Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ KHÓA XII

 

Sáng ngày 05 tháng 8 năm 2007, Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XII họp phiên đầu tiên bàn và quyết nghị các vấn đề sau:
1. Chính phủ thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu chính phủ nhiệm kỳ khóa XII do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình.
Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XII được xây dựng trên tinh thần quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X, đã được Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XII. Để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ giao:
a. Các Bộ trưởng của các Bộ mới (Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) có trách nhiệm phối hợp ngay với các đồng chí Bộ trưởng, Thủ  trưởng cơ quan ngang Bộ nhiệm kỳ Khóa XI có liên quan để tiến hành bàn giao nguyên trạng tổ chức, biên chế, tài chính và tài sản của các cơ quan đơn vị được chuyển giao vào Bộ mình phụ trách; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng Nghị định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ mình phụ trách để trình Chính phủ trong tháng 8/2007.
Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện ngay việc cấp con dấu mới đối với các Bộ: Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông.
Các cơ quan  thuộc chính phủ được sắp xếp vào các Bộ tương ứng được tiếp tục sử dụng con dấu cũ cho đến khi Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ có hiệu lực.
Đối với các Bộ có thay đổi Bộ trưởng thì Bộ trưởng mới và Bộ trưởng cũ phải tiến hành bàn giao công việc ngay để đảm bảo chỉ đạo điều hành liên tục các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Bộ.
b. Giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng trình Chính phủ trong tháng 8/2007 ban hành các văn bản:
- Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, thay thế Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002;
- Nghị định của Chính phủ về việc: chuyển Tổng cục du lịch vào Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyển Ban Thi đua Khen thưởngTrung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ; Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ;
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc; chuyển chức năng quản lý nhà nước và các tổ chức, đơn vị tương ứng của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (Nhiệm kỳ Khóa XI) sang các Bộ có liên quan; chuyển chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hóa -Thông tin (Nhiệm kỳ Khóa XI) sang Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Bộ Nội vụ hướng dẫn các Bộ, cơ quan, đơn vị bàn giao tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu lưu trữ; Bộ Tài chính hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận về tài chính, tài sản và phối hợp với Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phương án bố trí, điều chuyển trụ sở của các Bộ, cơ quan đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
c. Ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ giữ nguyên tên gọi, nhưng cần điều chỉnh, bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan mình phụ trách, trình Chính phủ trong tháng 9 và tháng 10 năm 2007.
- Bộ Nội vụ trình Chính phủ Nghị định về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện để kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn ở địa phương, bảo đảm đồng bộ theo cơ cấu của Chính phủ Khóa XII, trong tháng 10 năm 2007.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện trong tháng 10 và tháng 11 năm 2007.
2. Về tình hình kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm 207 và một số công tác trọng tâm trong thời gian tới.
Tình hình  kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm vẫn tiếp tục phát triển theo hướng tích cực và duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng khá.
Sản xuất nông nghiệp ổn định. Kim ngạch xuất khẩu tăng 19,6%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 55% dự toán cả năm, cao hơn với các năm trước. Các hoạt động văn hóa, xã hội được đẩy mạnh và có nhiều tiến bộ. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiếm, chống lãng phí được các cấp, các ngành triển khai khẩn trương theo Chương trình hành động của Chính phủ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị, xã hội ổn định.
Tuy nhiên, tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh trong nông nghiệp đang diễn biến phức tạp, nhập siêu còn lớn, chỉ số giá 7 tháng tăng cao, tình hình tai nạn giao thông vẫn chưa được kiềm chế... Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2007, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo đồng bộ, toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ đã đề ra trong Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 và các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lưu ý một số công tác sau đây:
- Kiểm soát chỉ số tăng giá cả hàng hóa là nhiệm vụ hàng đầu, các Bộ, cơ quan thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường được đề ra trong Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, duy trì mức lạm phát trong tầm kiểm soát của Nhà nước; tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới về cơ chế quản lý giá, nhất là giá những mặt hàng thiết yếu, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng đầu cơ và gian lận thương mại.
- Duy trì ổn định các cân đối vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn, ách tắc để phát triển sản xuất, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là các công trình sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước. Trong sản xuất nông nghiệp cần điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp để tránh được dịch bệnh; quy hoạch mạng lưới giết mổ gia súc, gia cầm. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt để dập tắt các dịch bệnh với người, dịch cúm gia cầm và dịch bệnh khác đối với gia súc và cây trồng.
- Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất hàng hóa cho xuất khẩu, hạn chế nhập siêu; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để từng bước cân đối vững chắc xuất, nhập khẩu.
- Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai khẩn trương, đồng bộ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống thiên tai, bão lũ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về Phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm soát Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
  Website Chính phủ, Công báo,
  Người phát ngôn của Thủ tướng CP;

- Lưu: VT, TH (5)

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng