Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 44/2006/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MIỄN NHIỆM CHỨC DANH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2004-2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ khoản 1 Điều 17 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Xét đơn xin thôi chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh của ông Lê Thanh Hải – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;
Căn cứ vào kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Lê Thanh Hải
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho ông Lê Thanh Hải được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004-2009.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2006./.

 


Nơi nhận :

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác Đại biểu của UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Đại biểu HĐND TP;  
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP;
- Chủ tịch HĐND, UBND 24 Q,H;
- Lưu hồ sơ kỳ họp, Công báo;
- Lưu HC, THHĐ, BPC

CHỦ TỊCH
 


 
Phạm Phương Thảo