Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 12/2006/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 19 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

CHẤP THUẬN MIỄN NHIỆM CHỨC DANH ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đơn xin miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 6 khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009 của ông Nguyễn Văn Hồng;
Căn cứ kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa IX, tại kỳ họp thứ 7
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Hồng miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 6 khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Điều 2. Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân quận hoàn tất thủ tục báo cáo theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ