Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81/2007/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 03 tháng 08 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG 44,529 TỶ ĐỒNG TỪ NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2006 ĐỂ BỐ TRÍ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ DỰ ÁN TRONG NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Điều 63 của Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, qua kết luận của Chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua phương án sử dụng 44,529 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2006 để bố trí cho các chương trình mục tiêu và dự án trong năm 2007 như sau:

1. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: 20,156 tỷ đồng.

- Các công trình do Ban Quản lý Dự án làm chủ đầu tư: 02 công trình đã được tiến hành và đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư; 01 công trình đang quyết toán là 14,689 tỷ đồng gồm:

+ Công trình san lấp khu tái định cư phường Bình Trị Đông: 3,7 tỷ đồng.

+ Dự án bốc mộ Trường THCS Bình Hưng Hòa A là 10 tỷ đồng.

+ Dự án xây dựng Chợ Bình Trị Đông: 0,989 tỷ đồng.

- Đầu tư bổ sung các công trình xây dựng cơ bản trong năm 2007 là 5,417 tỷ đồng.

- Chi chuẩn bị đầu tư 03 công trình phòng, chống lụt bão theo Công văn số 4474/UBND-CNN ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố với số tiền 50 triệu đồng gồm:

+ Nâng cấp đê bao Lê Tấn Bê và 03 cửa xả qua đê bao Lê Tấn Bê, phường An Lạc: 30 triệu đồng.

+ Nạo vét Sông Đập, khu phố 4, phường Tân Tạo A: 10 triệu đồng.

+ Nạo vét 05 tuyến kênh tiêu, phường Tân Tạo A: 10 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên: 24,373 tỷ đồng.

- Lĩnh vực kiến thiết thị chính: 16,4 tỷ đồng.

+ Chỉnh trang công trình 361 tuyến hẻm năm 2007 là 15 tỷ đồng.

+ Kinh phí trả nợ tiền điện dân lập cho Công ty Điện lực Bình Phú năm 2005 là 1,4 tỷ.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 1 tỷ đồng.

Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực theo Công văn số 111-CV/BTC ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Ban Tổ chức Quận ủy và theo Thông báo số 1138/TB-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận.

- Lĩnh vực khác: 6,973 tỷ đồng.

+ Mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc cho các cơ quan, đơn vị và sửa chữa trường lớp: 3 tỷ đồng.

+ Mua sắm máy bơm phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy cho UBND 10 phường theo đề nghị của Đoàn kiểm tra phòng cháy, chữa cháy thành phố: 450 triệu đồng.

+ Xây dựng phòng lưu trữ hồ sơ với quy mô phù hợp cho Viện Kiểm sát nhân dân quận; kinh phí trang bị bàn ghế, hệ thống loa cho phòng xét xử của Tòa án nhân dân và hệ thống xử lý nước sinh hoạt dùng chung cho Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Thi hành án: 0,573 tỷ đồng.

+ Chi trả cho Thi hành án dân sự thành phố để tiếp nhận khu đất 10.956,7m2 phường Bình Hưng Hòa là 2,133 tỷ đồng theo Công văn số 4150/UBND-TM ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Tạm ứng 0,817 tỷ đồng cho các đơn vị sử dụng ngân sách để thực hiện các chương trình công tác.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 8, ngày 03 tháng 8 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND về phương án sử dụng 44,529 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2006 để bố trí cho các chương trình mục tiêu và dự án trong năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

  • Số hiệu: 81/2007/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 03/08/2007
  • Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Người ký: Nguyễn Văn Hoàng
  • Ngày công báo: 01/09/2007
  • Số công báo: Số 57
  • Ngày hiệu lực: 10/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản