Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 34/2006/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 19 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG TRÌNH BỔ SUNG TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Qua xem xét Tờ trình số 944/TTr-UBND ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về các công trình bổ sung trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý với Tờ trình số 944/TTr-UBND ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về các công trình bổ sung trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh phối hợp với các sở, ngành chức năng của thành phố; chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chức năng quận triển khai các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 (để báo cáo các công trình bổ sung trong Tờ trình số 944/TTr-UBND) đảm bảo đúng theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra; cần tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc giải ngân các dự án, công trình theo kế hoạch.

Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các Ban Hội đồng nhân dân quận và tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết này đã được kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Nhân