Thủ tục hành chính: Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư nhóm B, C có vốn ≥ 5 tỷ thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư nhóm B, C có vốn ≥ 5 tỷ thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-147586-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng