Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 43/2006/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 24 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Khoản 3, Điều 19, Điều 48, Điều 50 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Khoản 1, Điều 25; Khoản 1, Điều 49 và Điều 56 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét, thảo luận nội dung Tờ trình số 513/TTr-UBND ngày 13 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hộ
i,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh ngân sách huyện năm 2006 tại Tờ trình số 513/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện, gồm:

* Dự toán thu ngân sách Nhà nước: điều chỉnh 24.567 triệu đồng, tăng 11.837 triệu đồng (tăng 93% so với dự toán thu tháng 12 năm 2005).

* Dự toán thu ngân sách huyện: điều chỉnh 136.772.746.000 đồng (tăng 31.287 triệu đồng so với dự toán được duyệt tháng 12 năm 2005); trong đó:

- Thu điều tiết: 5.178.200.000 đồng (tăng 1.577 triệu đồng).

- Thu trợ cấp ngân sách thành phố: 119.804.500.000 đồng (tăng 19.745 triệu đồng).

- Thu kết dư ngân sách năm 2005: 6.297.617.000 đồng.

- Thu chuyển nguồn: 3.892.429.000 đồng.

- Thu viện trợ: 1.600.000.000 đồng (xây Trường Mẫu giáo Doi Lầu).

* Dự toán chi ngân sách huyện: điều chỉnh 136.772 triệu đồng (tăng 31.287 triệu đồng so với dự toán được duyệt tháng 12 năm 2005), trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 18.750.786.000 đồng; trong đó chi chuyển nguồn là 3.123 triệu đồng (không có trong dự toán).

- Chi thường xuyên: 99.600.000.000 đồng (tăng 8.826 triệu đồng).

- Chi bổ sung ngân sách xã, thị trấn: 12.899.000.000 đồng (tăng 1.113 triệu đồng).

- Chi hỗ trợ lãi vay (chương trình 419): 3.347.700.000 đồng (không có trong dự toán).

- Dự phòng ngân sách: 2.179.000.000 đồng (chiếm 2,2% chi thường xuyên, tăng 51 triệu đồng).

Điều 2. Một số biện pháp tập trung điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2006:

- Tiếp tục tăng cường công tác thu thuế trên địa bàn, thu đúng, thu đủ các nguồn thu theo quy định; tập trung đẩy mạnh phần thu ngoài quốc doanh, trong đó chú ý nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn;

- Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sử dụng kinh phí, đảm bảo thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, chi đúng chế độ, đúng dự toán, tăng cường chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm;

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra ở các xã, thị trấn và các đơn vị để tăng cường quản lý, điều hành ngân sách. Tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực đội ngũ kế toán nhất là ở các xã, thị trấn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, công khai tài chính theo quy định;

- Kiến nghị Thành phố xem xét bổ sung các khoản chi phí ngoài dự toán giao đầu năm để ổn định ngân sách từ đây đến cuối năm.

- Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các ngành, các cấp hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006. Tăng cường vận động tuyên truyền các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân sản xuất - kinh doanh làm tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 8, phiên họp ngày 21 tháng 7 năm 2006 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung