Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 48/2006/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006-2010) CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 4486/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm (2006 – 2010) của thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí nội dung Tờ trình số 4486/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm (2006 – 2010) của thành phố Hồ Chí Minh.

A. Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020:

1. Hội đồng nhân dân thành phố đồng ý với những nhận định về tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt kết quả khoảng 60% kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 – 2005.

2. Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất vừa qua để có giải pháp khắc phục.

3. Về nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 2006 – 2010, Hội đồng nhân dân thành phố đồng ý chọn Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tổng hợp nhu cầu chung của thành phố (theo định mức sử dụng đất) và nhu cầu của các quận - huyện được xây dựng trên cơ sở các định mức sử dụng đất.

B. Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của thành phố Hồ Chí Minh:

Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị quan tâm thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp đã đề ra; hàng năm có kiểm tra đánh giá mặt được và chưa được trong quản lý và sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho phát trển kinh tế - xã hội của thành phố và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường hoạt động giám sát nhằm kịp thời kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 7 (từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2006) thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
 Phạm Phương Thảo