Thủ tục hành chính: Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-025412-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng