Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 36/2006/NQ-HĐND

Gò Vấp, ngày 04 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, CHIA TÁCH PHƯỜNG ĐÔNG DÂN THEO ĐỀ NGHỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 11, 12 VÀ PHƯỜNG 17

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ qui chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  khoá XI;
Kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khoá IX đã nghe Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp trình bày tờ trình và đề án, đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách các phường đông dân theo đề nghị của Ủy ban nhân dân phường 11, 12 và phường 17 và nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp;
Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân quận và của các đại biểu dự họp;
Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khoá IX kỳ họp lần thứ 6
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với tờ trình và đề án, đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách các phường đông dân theo đề nghị của Ủy ban nhân dân phường 11, 12 và phường 17 của Ủy ban nhân dân quận trình bày tại kỳ họp, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh địa giới hành chính quận Gò Vấp và quận Tân Bình:

Đề nghị lấy tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ làm ranh địa giới hành chính giữa quận Gò Vấp và quận Tân Bình. Sau khi điều chỉnh phường 15 Tân Bình sẽ điều chỉnh địa giới hành chính phần diện tích 0,74 ha sang phường 12 quận Gò Vấp, diện tích quận Gò Vấp tăng thêm 0,74 ha, diện tích mới là 1.975,85 ha. Diện tích phường 12 quận Gò Vấp tăng thêm 0,74 ha, diện tích mới là 458,41 ha.

II. Điều chỉnh địa giới hành chính thành lập một số phường:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính phường 11 và 12

1.1. Thành lập phường 8 mới trên cơ sở điều chỉnh 50,42 ha diện tích tự nhiên, 14.694 nhân khẩu của phường 12 và 66, 34 ha diện tích tự nhiên 10.307 nhân khẩu của phường 11;

Phường 8 mới có 116,76 ha diện tích tự nhiên, với 25.001 nhân khẩu;

Địa giới hành chính phường 8 mới: Đông giáp phuờng 11, Tây giáp phường 14; Nam giáp phường 12 và phường 15 quận Tân Bình; Bắc giáp phường 9.

1.2. Thành lập phường 9 mới trên cơ sở điều chỉnh 55,40 ha diện tích tự nhiên, 17.012 nhân khẩu của phường 12 và 28,44 ha diện tích tự nhiên, 5.860 nhân khẩu của phường 11;

Phường 9 mới có 83, 84 ha diện tích tự nhiên, với 22.872 nhân khẩu;

Địa giới hành chính phường 9 mới: Đông giáp phường 11 và phường 16; Tây giáp phường 14; Nam giáp phường 8.

1.3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập các phường 8 và 9, phường 11 còn lại 121, 98 ha diện tích tự nhiên và 35.346 nhân khẩu;

Phường 11 có 121,98 ha diện tích tự nhiên, với 35.346 nhân khẩu;

Địa giới hành chính phường 11: Đông giáp phường 10 và phường 16; Tây giáp phường 8 và 9; Nam giáp phường 15 quận Tân Bình; Bắc giáp phường 16.

1.4. Thành lập phường 14 mới trên cơ sở điều chỉnh 209,52 ha diện tích tự nhiên và 28.313 nhân khẩu của phường 12;

Phường 14 mới có 209,52 ha, diện tích tự nhiên và dân số là 28.313 nhân khẩu;

Địa giới hành chính phường 14 mới: Đông giáp phường 9, 8 và phường 12; Tây giáp phường Đông Hưng Thuận và Tân Thới Hiệp quận 12; Nam giáp phường 15 quận Tân Bình và Bắc giáp phường 13.

1.5. Phường 12 còn lại trên cơ sở 143,07 ha diện tích tự nhiên, 47.409 nhân khẩu của phường 12 cũ còn lại;

Phường 12 có 143,07 ha diện tích tự nhiên, với 47.409 nhân khẩu;

Địa giới hành chính phường 12: Tây giáp phường 14; Bắc giáp phường 8; Đông và Nam giáp phường 15 quận Tân Bình.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính phường 17:

2.1. Thành lập phường 6 mới trên cơ sở điều chỉnh 164,75 ha diện tích tự nhiên và 22.428 nhân khẩu của phường 17;

Phường 6 mới có 164,75 ha diện tích tự nhiên, với 22.428 nhân khẩu;

Địa giới hành chính phường 6 mới: Đông giáp phường An Phú Đông quận 12; Tây giáp phường 17 mới; Nam giáp phường 5 và phường 7; Bắc giáp phường Thạnh Lộc quận 12.

2.2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính phường 6 mới, phường 17 còn lại 116,91 ha diện tích tự nhiên, 43.623 nhân khẩu;

Phường 17 có 116,91 ha diện tích tự nhiên, với 43.623 nhân khẩu;

Địa giới hành chính phường 17: Đông giáp phường 6; Tây giáp phường 15 và phường 16; Bắc giáp phường Thạnh Lộc quận 12; Nam giáp phường 7.

3. Về tên gọi: Nhất trí theo tên gọi mới sau khi thành lập thêm 4 phường mới quận Gò Vấp sẽ có 16 phường gồm: phường 1, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và phường 17.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp hoàn tất thủ tục theo quy định để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII nhiệm kỳ (2004-2009).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khoá IX thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận lần thứ 6.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiếu