tần hoạt động

Giá trị đỉnh tối thiểu EIRP (dBm)

n258

34

CHÚ THÍCH 1: Giá trị đỉnh tối thiểu EIRP được xác định là giới hạn thấp nhất không có sai số

Công suất đầu ra cực đại đối với công suất phát xạ tổng (Total Radiated Power TRP) và EIRP được quy định tại Bảng 56.

Bảng 56 - Giới hạn công suất cực đại UE đối với công suất loại 4

Băng tần hoạt động

Giá trị cực đại TRP (dBm)

Giá trị cực đại EIRP (dBm)

n258

23

43

Mức EIRP tối thiểu tại phân vị 20th của mật độ công suất phát xạ đo trên toàn bộ mặt cầu xung quanh UE được quy định tại Bảng 57.

Bảng 57 - Vùng mặt cầu đối với công suất loại 4

Băng tần hoạt động

Giá trị tối thiểu EIRP at 50 %-tile CDF (dBm)

n258

11.5

CHÚ THÍCH 1: Giá trị tối thiểu EIRP tại phân vị 50 %-tile CDF là mức thấp nhất không bao gồm dung sai

CHÚ THÍCH 2: Yêu cầu này chỉ xác định dưới điều kiện nhiệt độ thông thường được mô tả trong E.2.1, ETSI TS 138101-2.

2.2.1.2. Công suất đầu ra cực tiểu

Công suất đầu ra cực tiểu là công suất đầu ra tối thiểu điều khiển được của một UE được xác định là công suất bức xạ đẳng hướng tương đương trong băng thông kênh của tất cả các cấu hình băng thông phát (các khối tài nguyên) khi được thiết lập tại giá trị tối thiểu.

Công suất phát tối thiểu được định nghĩa là công suất trung bình tại ít nhất một khung con 1 ms.

2.2.1.2.1. Công suất phát cực tiểu đối với UE công suất loại 1

Đối với UE công suất loại 1, công suất phát cực tiểu không được vượt quá giá trị trong Bảng 53 tại mỗi băng tần hoạt động.

Bảng 58 - Công suất phát cực tiểu đối vi UE công suất loại 1

Băng tần hoạt động

Băng thông kênh (MHz)

Công suất ra tối thiểu (dBm)

Băng thông đo (MHz)

n258

50

4

47,52

100

4

95,04

200

4

190,08

400

4

380,16

2.2.1.2.2. Công suất phát cực tiu đối với UE công suất loại 2,3,4

Đối với UE công suất loại 2,3.4, công suất phát cực tiểu không được vượt quá giá trị trong Bảng 59 tại mỗi băng tần hoạt động.

Bảng 59 - Công suất phát cực tiểu đối với UE công suất loại 2,3,4

Băng tần hoạt động

Băng thông kênh (MHz)

Công suất ra tối thiểu (dBm)

Băng thông đo (MHz)

n258

50

-13

47,52

100

-13

95,04

200

-13

190,08

400

-13

380,16

2.2.1.3. Phát xạ phổ đầu ra

2.2.1.3.1. Băng thông chiếm dụng

Băng thông chiếm dụng là băng thông bao hàm 99% tổng công suất trung bình của phổ phát xạ trên kênh được gán.

Băng thông chiếm dụng đối với tất cả các cấu hình băng thống truyền tải (Các khối tài nguyên) phải nhỏ hơn băng thông kênh trong Bảng 60.

Bảng 60 - Băng thông kênh chiếm dụng

 

Băng thông chiếm dụng/ Băng thông kênh

 

50 MHz

100 MHz

200 MHz

400 MHz

Băng thông kênh (MHz)

50

100

200

400

2.2.1.3.2. Phát xạ ngoài băng

Phát xạ ngoài băng là các phát xạ không mong muốn nằm ngay ngoài băng thông kênh được gán do quá trình điều chế và đặc tính phi tuyến của máy phát nhưng không bao gồm phát xạ giả.

Giới hạn phát xạ ngoài băng được quy định theo mặt nạ phổ phát xạ và tỉ số công suất rò kênh lân cận.

2.2.1.3.2.1. Mặt nạ phát xạ phổ

Mặt nạ phát xạ phổ của UE áp dụng đối với các tần số (ΔfOOB) bắt đầu từ ± biên băng thông kênh 5G được ấn định. Đối với độ lệch tần số lớn hơn ΔfOOB thì các phát xạ giả phải tuân thủ theo quy định về phát xạ giả.

Công suất của bất kỳ phát xạ của UE không được vượt quá giá trị trong Bảng 61.

Bảng 61 - Mặt nạ phát xạ phổ

Giới hạn phát xạ phổ (dBm) / Băng thông kênh (MHz)

ΔfOOB(Mhz)

50

100

200

400

Băng thông đo

± 0-5

-5

-5

-5

-5

1 MHz

± 5-10

-13

-5

-5

-5

1 MHz

± 10-20

-13

-13

-5

-5

1 MHz

± 20-40

-13

-13

-13

-5

1 MHz

± 40-100

-13

-13

-13

-13

1 MHz

± 100-200

 

-13

-13

-13

1 MHz

± 200-400

 

 

-13

-13

1 MHz

± 400-800

 

 

 

-13

1 MHz

2.2.1.3.2.2. Tỷ số công suất dò kênh lân cận

Tỉ số công suất rò kênh lân cận (ACLR) là tỉ số giữa công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh được cấp phát và công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh lân cận tại khoảng cách kênh danh định.

Tỉ số công suất rò kênh lân cận 5G (5GACLR) là tỷ số giữa công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh 5G được cấp phát và công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh 5G lân cận tại khoảng cách kênh danh định.

Công suất kênh 5G được cấp phát và công suất kênh 5G lân cận được xác định thông qua bộ lọc cửa sổ chữ nhật với băng thông đo quy định trong Bảng 62.

Nếu công suất kênh lân cận đo được lớn hơn -35 dBm thì 5GACLR phải lớn hơn giá trị trong Bảng 62.

Bảng 62 - Yêu cầu chung đối với 5GACLR

 

Băng thông kênh / 5GACLR / Băng thông đo

50 MHz

100 MHz

200 MHz

400 MHz

5GACLR, n258

17 dB

17 dB

17dB

17 dB

Băng thông kênh đo 5G (Mhz)

47,58

95,16

190,08

380,16

Độ lệch tần số trung tâm kênh lân cận (MHz)

50 / -50

100 / -100

200 / -200

400 / -400

2.2.1.3.3. Phát xạ giả

2.2.1.3.3.1. Phát xạ giả máy phát

Phát xạ giả của máy phát là các phát xạ được tạo ra bởi các hiệu ứng không mong muốn của máy phát như: các phát xạ hải, phát xạ ký sinh, các thành phần xuyên điều chế và các thành phần đối tần nhưng không bao gồm các phát xạ ngoài băng.

Các giới hạn phát xạ giả được quy định tại các điều khoản yêu cầu chung phù hợp với khuyến nghị ITU-R SM.329-12 và yêu cầu băng tần hoạt động 5G của UE.

Để nâng cao độ chính xác thử nghiệm, độ nhạy và hiệu quả của phép đo, băng thông phân giải có thể nhỏ hơn băng thông đo. Khi băng thông phân giải nhỏ hơn băng thông đo, kết quả đo phải được lấy tích phân trên băng thông đo để thu được băng thông tạp âm tương đương của băng thông đo.

Các giới hạn phát xạ giả trong giải tần số lớn hơn FOOB (MHz) được quy định trong Bảng 63 bắt đầu từ biên của băng thông kênh 5G được cấp phát.

Bảng 63 - Ranh giới gia miền phát xạ ngoài băng 5G và phát xạ giả

Băng thông kênh

50 MHz

100 MHz

200 MHz

400 MHz

Biên OOB FOOB (MHz)

100

200

400

800

Các giới hạn phát xạ giả trong Bảng 64 áp dụng đối với tất cả các cấu hình băng tần của máy phát (NRB) và tất cả các băng thông kênh.

Bảng 64 - Giới hạn phát xạ giả

Dải tần

Mức cực đại

Băng thông đo

30 MHz ≤ f < 1 000 MHz

-36 dBm

100 kHz

1 GHz ≤ f < 12,75 GHz

-30 dBm

1 MHz

12,75 GHz ≤ f ≤ hài 2nd biên tần trên của băng tần hoạt động UL (GHz)

-13 dBm

1 MHz

2.2.1.3.3.2 Phát xạ giả máy phát đối với UE đồng kết hợp

Yêu cầu này áp dụng đối với các băng 5G để cùng tồn tại với các bảng bảo vệ.

Bảng 65 - Các yêu cầu về phát xạ giả đối với UE đồng kết hợp

Băng 5G

Phát xạ giả

Băng bảo vệ /Dải tần

Dải tần số (MHz)

Mức cực đại (dBm)

MBW

(MHz)

n258

Dải tần

57 000 - 66 000

2

100

CHÚ THÍCH: FDL_low và FDL_high là tần số 5G quy định tại bảng 5.2-1, ETSI TS 136 101 -2.

2.2.2. Yêu cầu đối với máy thu

2.2.2.1. Độ nhạy tham chiếu

Mức công suất độ nhạy tham chiếu là công suất trung bình tối thiểu áp dụng cho mỗi cổng ăng ten UE mà khi đó thông lượng sẽ không được bằng hoặc vượt quá các yêu cầu của kênh đo tham chiếu.

2.2.2.1.1. Mức công suất độ nhạy tham chiếu đối với công suất loại 1

Thông lượng phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm tham chiếu theo xác định tại A.2.3.2 và A.3.3.2 của ETSI TS 138 101-2 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.2.1, ETSI TS 138 101 - 2) với các tham số xác định tại Bảng 66.

Bảng 66 - Độ nhạy tham chiếu đối với công suất loại 1

Băng tần hoạt động

REFSENS (dBm) / Băng thông kênh (MHz)

50

100

200

400

n258

-97,5

-94,5

-91,5

-88,5

CHÚ THÍCH: Máy phát thiết lập tại PUMAX như trong bảng 5.2.4, ETSI TS 138 101-2.

REFSENS phải phù hợp với truyền tải hướng lên sử dụng dạng sóng QPSK DFT-s-OFDM và băng thông truyền dẫn hướng lên nhỏ hơn hoặc bằng quy định Bảng 67.

Bng 67 - Cu hình Uplink cho độ nhạy tham chiếu

Băng tần hoạt động

Băng tn 5G/ Băng thông kênh/ NRB / SCS / Chế độ Duplex

50 MHz

100 MHz

200 MHz

400 MHz

SCS

Duplex Mode

n258

32

64

128

256

120 kHz

TDD

2.2.2.1.2. Mức công suất độ nhạy tham chiếu đối với công suất loại 2

Thông lượng phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm tham chiếu theo xác định tại A.2.3.2 và A.3.3.2, ETSI TS 138 101 -2 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.2.1, ETSI TS 138 101-2) với các tham số xác định tại Bảng 68.

Bảng 68 - Độ nhạy tham chiếu đối với công suất loại 2

Băng tn hoạt động

REFSENS (dBm) / Băng thông kênh (MHz)

50

100

200

400

n258

-92

-89

-86

-83

CHÚ THÍCH: Máy phát thiết lập tại PUMAX như trong bảng 6.2.4, ETSI TS 138 101-2.

REFSENS phải phù hợp với truyền tải hướng lên sử dụng dạng sóng QPSK DFT-s-OFDM và băng thông truyền dẫn hướng lên nhỏ hơn hoặc bằng quy định trong bảng 7.3.2.1-2, ETSI TS 138 101-2.

2.2.2.1.3. Mức công suất độ nhạy tham chiếu đi với công suất loại 3

Thông lượng phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm tham chiếu theo xác định tại A.2.3.2 và A.3.3.2 của ETSI TS 138 101-2 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.2.1, ETSI TS 138 101-2) với các tham số xác định tại Bảng 69.

Đối với UE chỉ hỗ trợ đơn băng FR2 thì tuân thủ theo Bảng 69

Đối với UE hỗ trợ nhiều băng FR2, yêu cầu tối thiểu đối với độ nhạy tham chiếu trong Bảng 69 sẽ tăng một lượng tương ứng lần lượt là ΔMBP,n trên mỗi băng, phải tuân thủ theo Bảng 69 và Bảng 54.

Bng 69 - Độ nhạy tham chiếu đi với công suất loại 3

Băng tần hoạt động

REFSENS (dBm) / Băng thông kênh (MHz)

50

100

200

400

n258

-88,3

-85,3

-82,3

-79,3

CHÚ THÍCH: Máy phát thiết lập tại PUMAX như trong bảng 6.2.4, ETSI TS 138 101-2.

REFSENS phải phù hợp với truyền tải hướng lên sử dụng dạng sóng QPSK DPT-s-OFDM và băng thông truyền dẫn hướng lên nhỏ hơn hoặc bằng các giá trị quy định tại Bảng 67.

2.2.2.1.4. Mức công suất độ nhạy tham chiếu đối với công suất loại 4

Thông lượng phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm tham chiếu theo xác định tại A.2.3.2 và A.3.3.2 của ETSI TS 138 101-2 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.2.1, ETSI TS 138 101 - 2) với các tham số xác định tại Bảng 70.

Bảng 70 - Độ nhạy tham chiếu đối với công suất loại 4

Băng tần hoạt động

REFSENS (dBm) / Băng thông kênh (MHz)

50

100

200

400

n258

-97

-94

-91

-88

CHÚ THÍCH: Máy phát thiết lập tại PUMAX như trong bảng 6.2.4, ETSI TS 138 101-2.

REFSENS phải phù hợp với truyền tải hướng lên sử dụng dạng sóng QPSK DFT-s-OFDM và băng thông truyền dẫn hướng lên nhỏ hơn hoặc bằng các giá trị quy định tại Bảng 67.

2.2.2.2. Độ chọn lọc kênh lân cn

Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu là tham số đánh giá khả năng nhận tín hiệu 5G tại kênh tần số được cấp phát của nó khi có sự hiện diện của tín hiệu kênh lân cận tại tần số lệch cho trước so với tần số trung tâm của kênh được cấp phát.

ACS là tỉ số giữa mức suy hao của bộ lọc máy thu trên tần số kênh được cấp phát với mức suy hao của bộ lọc máy thu trên (các) kênh lân cận.

UE phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu tối thiểu tại Bảng 71 với các băng 5G tương ứng. Các yêu cầu này áp dụng cho tất cả các giá trị của nhiễu kênh liền kề lên đến -5 dBm.

Trường hợp không đo được trực tiếp ACS, thì thực hiện đo thay thế bằng các tham số ở dải trên và dưới tại

Bảng 72 và Bảng 73, thông lượng phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm tham chiếu theo xác định tại A.2.3.2 và A.3.3.2 của ETSI TS 138 101-2 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.2.1. ETSI TS 138 101-2).

Bảng 71 - Độ chọn lọc kênh lân cận

Băng tn hoạt động

Đơn vị

Độ chọn lọc kênh lân cận / Băng thông kênh (MHz)

50

100

200

400

n258

dB

23

23

23

23

Bảng 72 - Tham số đo với độ chọn lọc kênh lân cận, trường hợp 1

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

50

100

200

400

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

REFSENS + 14 dB

PInterferer

(n258)

dBm

REFSENS + 35,5 dB

BWInterferer

MHz

50

100

200

400

FInterferer (offset)

MHz

50 / -50

(Chú thích 3)

100/-100

(Chú thích 3)

200 / -200

(Chú thích 3)

400 / -400

(Chú thích 3)

CHÚ THÍCH 1: Nhiễu bao kênh đo tham chiếu được quy định tại phụ lục A.3.2 với một mặt phẳng động OCNG Pattern miêu tả tại mục A.3.2 và thiết lập tuân theo mục C của ETSI TS 138 101-2.

CHÚ THÍCH 2: Mức công suất tham chiếu được quy định tại bảng 7.3.2 (ETSI TS 138 101-2) ứng với các loại công suất UE khác nhau.

CHÚ THÍCH 3: Giá trị tuyệt đối độ lệch tần của nhiễu FInterferer (offset) sẽ phải điều chỉnh thêm (CEIL(|FInterferer|/SCS)+ 0.5)*SCS MHz với SCS là khoảng cách sóng mang con của tín hiệu mong muốn MHz. Tín hiệu mong muốn và nhiễu có cùng SCS.

Bng 73 - Tham số đo với độ chọn lọc kênh lân cận, trường hợp 2

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

50

100

200

400

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải đối với băng n258

dBm

-46,5

PInterferer

dBm

-25

BWInterferer

MHz

50

100

200

400

BInterferer (offset)

MHz

50/ -50

(Chú thích 2)

100 / -100

(Chú thích 2)

200/-200

(Chú thích 2)

400 / -400

(Chú thích 2)

CHÚ THÍCH 1: Nhiễu bao kênh đo tham chiếu được quy định tại phụ lục A.3.2 với một mặt phẳng động OCNG Pattern miêu tả tại mục A.3.2 và thiết lập tuân theo mục C của ETSI TS 138 101-2.

CHÚ THÍCH 2: Giá trị tuyệt đối độ lệch tần của nhiễu FInterferer (offset) sẽ phải điều chỉnh thêm (CEIL(|FIterferer|/SCS)+ 0.5)*SCS MHz với SCS là khoảng cách sóng mang con của tín hiệu mong muốn MHz. Tín hiệu mong muốn và nhiễu có cùng SCS.

2.2.2.3. Đặc tính chặn

Đặc tính chặn là một tham số đánh giá khả năng của máy thu thu được tín hiệu mong muốn tại tần số kênh được cấp phát khi có sự hiện diện của nhiễu không mong muốn trên các tần số khác với các tần số đáp ứng giả này hoặc các tần số kênh lân cận, mà không có tín hiệu vào không mong muốn này gây ra sự suy giảm chỉ tiêu của máy thu vượt quá giới hạn quy định. Chỉ tiêu chặn áp dụng đối với tất cả các tần số ngoại trừ các tần số xảy ra đáp ứng giả.

Chặn trong băng là phép đo khả năng thu của máy thu thu được tín hiệu 5G tại tần số kênh được cấp phát khi có sự hiện diện của nhiễu tại độ lệch tần số từ tần số trung tâm của kênh được cấp phát.

Thông lượng phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm tham chiếu theo xác định tại A.2.3.2 và A.3.3.2 của ETSI TS 138 101-2 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như tại A.5.2.1, ETSI TS 138 101-2)

Bảng 74 - Tham số chặn trong băng đối với các băng tn 5G

Tham số Rx

Đơn vị

Băng thông kênh (MHz)

50

100

200

400

Công suất tại các cấu hình băng thông truyền tải

dBm

REFSENS + 14 dB

BWInterferer

MHz

50

100

200

400

PInterferer (n258)

dBm

REFSENS + 35,5 dB

FIoffset

MHz

≤ -100 & ≥ 100 (Chú thích 5)

≤ -200 & ≥ 200 (Chú thích 5)

≤ -400 & ≥ 400 (Chú thích 5)

≤ -800 & ≥ 800 (Chú thích 5)

FInterferer

MHz

FDL_low + 25 đến FDL_high -25

FDL_low + 50 đến FDL_high -50

FDL_low + 100 đến FDL_high -100

FDL_low + 200 đến FDL_high -200

CHÚ THÍCH 1: Nhiễu bao gồm kênh đo tham chiếu được quy định tại phụ lục A.3.3.2 với một mặt phẳng động OCNG Pattern OP.1 TDD miêu tả tại mục A.5.2.1 và thiết lập tuân theo mục C của ETSI TS 138 101-2.

CHÚ THÍCH 2: Mức công suất tham chiếu được quy định tại bảng 7.3.2, ứng với các loại công suất UE khác nhau.

CHÚ THÍCH 3: Tín hiệu mong muốn bao gồm kênh đo tham chiếu được quy định tại phụ lục A.3.3.2 với một mặt phẳng động OCNG Pattern OP.1 TDD miêu tả tại mục A.5.2.1 và thiết lập tuân theo mục C của ETSI TS 138 101-2.

CHÚ THÍCH 4: FIoffset là khoảng tần số giữa tâm của băng thông kênh và tần số trung tâm của tín hiệu nhiễu.

CHÚ THÍCH 5: Giá trị tuyệt đối độ lệch tần của nhiễu FIoffset sẽ phải điều chỉnh thêm (CEIL(|FInterferer |/SCS) + 0.5)*SCS MHz với SCS là khoảng cách sóng mang con của tín hiệu mong muốn MHz. Tín hiệu mong muốn và nhiễu có cùng SCS.

CHÚ THÍCH 6: FInterferer tần số trung tâm của nhiễu.

2.2.2.4. Phát xạ giả

Công suất phát xạ giả là công suất của các phát xạ được tạo ra hoặc được khuếch đại trong máy thu xuất hiện tại đầu nối ăng ten của UE. Công suất của bất kỳ phát xạ giả CW băng hẹp không được vượt quá mức tối đa tại Bảng 75.

Bảng 75 - Yêu cu đối với phát xạ giả

Dải tần

Băng thông đo

Mức cực đại

Chú thích

30 MHz ≤ f < 1 GHz

100 kHz

-57 dBm

1

1 GHz ≤ f ≤ hài bậc 2nd biên tần dưới của băng tần hoạt động DL

1 MHz

-47 dBm

CHÚ THÍCH 1: Các tài nguyên PDCCH không sử dụng được độn với các nhóm tài nguyên có mức công suất đưa ra bởi PDCCH như định nghĩa tại Annex C.3.1, ETSI TS 138 101-2.

3. PHƯƠNG PHÁP ĐO

3.1. Điều kiện môi trường

Việc đo kiểm các yêu cầu kỹ thuật quy định tại điều 2 của Quy chuẩn này được thực hiện tại các điểm giới hạn, đại diện trong môi trường hoạt động công bố trong hồ sơ.

Các bài đo phải được thực hiện trong đầy đủ các điều kiện môi trường khác nhau (trong giới hạn công bố về môi trường hoạt động của thiết bị) để xác định sự tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật.

Độ chính xác phép đo của môi trường đo kiểm được xác định ETSI TS 38.508-1, mục 4.1. Điều kiện môi trường đo kiểm đáp ứng các yêu cầu sau:

- Áp suất: ±5 kPa.

- Nhiệt độ: ±2 °C.

- Độ ẩm: ±5 %.

Các giá trị nêu trên được áp dụng trừ khi điều kiện môi trường được áp dụng theo cách khác và tham số kỹ thuật cho việc kiểm soát điều kiện đo kiểm được xác định rõ đối với các tham số không xác định.

3.2. Giải thích kết quả đo

Các kết quả được ghi trong báo cáo đo kiểm đối với các phép đo được mô tả trong Quy chuẩn này như sau:

- Giá trị đo được liên quan đến giới hạn tương ứng dùng để quyết định việc thiết bị có thỏa mãn các yêu cầu của Quy chuẩn hay không;

- Giá trị độ không đảm bảo đo đối với mỗi phép đo của mỗi tham số phải được đưa vào báo cáo đo kiểm;

- Đối với mỗi phép đo, giá trị ghi được của Độ không đảm bảo đo phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cho trong bảng 76 và bảng 77.

Theo Quy chuẩn này, trong các phương pháp đo, các giá trị của độ không đảm bảo đo phải được tính toán và phải tương đương với hệ số mở rộng (hệ số phủ) k = 1,96 (cho độ tin cậy là 95% trong trường hợp các phân bố đặc trưng cho độ không đảm bảo đo thực tế là chuẩn (Gaussian)). Các nguyên tắc tính độ không đảm bảo đo được trình bày trong TR 100 028, trường hợp đặc biệt trong phụ lục C của ETSI TR 100-028-2. Đối với các điều kiện đo kiểm khác tham khảo ETSI TS 138 521-1 và ETSI TS 138 521-2.

3.2.1. Độ không đảm bảo đo của hệ thống đối với UE hoạt động ở dải tần FR1

Đối với UE hoạt động ở dải tần FR1, độ không đảm bảo đo của hệ thống đối với các chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu ở bảng dưới đây:

Bảng 76 - Độ không đảm bảo đo tối đa của hệ thống đo kim

Mục

Tham số

Các điều kiện

Độ không đảm bảo đo của hệ thng đo kiểm

3.3.1.1

Công suất đầu ra cực đại

f ≤ 3 GHz

BW ≤ 40 MHz

40 MHz < BW ≤ 100 MHz

3 GHz ≤ f ≤ 4,2 GHz

BW ≤ 40 MHz

40 MHz < BW ≤ 100 MHz

4,2 GHz ≤ f ≤ 6 GHz

BW ≤ 20 MHz

20 MHz < BW ≤ 40 MHz

40 MHz < BW ≤ 100 MHz

 

± 0,7 dB

± 1,4 dB

 

± 10 dB

± 1,6 dB

 

± 1,3 dB

± 1,5 dB

± 16 dB

3.3.1.2

Công suất đầu ra cực tiểu

f ≤ 3 GHz

BW ≤ 40 MHz

40 MHz < BW ≤ 100 MHz

3 GHz < f ≤ 4,2 GHz

BW ≤ 40 MHz

40 MHz < BW ≤ 80 MHz

80 MHz < BW ≤ 100 MHz

4,2 GHz < f ≤ 6 GHz

BW ≤ 40 MHz

40 MHz < BW ≤ 100 MHz

 

± 1,0 dB

±1,4 dB

 

± 1,8 dB

± 1,9 dB

± 2,2 dB

 

± 1,5 dB

± 1,3 dB

3.3.1.3

Phát xạ phổ đầu ra

 

 

3.3.1.3.1

Băng thông chiếm dụng

 

1,5% của băng thông kênh

3.3.1.3.2

Phát xạ ngoài băng

 

 

3.3.1.3.2.1

Mặt nạ phát xạ phổ

f ≤ 3 GHz

3 GHz < f ≤ 4,2 GHz

4,2 GHz < f ≤ 6 GHz

± 1,5 dB

± 1,8 dB

± 2,0 dB

3.3.1.3.2.2

Tỷ số công suất dò kênh lân cận

f ≤ 4 GHz

4 GHz < f ≤ 6 GHz

± 0,8 dB

± 1,0 dB

3.3.1.3.3

Phát xạ giả máy phát

Đối với kết quả > -60 dBm

9 kHz < f ≤ 3 GHz

3 GHz < f ≤ 4 GHz

4 GHz < f ≤ 19 GHz

19 GHz < f ≤ 26 GHz

 

± 2,0 dB

± 2,5 dB

± 4,0 dB

± 6,0 dB

3.3.2.1

Độ nhạy tham chiếu

f ≤ 3 GHz

3 GHz < f ≤ 4,2 GHz

4,2 GHz < f ≤ 6 GHz

± 0,7 dB

± 1,0 dB

± 1,5dB

3.3.2.2

Độ chọn lọc kênh lân cận

f ≤ 3 GHz

3 GHz < f ≤ 4,2 GHz

4,2 GHz < f ≤ 6 GHz

± 1,6 dB

± 2,3 dB

± 3,0 dB

3.3.2.3.1

Chặn trong bảng

Chặn

f ≤ 3 GHz

3 GHz < f ≤ 4,2 GHz

4,2 GHz < f ≤ 6 GHz

 

± 1,6 dB

± 2,3 dB

± 3,0 dB

3.3.2.3.2

Chặn ngoài băng

Tín hiệu mong muốn, f ≤ 3 GHz

Chặn, 1 MHz < FInterferer ≤ 3 GHz

Chăn, 3 GHz < FInterferer ≤ 12,75 GHz

Tín hiệu mong muốn, 3 GHz < f ≤ 4,2 GHz

Chặn, 1 MHz < FInterferer ≤ 3 GHz

Chặn, 3 GHz < FInterferer ≤ 12,75 GHz

Tín hiệu mong muốn, 4,2 GHz < f ≤ 6 GHz

Chặn, 1 MHz < FInterferer ≤ 3 GHz

Chăn, 3 GHz < FInterferer ≤ 12,75 GHz

 

± 2,0 dB

± 3,9 dB

 

± 2,2 dB

± 4,4 dB

 

± 2,6 dB

± 4,2 dB

3.3.2.3.3

Chặn băng hẹp

Chặn

f ≤ 3 GHz

3 GHz < f ≤ 4,2 GHz

4,2 GHz < f ≤ 6 GHz

 

± 2,0 dB

± 2,4dB

± 3,1 dB

3.3.2.4

Đáp ứng giả

Tín hiệu mong muốn, f ≤ 3 GHz

Chặn, 1 MHz < FInterferer ≤ 3 GHz

Chặn, 3 GHz < FInterferer ≤ 12,75 GHz

Tín hiệu mong muốn, 3 GHz < f ≤ 4,2 GHz

Chặn, 1 MHz < FInterferer ≤ 3 GHz

Chặn, 3 GHz < FInterferer ≤ 12,75 GHz

Tín hiệu mong muốn, 4,2 GHz < f ≤ 6GHz

Chặn, 1 MHz < FInterferer ≤ 3 GHz

Chặn, 3 GHz < FInterferer ≤ 12,75 GHz

 

± 2,0 dB

± 3,9 dB

 

± 2,2 dB

± 4,4 dB

 

± 2,6 dB

± 4,2 dB

3.3.2.5

Đặc tính xuyên điều chế

f ≤ 3 GHz

3 GHz < f ≤ 4,2 GHz

4,2 GHz < f ≤ 6 GHz

± 2,3 dB

± 3,1 dB

± 4,3 dB

3.3.2.6

Phát xạ giả

Đối với kết quả > -60 dBm

9 kHz < f ≤ 3 GHz

3 GHz < f ≤ 4 GHz

4 GHz < f ≤ 19 GHz

19 GHz < f ≤ 26 GHz

 

± 2,0 dB

± 2,5 dB

± 4,0 dB

± 6,0 dB

3.2.2. Độ không đảm bảo đo của hệ thống đối với UE hoạt động ở dải tần FR2

Đối với UE hoạt động ở dải tần FR2, độ không đảm bảo đo của hệ thống đối với các chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu ở bảng dưới đây:

Bảng 77 - Độ không đảm bo đo tối đa của hệ thống đo kiểm

Mục

Tham số

Các điều kiện

Độ không đảm bảo đo của hệ thống đo kiểm

3.4.1.1

Công suất đầu ra cực đại

Công suất loại 3

Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) đỉnh tối thiểu, công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) tối đa

Kích cỡ vùng tĩnh ≤ 30 cm

 

 

 

FR2a

± 4,89 dB

 

 

FR2b

± 5,09 dB

3.4.1.2 1

Công suất đầu ra cực tiểu

Công suất loại 3

Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) đỉnh tối thiểu, công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) tối đa

Kích cỡ vùng tĩnh ≤ 30 cm

 

 

 

FR2a

± 6,15 dB

 

 

FR2b

± 6,15 dB

3.4.1.3

Phát xạ phổ đầu ra

 

 

3.4.1.3.1

Băng thông chiếm dụng

 

Cập nhật

3.4.1.3.2

Phát xạ ngoài băng

 

 

3.4.1.3.2.1

Mặt nạ phát xạ phổ

Kích cỡ vùng tĩnh ≤ 30 cm

FR2a

FR2b

 

± 4,94 dB

± 5,32 dB

3.4.1.3.2.2

Tỷ số công suất dò kênh lân cận

Kích cỡ vùng tĩnh ≤ 30 cm

FR2a:

Băng thông 50 MHz

Băng thông 100 MHz

Băng thông 200 MHz

Băng thông 400 MHz

FR2b:

Băng thông 50 MHz

Băng thông 100 MHz

Băng thông 200 MHz

Băng thông 400 MHz

 

 

± 5,63 dB

± 6,09 dB

± 6,09 dB

± 6,09 dB

 

± 6,09 dB

± 6,09 dB

± 6,09 dB

± 6,09 dB

3.4.1.3.3

Phát xạ giả

 

 

3.4.1.3.3.1

Phát xạ giả máy phát

Kích cỡ vùng tĩnh ≤ 30 cm

Băng thông trong băng tối đa ≤ 400 MHz

6 GHz < f ≤ 12,75 GHz

12,75 GHz < f ≤ 23,45 GHz

23,45 GHz < f ≤ 40,8 GHz

40,8 GHz < f ≤ 66 GHz

66 GHz < f ≤ 80 GHz

 

 

± 5,14 dB

± 5,11 dB

± 5,41 dB

± 7,42 dB

3.4.1.3.3.2

Phát xạ giả đối với UE đóng kết hợp

Kích cỡ vùng tĩnh ≤ 30 cm

Băng thông trong băng tối đa ≤ 400 MHz

Băng bảo vệ: 57 GHz ≤ f ≤ 66 GHz

Băng bảo vệ: 36 GHz ≤ f ≤ 37 GHz

 

 

± 8,01 dB

± 6,00 dB

3.4.2.1

Độ nhạy tham chiếu

Kích cỡ vùng tĩnh ≤ 30 cm

FR2a

FR2b

 

± 5,19 dB

± 5,19 dB

3.4.2.2

Độ chọn lọc kênh lân cận

 

Chờ cập nhật

3.4.2.3.1

Chặn trong băng

 

Chờ cập nhật

3.3.24

Phát xạ giả

 

Chờ cập nhật

3.3. Phương pháp đo đối với UE hoạt động trên dải tần FR1

3.3.1. Yêu cầu đối với máy phát

3.3.1.1. Công suất đầu ra cực đại

a) Điều kiện ban đầu

Các cấu hình đo kiểm ban đầu bao gồm các điều kiện môi trường, các tần số đo kiểm, các băng thông đo kiểm và khoảng cách sóng mang con trên băng tần hoạt động 5G. Tất cả các cấu hình này phải được áp dụng cho đo kiểm các tham số đối với mỗi tổ hợp của băng thông kênh đo kiểm và khoảng cách sóng mang con, chi tiết tại Bảng 78 . Các kênh đo tham chiếu hướng lên (Reference Measurement Channels - RMCs) được quy định tại phụ lục A.2, ETSI TS 138 521-1.

Các cấu hình của PDSCH và PDCCH tham khảo phụ lục C.2, ETSI TS 138 521-1.

Bảng 78 - Cấu hình đo

Điều kiện ban đầu

Điều kiện môi trường: TS 38.508-1 mục 4.1

Bình thường, TL/VL, TL/VH, TH/VL, TH/VH

Các tần số đo kiểm: TS 38.508-1 mục 4.3.1

Dải thấp, dải giữa và dải cao

Các băng thông kênh đo kiểm: TS 38.508-1 mục 4.3.1

Thấp nhất, giữa, cao nhất

SCS đo kiểm: bảng 5.3.5-1, ETSI TS 138 521-1

Thấp nhất, cao nhất

Tham số đo kiểm

Test ID

Cấu hình đường xuống

Cu hình đường lên

 

Không áp dụng đối với đo kiểm công suất đầu ra cực đại

Modulation (Chú thích 2)

RB allocation (Chú thích 1)

1

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK

Inner Full

2

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK

Inner 1RB Left

3

DFT-s-OFDM PI/2 BPSK

Inner 1RB Right

4

DFT-s-OFDM QPSK

Inner Full

5

DFT-s-OFDM QPSK

Inner 1RB Left

6

DFT-s-OFDM QPSK

Inner 1RB Right

CHÚ THÍCH 1: Cấu hình của mỗi phân bổ RB quy định tại 6.1-1, ETSI TS 138 521-1.

CHÚ THÍCH 2: Đo kiểm DFT-s-OFDM PI/2 BPSK chỉ áp dụng với UEs mà hỗ trợ điều chế half Pi BPSK trong FR1.

1) Kết nối Hệ thống mô phỏng (SS - System Simulator) tới đầu nối ăng ten của UE như chỉ dẫn tại Phụ lục A, TS 38.508-1, hình A.3.1.1.1 đối với TE và A.3.2 đối với UE.

2) Thiết lập các tham số cho tế bào theo 4.4.3, TS 38.508-1.

3) Các tín hiệu đường xuống ban đầu được thiết lập theo C.0, C.1, C.2 và các tín hiệu đường lên theo G.0, G.1, G.2, G.3.0 của ETSI TS 138 521-1.

4) Các kênh đo tham chiếu UL được thiết lập theo bảng 6.2.1.4.1-1, ETSI TS 138 521-1.

5) Các điều kiện truyền sóng được thiết lập theo B.0 của ETSI TS 138 521-1.

6) Đảm bảo UE ở trạng thái RRC_CONNECTED với các tham số thủ tục chung như sau: Connectivity NR, Connected không giải phóng On, Test Mode On và Test Loop Function On tuân thủ như tại 4.5, TS 38.508-1.

b) Thủ tục đo

1) SS gửi thông tin lịch đường lên cho mỗi quá trình UL HARQ thông qua PDCCH DCI định dạng 0_1 cho C_RNTI để sắp xếp cho UL RMC theo bảng 6.2.1.4.1-1, ETSI TS 138 521-1. Do UE không có tải và không có dữ liệu vòng lặp để gửi nên UE gửi các bit đệm MAC đường lên trên UL RMC.

2) Gửi liên tục tại đường lên các lệnh điều khiển công suất "tăng" trong tất cả thông tin lịch đường lên đến UE; cho phép ít nhất 200 ms bắt đầu từ lệnh TPC đầu tiên để UE đạt được mức PUMAX tương ứng với công suất loại 3.

3) Đo công suất trung bình của UE trong băng thông kênh của chế độ truy cập vô tuyến. Thời gian đo ít nhất phải là khoảng thời gian liên tục của một khung con (1 ms) và trong các ký tự uplink. Không thực hiện đo đối với các ký tự TDD trong các chu kỳ tạm thời.

4) Đối với các UE hỗ trợ công suất loại 2, lặp lại các bước 1 đến 3 trên các băng trừ PUMAX trong bước 2 ứng với công suất loại 2.

3.3.1.2. Công suất đầu ra cực tiu

a) Điều kiện ban đầu

Các cấu hình đo kiểm ban đầu bao gồm các điều kiện môi trường, các tần số đo kiểm, các băng thông đo kiểm và khoảng cách sóng mang con trên băng tần hoạt động NR. Tất cả các cấu hình này phải được áp dụng cho đo kiểm các tham số đối với mỗi tổ hợp của băng thông kênh đo kiểm và khoảng cách sóng mang con, chi tiết tại Bảng 79. Các kênh đo tham chiếu uplink (Reference Measurement Channels - RMCs) được quy định tại phụ lục A.2, ETSI TS 138 521-1.

Các cấu hình của PDSCH và PDCCH tham khảo phụ lục C.2, ETSI TS 138 521-1.

Bảng 79 - Cấu hình đo đối với công suất đu ra cực tiu

Điều kiện ban đầu

Điều kiện môi trường: TS 38.508-1 mục 4.1

Bình thường, TL/VL, TL/VH, TH/VL, TH/VH

Các tần số đo kiểm: TS 38.508-1 mục 4.3.1

Dải thấp, dải giữa và dải cao

Các băng thông kênh đo kiểm: TS 38.508-1 mục 4.3.1

Thấp nhất, giữa, cao nhất

SCS đo kiểm: bảng 5.3.5-1, ETSI TS 138 521-1

Cao nhất

Tham số đo kiểm đối với các băng thông kênh

Test ID

Cu hình đường xuống

Cu hình đường lên

 

Không áp dụng đối với công suất đầu ra cực tiểu

Modulation

RB allocation (chú thích 1)

1

DFT-s-OFDM QPSK

Outer Full

CHÚ THÍCH 1: Cấu hình của mỗi RB allocation quy định tại mục 6.1-1, ETSI TS 138 521-1

1) Kết nối SS tới đầu nối ăng ten của UE như chỉ dẫn tại Phụ lục A, TS 38.508-1, hình A.3.1.1.1 đối với TE và A.3.2 đối với UE.

2) Thiết lập các tham số cho tế bào theo 4.4.3, TS 38.508-1.

3) Các tín hiệu đường xuống ban đầu được thiết lập theo C.0, C.1. C.2 và các tín hiệu đường lên theo G.0, G.1, G.2, G.3.0 của ETSI TS 138 521-1.

4) Các kênh đo tham chiếu UL được thiết lập theo bảng 6.3.1.4.1-1, ETSI TS 138 521-1.

5) Các điều kiện truyền sóng được thiết lập theo B.0 của ETSI TS 138 521-1.

6) Đảm bảo UE ở trạng thái RRC_CONNECTED với các tham số thủ tục chung như sau: Connectivity NR. Connected không giải phóng On, Test Mode Cn và Test Loop Function On tuân thủ như tại 4.5, TS 38.508-1.

b) Thủ tục đo

1) SS gửi thông tin lịch đường lên cho mỗi quá trình UL HARQ thông qua PDCCH DCI định dạng 0_1 cho C_RNTI để sắp xếp cho UL RMC theo bảng 6.3.1.4.1-1 của ETSI TS 138 521-1. Do UE không có tải và không có dữ liệu vòng lặp để gửi nên UE gửi các bit đệm MAC đường lên trên UL RMC.

2) Gửi liên tục tại đường lên các lệnh điều khiển công suất "giảm" trong tất cả thông tin lịch đường lên đến UE, cho phép ít nhất 200 ms bắt đầu từ lệnh TPC đầu tiên để đảm bảo rằng UE phát tại công suất cực tiểu.

3) Đo công suất trung bình của UE trong băng thông kênh đo kết hợp quy định tại bảng 6.3.1.5-1, ETSI TS 138 521-1 đối với băng thông kênh đo được đo kiểm. Thời gian đo ít nhất phải là khoảng thời gian liên tục của một khung con (1 ms) và trong các ký tự uplink. Không thực hiện đo đối với các ký tự TDD trong các chu kỳ tạm thời.

3.3.1.3. Phát xạ phổ đầu ra

3.3.1.3.1. Băng thông chiếm dụng

a) Điều kiện ban đầu

Các cấu hình đo kiểm ban đầu bao gồm các điều kiện môi trường, các tần số đo kiểm, các băng thông đo kiểm và khoảng cách sóng mang con trên băng tần hoạt động 5G. Tất cả các cấu hình này phải được áp dụng cho đo kiểm các tham số đối với mỗi tổ hợp của băng thông kênh đo kiểm và khoảng cách sóng mang con, chi tiết tại Bảng 80. Các kênh đo tham chiếu uplink (Reference Measurement Channels - RMCs) được quy định tại phụ lục A.2, ETSI TS 138 521-1.

Các cấu hình của PDSCH và PDCCH tham khảo phụ lục C.2, ETSI TS 138 521-1.

Bảng 80 - Cấu hình đo đối với băng thông chiếm dụng

Điều kiện ban đầu

Điều kiện môi trường: TS 38.508-1 Mục 4.1

Bình thường

Các tần số đo kiểm: TS 38.508-1 Mục 4.3.1

Mặc định dải giữa trừ danh sách tại Bảng 81

Các băng thông kênh đo kiểm: TS 38.508-1 Mục 4.3.1

Tất cả

SCS đo kiểm: bảng 5.3.5-1, ETSI TS 138 521-1

Thấp nhất

Tham số đo

Test ID

Cu hình đường xuống

Cấu hình đường lên

1

Không áp dụng với bài đo băng thông chiếm dụng

Modulation

RB allocation (Chú thích

CP-OFDM

QPSK

Outer_full

CHÚ THÍCH 1: Cấu hình của mỗi RB allocation quy định tại mục 6.1-1. ETSI TS 138 521-1.

Bảng 81 - Tần số đo bổ sung đối với băng thông chiếm dụng

Băng 5G

Tần số đo

n28

Dải cao đối với băng thông 30 MHz

n77, n78

Dải thấp, dải giữa, dải cao

1) Kết nối SS tới đầu nối ăng ten của UE như chỉ dẫn tại Phụ lục A, TS 38.508-1, hình A.3.1.1.1 đối với TE và A.3.2 đối với UE.

2) Thiết lập các tham số cho tế bào theo 4.4.3, TS 38.508-1.

3) Các tín hiệu đường xuống ban đầu được thiết lập theo C.0, C.1, C.2 và các tín hiệu đường lên theo G.0, G.1. G.2, G.3.0 của ETSI TS 138 521-1.

4) Các kênh đo tham chiếu UL được thiết lập theo bảng 6.5.1.4.1-1, ETSI TS 138 521-1.

5) Các điều kiện truyền sóng được thiết lập theo B.0 của ETSI TS 138 521-1.

6) Đảm bảo UE ở trạng thái RRC_CONNECTED với các tham số thủ tục chung như sau: Connectivity NR, Connected không giải phóng On, Test Mode On và Test Loop Function On tuân thủ như tại 4.5, TS 38.508-1.

b) Thủ tục đo

1) SS gửi thông tin lịch đường lên cho mỗi quá trình UL HARQ thông qua PDCCH DCI định dạng 0_1 cho C_RNTI để sắp xếp cho UL RMC theo bảng 6.5.1.4.1-1 của ETSI TS 138 521-1. Do UE không có tải và không có dữ liệu vòng lặp để gửi nên UE gửi các bit đệm MAC đường lên trên UL RMC.

2) Gửi liên tục tại đường lên các lệnh điều khiển công suất "tăng" tới UE cho tới khi UE phát tại mức PUMAX. Cho phép ít nhất 200 ms để UE đạt mức PUMAX.

3) Đo phân bố phổ công suất trong 2 lần hoặc nhiều hơn so với yêu cầu đối với thông số kỹ thuật Băng thông chiếm dụng trên tần số sóng mang hiện tại. Đặc tính của bộ lọc phải xấp xỉ hàm Gaussian (bộ lọc máy phân tích phổ). Có thể sử dụng các phương thức khác đo phân bố phổ công suất. Thời gian đo ít nhất 1 ms trên các khe uplink.

4) Tính tổng công suất trong tất cả các dải tần đo được trong bước 3 và lưu giá trị là “tổng công suất”.

5) Xác định cửa sổ đo với tâm được điều chỉnh trên tâm của kênh mà tổng công suất đo được là 99% của là “tổng công suất”.

6) Băng thông chiếm dụng là độ rộng của cửa sổ trong bước 5.

3.3.1.3.2. Phát xạ ngoài băng

3.3.1.3.2.1. Mặt nạ phát xạ phổ

a) Điều kiện ban đầu

Các cấu hình đo kiểm ban đầu bao gồm các điều kiện môi trường, các tần số đo kiểm, các băng thông đo kiểm và khoảng cách sóng mang con trên băng tần hoạt động 5G. Tất cả các cấu hình này phải được áp dụng cho đo kiểm các tham số đối với mỗi tổ hợp của băng thông kênh đo kiểm và khoảng cách sóng mang con, chi tiết tại Bảng 82. Các kênh đo tham chiếu uplink (Reference Measurement Channels - RMCs) được quy định tại phụ lục A.2, ETSI TS 138 521-1.

Các cấu hình của PDSCH và PDCCH