Thủ tục hành chính: Phê duyệt cho vay đối với người vay vốn Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever) - Ngân hàng Chính sách xã hội

Thông tin

Số hồ sơ: B-NCS-110829-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng chính sách
Lĩnh vực: Ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý dự án xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Nhóm tín dụng và tiết kiệm, Ban quản lý dự án xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Nhóm tín dụng và tiết kiệm nơi người vay sinh sống
Thời hạn giải quyết: Giải quyết sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phê duyệt cho vay theo mẫu số 01A/TD-UNI
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng