Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 1976

 

NGHỊ QUYẾT

 QUỐC HỘI KHOÁ VI, KỲ HỌP THỨ NHẤT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG KHI CHƯA CÓ HIẾN PHÁP MỚI

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sau khi thảo luận đề nghị nêu trong báo cáo chính trị của đồng chí Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

1- Trong khi chưa có Hiến pháp mới, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1959 của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

2- Tổ chức Nhà nước của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở trung ương gồm có:

Quốc hội,

Chủ tịch nước và hai Phó Chủ tịch nước,

Uỷ ban thường vụ Quốc hội,

Hội đồng Chính phủ,

Hội đồng quốc phòng,

Toà án nhân dân tối cao,

Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3- Ở Địa phương có các cấp chính quyền sau đây:

- Tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương,

- Huyện, khu phố, quận, thành phố và thị xã trực thuộc tỉnh,

- Xã và cấp tương đương.

Các cấp chính quyền nói trên đều có Hội đồng nhân dân và cơ quan chấp hành là Uỷ ban nhân dân.

4- Giao cho Hội đồng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xúc tiến việc dự thảo các luật, pháp lệnh cần thiết trong tình hình mới, trình Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua.

Đối với các pháp luật hiện hành (luật, pháp lệnh, sắc lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư, v.v...) của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và của Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Hội đồng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ hướng dẫn việc thi hành cho sát với tình hình thực tế.

 

 

Trường Chinh

(Đã ký)