Hệ thống pháp luật

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 04-02:2010/BNNPTNT

VỀ THÀNH PHẦN, NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

National Technical Regulation

 on Components, Contents for Technical Design and Detail Design of Water Resources Development Works

 

LỜI NÓI ĐẦU

QCVN 04-02 : 2010/BNNPTNT do Cục Quản lý xây dựng công trình biên soạn; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt; được ban hành theo Thông tư số: 42/2010/TT-BNN ngày 6 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

MỤC LỤC

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi áp dụng

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Giải thích một số từ ngữ

1.4. Yêu cầu chung về hồ sơ thiết kế

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

2.1. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

2.1.1. Thành phần hồ sơ thiết kế kỹ thuật

2.1.2. Nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật

2.1.2.1. Báo cáo chính

1. Tổng quát

2. Điều kiện lập thiết kế kỹ thuật

3. Phương án kỹ thuật, công nghệ

4. Thiết kế các hạng mục công trình

5. Biện pháp xây dựng

6. Bảo vệ môi trường

7. Giải phóng mặt bằng, tái định cư

8.Quản lý khai thác, bảo trì công trình

9. Dự toán xây dựng công trình

10. Kết luận và kiến nghị

11. Tài liệu kèm theo Báo cáo chính

2.1.2.2. Báo cáo tóm tắt

1. Tổng quát

2. Điều kiện lập thiết kế kỹ thuật

3. Phương án kỹ thuật, công nghệ

4. Thiết kế các hạng mục công trình

5.Biện pháp xây dựng

6. Bảo vệ môi trường

7. Giải phóng mặt bằng, tái định cư

8.Quản lý khai thác, bảo trì công trình

9.Dự toán xây dựng công trình

10.Kết luận và kiến nghị

11. Tài liệu kèm theo báo cáo tóm tắt

2.1.2.3. Các báo cáo chuyên ngành

2.1.2.4. Các tập bản vẽ

2.1.2.5. Báo cáo dự toán xây dựng công trình

2.2. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

2.2.1. Thành phần hồ sơ thiết kếbản vẽ thi công

2.2.2. Nội dung hồ sơ thiết kếbản vẽ thi công

2.2.2.1. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế hai bước

1. Nội dung bản thuyết minh

2. Các báo cáo chuyên ngành

3. Các tập bản vẽ

4. Báo cáo dự toán xây dựng công trình

5. Báo cáo chỉ dẫn kỹ thuật thi công

6. Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì công trình

2.2.2.2. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế ba bước

1. Nội dung bản thuyết minh

2. Các báo cáo chuyên ngành

3. Các tập bản vẽ

4. Báo cáo dự toán xây dựng công trình

5. Báo cáo chỉ dẫn kỹ thuật thi công

6. Quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì công trình

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ THÀNH PHẦN, NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

National Technical Regulation

 on Components, Contents for Technical Design and Detail Design of Water Resources Development Works

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. PHẠM VI ÁP DỤNG

1) Quy chuẩn kỹ thuật này quy định thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật (đối với trường hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (đối với các trường hợp thiết kế: hai bước, ba bước) công trình thuỷ lợi, thuộc diện xây dựng mới hay sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.

Các bước thiết kế xây dựng công trình được quy định theo Luật và các văn bản pháp quy liên quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

2) Khi thiết kế xây dựng công trình, ngoài việc tuân thủ các quy định của Quy chuẩn này còn phải tuân thủ các quy định trong các Luật, các Điều ước Quốc tế và các thoả thuận mà Nhà nước Việt Nam tham gia hoặc ký kết có liên quan đến đối tượng công trình đang thiết kế.

1.2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các dự án thuỷ lợi được đầu tư với bất cứ nguồn vốn nào xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3. GIẢI THÍCH MỘT SỐ TỪ NGỮ

1) Công trình đầu mối: là hạng mục công trình thuỷ ở vị trí khởi đầu của hệ thống dẫn, thoát nước; làm chức năng cấp hoặc thoát nước, điều tiết, khống chế và phân phối nước.

2) Hệ thống dẫn, thoát nước là tổ hợp mạng lưới đường dẫn và công trình liên quan có mặt trong dự án.

3) Công trình chủ yếu: là công trình mà sự hư hỏng hoặc bị phá huỷ của chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự làm việc bì

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-02:2010/BNNPTNT về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Số hiệu: QCVN04-02:2010/BNNPTNT
  • Loại văn bản: Quy chuẩn
  • Ngày ban hành: 06/07/2010
  • Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo:
  • Ngày hiệu lực: 23/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản