Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88/1999/NQ-UBTVQH10

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 1999

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 1999 - 2004

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi);
Căn cứ vào Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi);

QUYẾT NGHỊ:

Điều l: Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004 vào ngày Chủ nhật, 14 tháng 11 năm 1999.

Điều 2: Bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; lựa chọn và bầu được những người đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương.

Điều 3: Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận tổ quốc cấp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)