Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 38/2006/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 19 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUẬN BÌNH THẠNH ĐẾN NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa;
Qua xem xét Chương trình số 157/CT-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về Chương trình bảo vệ môi trường quận Bình Thạnh đến năm 2010,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý với Chương trình số 157/CT-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về bảo vệ môi trường quận Bình Thạnh đến năm 2010.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh phối hợp với các sở, ngành chức năng của thành phố; chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chức năng quận, các Ủy ban nhân dân phường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức đoàn thể quận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung trong Chương trình bảo vệ môi trường quận Bình Thạnh đến năm 2010. Đảm bảo cải thiện cơ bản về môi trường trên địa bàn quận nhằm phục vụ tốt đời sống dân sinh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của quận từ nay đến năm 2010.

Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các Ban Hội đồng nhân dân quận và tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết này được kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Nhân