Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 37/2006/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 19 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG TRIỂN KHAI RÀ SOÁT VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC LẬP QUY ĐỊNH HẺM GIỚI DƯỚI 12M TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa;
Qua xem xét Tờ trình số 961/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc triển khai rà soát và thực hiện công tác lập quy định hẻm giới dưới 12m trên địa bàn quận Bình Thạnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý với Tờ trình số 961/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc triển khai rà soát và thực hiện công tác lập quy định hẻm giới dưới 12m trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh phối hợp với các sở, ngành chức năng của thành phố; chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chức năng quận, các Ủy ban nhân dân phường phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn tiến hành các bước khảo sát, đánh giá hiện trạng các hẻm để đề xuất quy định hẻm giới phù hợp và tổ chức thẩm định, phê duyệt lộ giới hẻm theo quy định.

Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các Ban Hội đồng nhân dân quận và tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết này được kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Nhân