Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1996

 

NGHỊ QUYẾT

 VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHOÁ IX

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Điều 62 và Điều 63 của Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 8 về công tác xây dựng pháp luật đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX;
Sau khi nghe Tờ trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng pháp luật đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX và ý kiến của các đại iểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ

I- Tập trung xây dựng các dự án luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11:

a) Thông qua:

1- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội;

2- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội;

3- Luật thuế trị giá gia tăng (VAT);

4- Luật thuế thu nhập công ty; 5- Luật thuế thu nhập cá nhân;

6- Luật thương mại;

7- Luật dân tộc;

8- Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

9- Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).

b) Cho ý kiến về dự án Luật giáo dục.

Đối vơi các dự án luật còn lại của Chương trình xây dựng pháp luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 và một số dự án luật được bổ sung vào Chương trình tại kỳ họp này (có phụ lục kèm theo), các cơ quan, tổ chức hữu quan cần tích cực chuẩn bị để trình Quốc hội khoá X xem xét, quyết định.

II- Đối với các dự án pháp lệnh, Uỷ ban thường vụ Quốc hội căn cứ vào tình hình chuẩn bị các dự án pháp lệnh có trong Chương trình xây dựng pháp luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 và một số dự án pháp lệnh được bổ sung vào Chương trình tại kỳ họp này (có phụ lục kèm theo) để quyết định việc ban hành. Đặc biệt tập trung chỉ đạo xây dựng để ban hành sớm các pháp lệnh về: chống tham nhũng; phòng chống ma tuý; thực hành tiết kiện; chống lãng phí; huy động nguồn lực xây dựng đất nước; công chức; phí và lệ phí.

III- Chính phủ và các cơ quan hữu quan có biện pháp cụ thể để bảo đảm tiến độ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996.

 

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHOÁ IX
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX)

A- CÁC DỰ ÁN CÒN LẠI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8:

I- CÁC DỰ ÁN LUẬT:

1- Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam;

2- Luật tổ chức ngân hàng tín dụng;

3- Luật hôn nhân gia định (sửa đổi);

4- Bộ luật tố tụng dân sự;

5- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam;

6- Luật biên giới quốc gia;

7- Các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước;

8- Luật xây dựng;

9- Luật tài nguyên;

10- Luật hải quan;

11- Luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

12- Luật thanh niên;

13- Luật bưu chính viễn thông;

14- Luật khen thưởng; 15- Luật thi hành án;

16- Luật lập hội;

17- Luật khoa học công nghệ;

18- Luật công ty (sửa đổi);

19- Luật doanh nghiệp tư nhân (sửa đổi);

20- Luật quốc tịch (sửa đổi) 21- Luật phòng chống ma tuý;

22- Luật phòng cháy, chữa cháy.

II- CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH:

1- Pháp lệnh công chức;

2- Pháp lệnh về phí và lệ phí;

3- Pháp lệnh về tổ chức luật sư (sửa đổi);

4- Pháp lệnh về tôn giáo;

5- Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

6- Pháp lệnh về nhà vắng chủ;

7- Pháp lệnh bảo vệ tài liệu lữu trữ quốc gia (sửa đổi);

8- Pháp lệnh về du lịch;

9- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế;

10- Pháp lệnh trọng tài thương mại;

11- Pháp lệnh ký kết và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi);

12- Pháp lệnh về tổ chức giám sát của nhân dân;

13- Pháp lệnh về người tàn tật;

14- Pháp lệnh về tổ chức điều tra hình sự (sửa đổi);

15- Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động của tổ chức hoà giải cơ sở;

16- Pháp lệnh tình báo;

17- Pháp lệnh về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam;

18- Pháp lệnh thuế tài nguyên.

B- CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH:

I- CÁC DỰ ÁN LUẬT:

1- Luật đất đai (sửa đổi);

2- Luật bảo vệ di sản văn hoá dân tộc;

3- Luật điện Việt Nam;

4- Luật bảo hiểm;

5- Luật quản lý đô thị;

6- Luật chứng khoán và thị trường chứng khoản;

7- Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội;

8- Luật (hoặc pháp lệnh) thẩm quyền, trình tự và thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

II- CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH:

1- Pháp lệnh chống tham nhũng;

2- Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích và huy động các nguồn lực để xây dựng đất nước;

3- Pháp lệnh phòng, chống ma tuý;

4- Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

5- Pháp lệnh thanh tra (sửa đổi);

6- Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân (sửa đổi);

7- Pháp lệnh cảnh sát biển;

8- Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)